Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 10030-133/2008 Ob-4239/08 , Stran 1637
1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 27 pripravniških mest s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva za opravljanje pripravništva v šolskem letu 2008/09 v vrtcih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo: 9 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja, 15 pripravniških mest za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok, 2 pripravniški mesti za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela svetovalnega delavca, 1 pripravniško mesto za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami. 1. A. Okvirna vrednost sredstev za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem je 300.000 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leti 2008 in 2009, na proračunski postavki 8736 – Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, kontu 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Skrbnik postavke je Vida Starič Holobar. Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja s srednjo strokovno izobrazbo za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 6 mesecev je 6.800 €. V strošek so vključene plače (končni količnik 2,67 – 70% osnovnega 2,2 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,25 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok z visokošolsko izobrazbo ali svetovalnega delavca v vrtcu za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 13.200 €. V strošek so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70% osnovnega 3,25 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami z visokošolsko izobrazbo za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 14.400 €. V strošek so vključene plače (končni količnik 3,89 – 70% osnovnega 3,25 količnika ter 20% osnovnega količnika kot dodatek za delo v razvojnem oddelku in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni dopust). 1.B. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva Pogodbo o zaposlitvi kandidati z vzgojno-izobraževalnimi zavodi sklenejo najkasneje do 27. avgusta 2008, z začetkom opravljanja pripravništva 1. septembra 2008. Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas, za čas pripravništva. En izvod podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni zavod, najkasneje do 5. septembra 2008, pošlje ministrstvu. Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem odstavku, iz neupravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, se na pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje število točk na podlagi objavljenih meril. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodbe določi v sklepu o izbiri in razporeditvi. Če kandidat najkasneje do 27. avgusta 2008 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo, pristojno za šolstvo, ponovno razporedi na pripravniško mesto s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija za izvedbo javnega razpisa upoštevala, so sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni in zdravstveni razlogi. Kandidat mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni zdravnik. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi. 1.C. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Vloge kandidatov, ki so bili na podlagi prejšnjih razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na pripravniško mesto s sklenitvijo delovnega razmerja in te možnosti niso izkoristili oziroma pripravništva niso opravili ter s ponovno prijavo na razpis kandidirajo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, bodo s sklepom zavržene. 1.Č. Merilo za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnih izpitih. Če izbran kandidat v roku, določenem v 1.E. točki razpisa, ne sklene delovnega razmerja ali ostane razpisano pripravniško mesto pod točko 1. v razpisu nezasedeno, se na nezasedeno pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje število točk na podlagi objavljenih meril. 1.D. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora vsebovati 1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243), – Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 2) fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo), 3) fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, 4) fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi, če kandidirajo za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega delavca ali vzgojitelja predšoslkih otrok s posebnimi potrebami, 5) pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja, 6) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 1.E. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo v vrtcih 2008/09« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 30. maja 2008. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 30. maja 2008. 1. F. Odpiranje vlog bo potekalo 4. junija 2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema poziva. Če se kandidat v roku 3 delovnih dni od prejema poziva ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem. 1. G. Preveritev utemeljenosti sklepa Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri in razporeditvi na pripravniško mesto odloči minister, pristojen za šolstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. 1. H. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport, najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. 1. I. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis je kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/400-54-62. 2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 100 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, v šolskem letu 2008/09  v vrtcih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo 2. A. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje v treh mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene za določen čas, za čas pripravništva. 2. B. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati Za opravljanje volonterskega pripravništva se lahko prijavijo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 2. C. Merila za izbiro in razporeditev na volonterska pripravniška mesta Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi meril. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnih izpitih. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora, izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku navedenem v 2. D. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. 2. Č. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva Popolna vloga mora vsebovati: 1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243), – Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah, mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, 2) fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo), 3) fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za volontersko pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, 4) fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi, če kandidirajo za volontersko pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega delavca ali vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 5) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. 2. D. Rok prijave in odpiranje vlog za opravljanje volonterskega pripravništva Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – volontersko pripravništvo v vrtcih 2008/09« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 30. maja 2008. Prvo odpiranje vlog za opravljanje volonterskega pripravništva bo potekalo 4. junija 2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva. Če bo na volontersko pripravništvo v okviru izbora razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bo komisija za izvedbo razpisa vloge za opravljanje volonterskega pripravništva odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema poziva. Če se kandidat v roku 3 delovnih dni od prejema poziva ne odzove ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza razpisnim pogojem. 2. F. Preveritev utemeljenosti sklepa Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila izbire iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za izbiro in razporeditev kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri in razporeditvi na pripravniško mesto odloči minister, pristojen za šolstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. 2. G. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport. 2. H. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis je kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/400-54-62. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti