Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1829. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, stran 4583.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA)
Območje zemljišč med Severno vezno cesto, Dobojsko cesto in nizom obstoječih garaž je namenjeno izgradnji štirih poslovnih objektov, od katerih je že zgrajen poslovni objekt Interdent skladno z določili veljavnega prostorskega akta. Območje je v neposredni bližini trgovsko-poslovnega in športnega centra Golovec in zaradi dobre prometne navezave na mestno središče, hkrati bližine priključka na avtocesto Ljubljana–Maribor ter atraktivne lege zanimiva za gradnjo bolj ambiciozno zastavljenih objektov, kot jih dopušča veljavni prostorski akt.
Le-ta je bil izdelan na podlagi idejne zasnove za gradnjo skladiščnega objekta za znanega investitorja, ki pa je odstopil od nameravane gradnje. Novi lastnik želi na obravnavani lokaciji zgraditi poslovno stanovanjski objekt v duhu sodobnega oblikovanja in visoke izrabe kvalitetnega urbanega prostora, torej objekt, ki je drugačen, kot ga dovoljuje veljavni PA.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev je gradnja novega objekta na zemljišču, s parc. št. 459/5, k.o. Zg. Hudinja.
Nova prostorska ureditev mora podati predlog umestitve poslovno stanovanjskega objekta z ustrezno zunanjo ureditvijo. Znotraj parcele objekta je treba zagotoviti tudi zadostno število parkirnih mest za predvidena stanovanja in poslovne prostore.
Objekt mora s svojo umestitvijo in oblikovanjem, kljub visoki izrabi prostora, kot jo dopušča lokacija znotraj urbanega tkiva (priporočila Prostorskega reda Slovenije, Uradni list RS, št. 122/04), omogočiti zračnost prostora ter zadostno ozelenitev zlasti ob Severni vezni cesti.
3. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev Zg. Hudinja je zemljišče, s parc. št. 459/5, k.o. Hudinja.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na zaokroženost nove prostorske ureditve, boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je treba za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Zg. Hudinja (proj. pt. 50/01 Razvojni center IUP d.o.o. Celje; Uradni list SRS, št. 21/75, 22/79, 10/78, 19/85, 23/86, 34/89 in Uradni list RS, št. 39/94, 65/94, 24/96, 75/98 in 78/01).
Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
5. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna CELJE
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je treba pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi decembra 2008.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev ZN je Pasadena d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8. člen
končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00010/2008-4200 MGM
Celje, dne 16. aprila 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti