Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1809. Sklep o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada, stran 4530.

Na podlagi sedmega odstavka 151.i člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o načinu zamenjave investicijskih kuponov prenosnega vzajemnega sklada za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta sklep določa način zamenjave investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada.
2. člen
V skladu z določbo druge alinee tretjega odstavka 151.b člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1) je preoblikovanje vzajemnih skladov med drugim dopustno le pod pogojem, da se pravila upravljanja prevzemnega vzajemnega sklada bistveno ne razlikujejo od naložbenih ciljev, naložbene politike in drugih določb pravil upravljanja prenosnega vzajemnega sklada, zato sta preoblikovanje vzajemnih skladov in z njim povezana zamenjava investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada dopustna le, če pravila upravljanja vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, določajo, da so vsi investicijski kuponi vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, bodisi samo neprenosljivi bodisi samo prenosljivi.
II. ZAMENJAVA NEPRENOSLJIVIH INVESTICIJSKIH KUPONOV
3. člen
(1) Pri zamenjavi neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za neprenosljive investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada družba za upravljanje na dan izvedbe preoblikovanja vpiše v evidenco imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada imetnike investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov. Vsakemu od imetnikov pripiše tolikšno število enot premoženja prevzemnega vzajemnega sklada, kolikor mu jih pripada na podlagi menjalnega razmerja, določenega v skladu s tretjim odstavkom 151.c člena ZISDU-1 (v nadaljevanju menjalno razmerje). Če drug predpis ne določa drugače, se evidenca imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov hrani še toliko let, da je mogoče kadarkoli in brez odloga posredovati vse podatke o imetnikih investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov ter podatke o njihovih vplačilih in izplačilih oziroma vse druge povezane podatke državnim in drugim organom, ki jih potrebujejo za davčne ali druge namene v skladu z zakonom.
(2) Družba za upravljanje o izvedbi zamenjave iz prvega odstavka tega člena obvesti imetnike investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov v okviru javne objave o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) iz sklepa Agencije, ki ureja obveščanje vlagateljev in dostopnost dokumentacije o preoblikovanju vzajemnih skladov.
(3) V primeru, da so neprenosljivi investicijski kuponi prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov izdani v obliki pisnih listin, se z dnem izvedbe preoblikovanja te pisne listine razveljavijo, o čemer se njihove imetnike pouči v objavi iz prejšnjega odstavka.
III. ZAMENJAVA PRENOSLJIVIH INVESTICIJSKIH KUPONOV
4. člen
(1) Pri zamenjavi prenosljivih investicijskih kuponov prenosnega oziroma prenosnih vzajemnih skladov za prenosljive investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada se uporabljajo določbe tega člena. Za vprašanja, ki z določbami tega člena niso urejena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, o zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi korporacijskih dejanj izdajatelja in določbe sklepa Agencije, ki ureja pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu.
(2) Družba za upravljanje mora v primeru, da se z investicijskimi kuponi vzajemnih skladov, udeleženih pri preoblikovanju, trguje na organiziranem trgu, zagotoviti, da se trgovanje z investicijskimi kuponi na organiziranem trgu zaustavi najkasneje z dnem zaustavitve vplačil v vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, in izplačil iz njih. Zaustavitev trgovanja mora trajati najmanj do vključno dneva izvedbe preoblikovanja.
(3) Kadar v skladu z menjalnim razmerjem, po katerem se investicijski kuponi prenosnega vzajemnega sklada zamenjajo za investicijske kupone prevzemnega vzajemnega sklada, imetniku ne bi pripadlo celo število investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada, tak imetnik pridobi prvo manjše celo število investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada, razliko do števila enot premoženja, ki mu pripadajo po menjalnem razmerju, izraženo v številu enot premoženja oziroma deležu investicijskega kupona prevzemnega vzajemnega sklada, pa družba za upravljanje bodisi vpiše v evidenco imetnikov delnih pravic bodisi imetniku njeno vrednost izplača.
(4) Družba za upravljanje izda imetniku investicijski kupon za enote premoženja, ki sestavljajo delno pravico, šele tedaj, ko delne pravice skupaj dosežejo število enot premoženja, na katere se glasi investicijski kupon prevzemnega vzajemnega sklada. Imetnikova pravica od družbe za upravljanje zahtevati izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, ki tvorijo delno pravico, ostane pri tem neokrnjena.
IV. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-2/10-14/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0068
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti