Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1830. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini, stran 4584.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Ureditveno območje Šmartno v Rožni dolini zajema staro vaško naselje s cerkvijo, pokopališčem in podružnično šolo, ter novejše strnjeno stanovanjsko naselje. Območje je dolgoročno opredeljeno kot lokalno oskrbno središče. V sklopu opredeljenih ureditvenih območij stavbnih zemljišč v veljavnem PA je možna dopolnilna stanovanjska gradnja, izven teh pa se sicer po planu opredeljena nezazidana stavbna zemljišča varujejo za usmerjeno gradnjo in so opredeljena kot kmetijska.
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so zemljišča znotraj predmetnega ureditvenega območja obravnavana kot stavbna, katerih prostorsko urejanje je opredeljeno s Prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje Šmartno v Rožni dolini, delno pa kot stavbna zemljišča pod pogojem sprejetja ustreznega prostorskega akta, ki bi podal pogoje gradnje.
Razlog za spremembe in dopolnitve PA je namera pobudnika Dobravc Bojana, da na delu teh zemljišč zgradi individualni stanovanjski objekt. Dostop do zemljišč je sicer mogoč po obstoječi dovozni cesti, ki pa ni kategorizirana kot javna pot.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini je novo ureditveno območje zemljišč, s parc. št. 121/1, 121/2 in 122, vse k.o. Šmartno, za umestitev novega stanovanjskega objekta, ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti ruralnega prostora in obstoječe grajene strukture. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
Pri načrtovanju sprememb in dopolnitev PUP je treba upoštevati razvoj celotnega območja in ne le navedenih parcel.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini so zemljišča, s parc. št. 121/1, 121/2 in 122, vse k.o. Šmartno. Velikost novega ureditvenega območja je 2400 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je treba za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je treba upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini (Uradni list SRS, št. 10/89).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi decembra 2008.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodita Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje - Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je treba pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor Sprememb in dopolnitev PA je pobudnik Bojan Dobravc, Ulica Frankolovskih žrtev 28, 3000 Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA si je investitor dolžen pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00011/2008-4200 MGM
Celje, dne 18. aprila 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti