Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1848. Letni program športa v Občini Komen za leto 2008, stran 4606.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet Občine Komen na 15. seji dne 23. 4. 2008 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Komen za leto 2008
1. člen
Letni program športa določa naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa v Občini Komen. V njem so opredeljeni posamezni programi športa, njihov obseg in vrste dejavnosti ter zagotovljen obseg proračunskih sredstev.
Občina Komen bo v letu 2008 za sofinanciranje programov izvajalcev Letnega programa športa v Občini Komen zagotovila:
– za sofinanciranje letnega programa športa po razpisu proračunska sredstva v višini 36.712 EUR,
– za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih objektov proračunska sredstva v višini 4.000 EUR,
– za sofinanciranje nakupa športne opreme proračunska sredstva v višini 2.250 EUR,
– za sofinanciranje programov za otroke in mladino proračunska sredstva v višini 10.782 EUR,
– za rekonstrukcijo športno kulturne dvorane v Kobjeglavi proračunska sredstva v višini 24.500 EUR.
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov letnega programa športa imajo naslednji izvajalci letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni javnem razpisu, v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen in izvajajo športne programe na področju Občine Komen:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva na območju Občine Komen,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter so neprofitne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
Občina bo proračunska sredstva za sofinanciranje rednih vadbenih programov na podlagi razpisa in v skladu z merili dodelila le izvajalcem, ki imajo najmanj eno leto registriran sedež v Občini Komen.
3. člen
Za uresničevanje javnega interesa v športu se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine:
1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
1.1 Programi na področju interesne športne vzgoje predšolskih otrok: »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in »Športne dejavnosti«, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke, z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader, objekt za izvedbo 60-urnih programov na skupino z največ 10 otroki.
1.2 Programi na področju interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok od 6. do 15. leta starosti: »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in »Drugi 80-urni programi« za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok. Občina sofinancira izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih drugih programov na skupino z največ 20 otroki, propagandno gradivo, organizacijo občinskih šolskih prvenstev ter udeležbo na regijskih in državnih šolskih prvenstvih.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi vključujejo osnovnošolske otroke, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki, in ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih ter evropskih in svetovnih prvenstvih. Občina sofinancira uporabo objekta, materialne stroške in strokovni kader za športne priprave.
1.4 Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta starosti)
Programi vključujejo mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Občina sofinancira: objekt za 80-urne programe na skupino z največ 20 udeleženci.
1.5 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Občina sofinancira objekt, materialne stroške in strokovni kader za priprave in tekmovanja posameznikov.
1.6 Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah. Občina sofinancira objekt za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti.
1.7 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami, z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v vsakdanje življenje. Občina sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
2 ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa odraslih. Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje in merila, ki so določena v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Zaradi javnega interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športne aktivnosti pa se iz občinskega proračuna sofinancira sledeče:
– uporabo objekta za 80-urni program vadbe na skupino z največ 20 člani,
– strokovni kader za vadbo socialno in zdravstveno ogroženih občanov ter občanov, starejših od 65 let,
– množične prireditve občinskega pomena,
– organizirana rekreacijska tekmovanja na nivoju občine.
3 ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializacij, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 udeleženci.
4 KAKOVOSTNI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope registriranih športnikov, v okviru panožnih zvez, v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Občina sofinancira: uporabo objekta, materialne stroške in strokovni kader.
5 VRHUNSKI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Občina sofinancira uporabo objekta in strokovni kader za vrhunske športnike, ki imajo stalno prebivališče v občini Komen, ter v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, najmanj 210 ur in največ 1200 ur programa.
V primeru, da na območju Občine Komen ni na voljo ustreznega objekta in strokovnega kadra, se sofinancira uporabo prostora in strokovni kader v individualnih športnih panogah tudi izven območja Občine Komen v obsegu največ 500 ur.
6 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov, licenc in njihovo potrjevanje. Občina sofinancira: kotizacijo za udeležbo na usposabljanju oziroma izpopolnjevanju v skladu s sprejetim srednjeročnim in letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov v športni zvezi.
7 RAZVOJNE NALOGE IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Namen sofinanciranja raziskovalne dejavnosti je izvajanje uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa v Občini Komen ter uporaba rezultatov v praksi, raziskovalna in založniška dejavnost. Razvojne in strokovne naloge v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in informacijski sistem na področju športa. Pretežni del sredstev se namenja za udeležbo za organizacijo prireditev, ki imajo učinek na razvoj in promocijo športa v Občini Komen, ter za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v društvih.
Izvajalci raziskovalne in založniške dejavnosti morajo v prijavi na javni razpis priložiti tudi mnenje ustrezne inštitucije. Občina sofinancira dokazljive materialne stroške, povezane z raziskavo. Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi fizične osebe, ki imajo stalno bivališče v Občini Komen in registrirano dejavnost založniške raziskovalne dejavnosti.
8 UDELEŽBA IN ORGANIZACIJA MEDNARODNIH, DRŽAVNIH, MEDOBČINSKIH IN OBČINSKIH ŠPORTNIH PRIREDITEV
Gre za prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, katere imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj. Občina sofinancira dokazljive materialne stroške, povezane s prireditvijo. Na javni razpis pod to točko se lahko prijavijo tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, s pogojem, da se prireditev izvaja na območju Občine Komen.
9 ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA
Za izgradnjo in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme se zagotavljajo sredstva na podlagi pripravljenega popisa športnih objektov in opreme v občini ter prioritetnega vrstnega reda izgradnje in vzdrževanja.
Višina sredstev, ki se jo namenja za investicijsko vzdrževanje športnih objektov in opreme, znaša največ 50% predračunske vrednosti.
Za rekonstrukcijo športno kulturne dvorane v Kobjeglavi se nameni proračunska sredstva, opredeljena v prvi točki tega letnega programa.
Občina bo proračunska sredstva za sofinanciranje nakupa športne opreme na podlagi razpisa in v skladu z merili dodelila le izvajalcem, ki izvajajo redne vadbene dejavnosti in imajo najmanj eno leto registriran sedež v Občini Komen.
V primeru prenehanja delovanja društva je društvo, ki bo prejelo proračunska sredstva Občine Komen za nakup opreme, dolžno to opremo prepustiti Občini Komen ali drugemu sorodnemu društvu in o tem obvestiti občino.
4. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Komen za leto 2008 bo župan objavil Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Komen za leto 2008.
Št. 67102-01/2008-2
Komen, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti