Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1813. Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov, stran 4535.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 6. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta sklep določa:
– način, kako družba za upravljanje obvesti Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov iz prvega odstavka 5. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1) na osebo iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1;
– vsebino obvestila iz prejšnje alineje tega člena;
– roke, v katerih je treba obvestiti Agencijo o zadevah iz prve alineje tega člena.
(2) Družba za upravljanje obvešča Agencijo na podlagi tega sklepa o prenosu opravljanja vseh storitev oziroma poslov iz prvega odstavka 5. člena ZISDU-1, razen o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov trženja in prodaje investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov izven območja Republike Slovenije.
II. NAČIN POROČANJA
2. člen
(1) Družba za upravljanje poroča Agenciji vsebine na podlagi tega sklepa v pisni obliki.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisane vsebine pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Agencija v navodilih določi rok pričetka elektronskega poročanja ter prehodno obdobje vzporednega poročanja, lahko pa določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije družbe za upravljanje oziroma investicijskega sklada in vrste posameznega poročila.
III. VSEBINA POROČANJA
3. člen
(1) Družba za upravljanje obvesti Agencijo o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov, tako da ji pošlje:
1. pogodbo ali kopijo pogodbe med družbo za upravljanje in drugo osebo iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov (v nadaljevanju pogodba);
2. opis pogojev in kriterijev, ki jih družba za upravljanje upošteva pri izboru oseb iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 (drugih in tretjih oseb);
3. opis, kako pogosto in na kakšen način družba za upravljanje preverja, ali osebe iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 (druge in tretje osebe) izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke ter druge kadrovske, tehnične in organizacijske pogoje, ki so jih dolžne izpolnjevati na podlagi ZISDU-1, na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov, ki regulirajo storitve in posle, ki so predmet prenosa.
(2) Družba za upravljanje mora Agenciji poslati tudi:
1. morebitno spremembo pogodbe, pri čemer priloži novo pogodbo oziroma dodatek k pogodbi;
2. obvestilo o prenehanju pooblastila, kadar je drugi osebi iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 pooblastilo prenehalo.
4. člen
V primeru prenosa storitve upravljanja premoženja investicijskega sklada mora družba za upravljanje poleg dokazil iz 3. člena tega sklepa Agenciji predložiti še:
1. pisno soglasje skrbnika k pogodbi;
2. pisno izjavo, da je oseba, ki jo je pooblastila družba za upravljanje, predmet nadzora Agencije oziroma pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tuje države, s katero Agencija izmenjuje podatke in informacije na podlagi vzajemnosti, in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank;
3. reference osebe, na katero je družba za upravljanje prenesla storitev upravljanja premoženja investicijskih skladov, vključno z ažurnimi podatki o obsegu in vrsti premoženja, ki ga ta oseba že upravlja;
4. podatke o obsegu in vrsti premoženja investicijskega sklada, ki bo predmet upravljanja s strani osebe iz prejšnje točke;
5. pisno izjavo, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za upravljanje storitev upravljanja premoženja posameznega investicijskega sklada, da ta oseba ni oseba, ki sicer opravlja skrbniške storitve, ali druga oseba, katere interes bi bil lahko v nasprotju z interesi vlagateljev v posamezen investicijski sklad, za katerega ta druga oseba po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja posamezne storitve.
IV. ROKI POROČANJA
5. člen
(1) Družba za upravljanje mora poslati Agenciji dokumente iz 3. člena oziroma 3. in 4. člena tega sklepa do osmega dne v mesecu za pretekli mesec, pri čemer se obrazložitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa pošljejo samo ob prvem poročanju o prenosu posamezne vrste storitve, kasneje pa samo ob morebitni vsebinski spremembi.
(2) Družba za upravljanje mora Agenciji za tiste vrste storitev, ki jih je prenesla na osebe iz šestega odstavka 5. člena ZISDU-1 pred uveljavitvijo tega sklepa in v zvezi s katerimi do 30. 9. 2008 ni sklepala novih pogodb, poslati vsebini iz 2. in 3. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa najkasneje do 8. 10. 2008.
V. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o obveščanju Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenosu posamezne storitve upravljanja investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 80/03).
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-2/11-15/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0069
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti