Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1739. Uredba o spremembah Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
1740. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
1742. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
1783. Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev
1784. Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Sklepi

1785. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2008/2009
1786. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2008/2009
1787. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2008/2009
1788. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za varstvo okolja v študijskem letu 2008/2009
1789. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto v študijskem letu 2008/2009
1790. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani v študijskem letu 2008/2009
1791. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2008/2009
1792. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v študijskem letu 2008/2009

MINISTRSTVA

1743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod
1744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
1745. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1793. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o rednih dovoljenjih za biocidne proizvode
1795. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov
1796. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1797. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1746. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1747. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1748. Spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2008

OBČINE

Črnomelj

1749. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica – 1. faza

Idrija

1750. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2007
1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1752. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
1753. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1754. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma

Jesenice

1755. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
1756. Odlok o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Laško

1757. Odlok o občinskih taksah

Medvode

1758. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode

Novo mesto

1759. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto

Polzela

1760. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2007

Ribnica

1761. Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju v Občini Ribnica

Rogaška Slatina

1762. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina

Semič

1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič

Slovenska Bistrica

1764. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
1765. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
1766. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
1767. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
1768. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
1769. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
1770. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
1771. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2. osnovna šola Slovenska Bistrica
1772. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava
1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
1774. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev in aktivov na področju kmetijstva v Občini Slovenska Bistrica
1775. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
1776. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Sodražica

1777. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica

Šempeter-Vrtojba

1778. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba

Škofljica

1779. Sklep o manjšem odstopanju od določil prostorskega akta pri gradnji TPS Blatnik

Velenje

1781. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj
1782. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj

Žalec

1780. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti