Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4102/08 , Stran 1592
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel. +386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32; kontaktna oseba: Romana Celarec, e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del: objekt z namenskimi najemnimi stanovanji v soseski Dolgo polje 3, kare VI, blok B1, Lamela C, Novi trg v Celju. 3. Dela, ki jih je treba izvesti Naročnik je investitor dela novega objekta z namenskimi najemnimi stanovanji za upokojence in druge starejše osebe v soseski Dolgo polje 3, Novi trg v Celju. Objekt je v zaključni fazi gradnje. V skladu z Investicijskim programom naročnik načrtuje dobavo in montažo opreme za 21 kuhinj in za skupne prostore v navedenem objektu. Podrobne specifikacije del so navedene v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga 1 sestavni del razpisne dokumentacije. Predviden zaključek del: 15. 7. 2008. 4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 11. uro, na pisno zahtevo zainteresiranih ponudnikov pa tudi po pošti. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno torka, 20. 5. 2008, do 12. ure. 6. Predložitev ponudbe in rok za oddajo ponudb: 21. 5. 2008 do 9. ure. Ponudbe morajo biti predane po priloženi zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – ponudba – dobava in montaža opreme za 21 kuhinj in za skupne prostore v objektu z namenskimi najemnimi stanovanji v soseski Dolgo polje 3, Novi trg v Celju« in s polnim naslovom ponudnika na hrbtni strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov naročnika: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. 7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 21. 5. 2008 ob 10. uri, na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. O rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov naročnik ni dolžan sprejeti ponudbe, lahko pa izvede pogajanja ali razpis ponovi. 8. Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsakemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisne dokumentacije. 9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Pogoji bančne garancije so navedeni v razpisni dokumentaciji. 10. Plačilni pogoji: plačilo bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa v roku 30 dni od podpisanega primopredajnega zapisnika. 11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena za razpisana dela v celoti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti