Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1781. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, stran 4410.

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), 44. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in predhodnega soglasja Sveta Mestne občine Velenje z dne 11. 3. 2008 in Sveta Občine Šoštanj z dne 27. 3. 2008, izdaja Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji) urejajo odnose med distributerjem toplote Komunalnim podjetjem Velenje d.o.o. (v nadaljevanju distributer), investitorji ali odjemalci na področju oskrbe s toplotno energijo iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj. Določila teh Splošnih pogojev veljajo za distributerja, investitorje in vse odjemalce toplotne energije, ne glede na to, ali so sklenili posebno pogodbo ali ne.
2. člen
Pojmi in oznake, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo sledeče pomene:
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– glavni vod je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna toplotna postaja je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave so inštalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo – zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode idr.;
– investitor je pravna ali fizična oseba;
– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– merilno mesto je mesto, kjer je nameščen merilnik porabe toplotne energije, vodomer tople sanitarne vode ali vodomer hladne vode;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo ali paro po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnih zahtevah distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe tople sanitarne vode podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli tehnična ali tehnološka sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe obratovalnih parametrov pri delovanju ogrevalnih naprav;
– soglasje je pisni dokument, ki ga izda distributer toplote pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi;
– topla sanitarna voda je hladna pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja, ki se v toplotni postaji ali hišni toplotni postaji ogreje na temperaturo 55 °C (+– 5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;
– toplotna postaja je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
3. člen
Energetske naprave v upravljanju distributerja toplote so:
– distribucijsko omrežje toplotne energije,
– toplotne postaje, ki so prenesene v knjigovodsko evidenco infrastrukture in pogodbeno upravljanje na distributerja,
– priključni deli toplotnih postaj v ustanovah,
– merilniki toplotne energije, vodomeri tople sanitarne vode in vodomeri hladne vode, ki so bili preneseni v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture in pogodbeno upravljanje na distributerja toplote.
4. člen
Investitor ali odjemalec mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v uporabo in upravljanje distributerju s pogodbo.
Za prevzem objektov in naprav v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– objekti morajo imeti vso potrebno upravno in projektno dokumentacijo in urejena lastninska razmerja,
– postopek prevzema mora biti izveden zapisniško,
– prevzem potrdi organ upravljanja distributerja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
5. člen
Energetske naprave odjemalca so:
– priključni vod, če le-ta ni bil prenesen v knjigovodsko evidenco infrastrukture in pogodbeno upravljanje na distributerja toplote,
– merilne naprave na industrijskem odjemu,
– toplotna postaja, če le-ta ni bila prenesena v knjigovodsko evidenco energetske infrastrukture,
– interne toplotne naprave,
– delilniki stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode.
6. člen
Odjemalčeve toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo le po določilih teh Splošnih pogojev in po določilih Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote.
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na distribucijsko omrežje le s soglasjem in v navzočnosti pooblaščene osebe distributerja toplote, investitorja ali odjemalca. Enako velja za vse zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo obračunske toplotne moči.
Za vsako spremembo odjemalčevih naprav, katere posledica so obratovalne spremembe ali sprememba obračunske moči, mora investitor ali odjemalec predhodno pridobiti soglasje distributerja toplote.
7. člen
Distributer toplote nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje, nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov, izdanih projektnih pogojev ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijsko omrežje toplotne energije.
IV. VZDRŽEVANJE NAPRAV
8. člen
Naprave distributerja toplote, ki so pogodbeno prenesene v upravljanje distributerju toplote vzdržuje distributer na svoje stroške; stroški rednega in investicijskega vzdrževanja pa so vkalkulirani v fiksnem delu prodajne cene toplotne energije.
9. člen
Vzdrževanje priključnega voda, toplotne postaje, hišne toplotne postaje, ki niso pogodbeno prenesene v upravljanje distributerju lahko opravlja distributer toplote le na osnovi sklenjene letne vzdrževalne pogodbe ali pisnega naročila.
Pogodbeno ali naročeno vzdrževanje odjemalčevih toplotnih naprav obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja toplotnih naprav,
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– nastavljanje regulacije naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje,
– redni remont toplotne postaje,
– odpravo okvare in zamenjavo elementov priključnega voda, toplotne postaje,
– registracijo napak v delovanju s predlogom ukrepov za njihovo odpravo.
10. člen
Redne preglede, popravila, zamenjave, odčitavanja in metrološka overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu z veljavnimi predpisi opravlja distributer toplote ali od njega pooblaščena oseba.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena plača odjemalec s števnino.
11. člen
Internih toplotnih naprav odjemalca in delilnikov stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode distributer ne vzdržuje.
V. IZDAJA SOGLASIJ
12. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje ali spremeniti obračunsko moč in tehnično tehnološke lastnosti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje. Obračunsko moč je mogoče spremeniti enkrat letno, pri čemer je vlogo za spremembo potrebno vložiti do konca meseca avgusta za prihodnje obdobje. Vloga za spremembo obračunske moči se vloži na naslov distributerja toplote in se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom, ki ga potrdi pristojni organ distributerja. Riziko spremembe obračunske moči prevzema odjemalec toplote.
13. člen
Distributer izdaja smernice in mnenja na podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje ter projektne pogoje in soglasja po predpisih o graditvi objektov.
Distributer izda projektne pogoje in soglasja na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in priloženih zahtevanih dokumentov, navedenih v nadaljevanju:
a) projektni pogoji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– idejna zasnova s situacijo umestitve objekta v prostor,
– osnovni podatki o predvidenemu objektu,
– ocena priključne toplotne moči objekta.
b) soglasja
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
– projekt za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav in priključnega voda,
c) soglasja za priključitev obstoječih objektov na distribucijsko omrežje:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– projekt za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav in priključnega voda,
d) soglasja za spremembo obračunske moči:
Zahtevani priloženi dokumenti:
– tehnična dokumentacija, opredeljena v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja.
14. člen
Distributer mora investitorju ali odjemalcu v zakonsko predpisanih rokih izdati pisne odločbe iz prejšnjega člena:
– če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam usklajena s temi Splošnimi pogoji in Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– če so izpolnjene vse zahteve iz izdanih projektnih pogojev in soglasja,
– če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote,
– če ima poravnane vse zapadle obveznosti do distributerja.
15. člen
Izdano pisno soglasje velja najdlje eno leto od izdaje do izvedbe oziroma do pridobitve gradbenega dovoljenja. Če distributer izdajo soglasja zavrne, mora v odločbi navesti vzroke zavrnitve.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA IN TOPLOTNE POSTAJE
16. člen
V projektnih pogojih tehnično-tehnološke in sprejemljive načine, lego energetskih vodov, toplotne postaje določi distributer toplote skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodilih in ekonomičnost dobave toplote.
17. člen
Nadzor nad gradnjo se izvaja v skladu s 7. členom teh splošnih pogojev.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
18. člen
Distributer toplote priključi odjemalčeve naprave na distribucijsko omrežje, po tem ko so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja ter zahteve iz Sistemskih obratovalnih navodil distributerja toplote.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
19. člen
Distributer toplote začne dobavljati toploto po tem, ko je sklenjena ustrezna dobavna pogodba z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi Splošnimi pogoji, Tarifnim sistemom in Sistemskimi obratovalnimi navodili. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, le ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za toploto. Obvezna sestavina dobavne pogodbe je tudi ustrezen, nediskriminatoren in potrjen razdelilnik stroškov od vseh odjemalcev toplote.
Interna delitev stroškov za toploto posameznim odjemalcem ni obveznost distributerja.
Distributer toplote in investitor ali odjemalec potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih energetskih naprav s pisnim dokumentom. V pisnem dokumentu o začetku dobave toplote mora biti poleg ostalega navedena priključna in obračunska toplotna moč ter popisano stanje merilnih naprav.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na napravo distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena se na podlagi pisnega naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala kakršnakoli neposredna ali posredna škoda.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
20. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec oziroma investitor v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči distributerju toplote. Pogodba o dobavi toplote je praviloma sklenjena za nedoločen čas, razen če se distributer toplote in odjemalec ne dogovorita drugače.
V večstanovanjskih stavbah se pogodba sklene s pooblaščenim predstavnikom odjemalcev.
Kolikor pogodba ni sklenjena v pisni obliki, če odjemalec ne podpiše ali ne vrne podpisane pogodbe distributerju, pa kljub temu prične z odjemom toplote je šteti, da je pogodba sklenjena z dnem začetka dobave in koriščenja toplote.
Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja, kot investitorja/odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote. Če želi odjemalec po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora odjemalec izvesti vse zahtevane postopke, kot pri prvi priključitvi na energetsko omrežje.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko toplotno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– cene na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh Splošnih pogojev, Sistemskih obratovalnih navodil ali Tarifnega sistema.
21. člen
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca toplote na skupnem odjemnem mestu in
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec toplote želel ogrevati, pa je na podlagi posebnega kogentnega predpisa določen obvezen način ogrevanja.
Če odjemalec odpove dobavo toplote, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi pred potekom enega leta vse fiksne stroške za vse mesece prekinitve dobave toplote, ki bi jih plačeval, če bi toploto prejemal neprekinjeno, v 15 dneh in enkratnem znesku ter vse stroške ponovne priključitve na distribucijsko omrežje toplote.
22. člen
V primeru, da odjemalec zaradi sprememb teh Splošnih pogojev na želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 45 dni od datuma sprejema teh Splošnih pogojev.
23. člen
Odjemalec mora distributerja pisno in v 30 dnevnem roku obvestiti o vseh statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na pogodbeno razmerje med distributerjem in odjemalcem.
V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.
V primeru spremembe odjemalca, prevzame dosedanji odjemalec obveznosti plačevanja dobavljene toplote ter drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način distributerja obvestil o nastalih spremembah.
V primeru spremembe odjemalca je dolžan dosedanji odjemalec o tem obvestiti distributerja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– enotno matično številko novega odjemalca,
– podatke o zaposlitvi,
– število oseb v gospodinjstvu,
– davčno številko.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike sledeče podatke:
– naziv firme,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov ogrevanja. V primeru, da najemnik ne poravna stroškov distributerju je odjemalec (lastnik) subsidiarno-nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila o spremembah je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
24. člen
Pogodbe o dobavi toplote so praviloma tipske pogodbe.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH ODJEMNIH MESTIH
25. člen
Pooblaščenec odjemalcev skupnega odjemnega mesta predloži distributerju toplote razdelilnik stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode, sprejet na način, kot ga določa veljavna zakonodaja.
Na osnovi razdelilnika stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode se določijo deleži stroškov za porabljeno toploto, za posamezna odjemna mesta. Vsota vseh deležev mora znašati 100 odstotkov.
Delež stroškov za toploto za posamezno obračunsko mesto dostavi pooblaščenec odjemalcev do vsakega 20. v mesecu. Kolikor distributer toplote do navedenega dne v mesecu ne prejme pisnega obvestila o deležih stroškov za posamezno obračunsko mesto, obračuna toploto po zadnjih znanih kriterijih za posamezno obračunsko mesto.
Če pooblaščenec odjemalcev dobavitelju ne predloži razdelilnika stroškov toplotne energije in tople sanitarne vode za posamezno obračunsko mesto, obračuna distributer posameznim odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih iz preteklega obračunskega obdobja.
26. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbo o dobavi toplote samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odpoved pogodbe velja le, če pogodbe odpovedo vsi odjemalci na skupnem odjemnem mestu.
Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi vseh odjemalcev skupnega odjemnega mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati na drug način, pa je na podlagi posebnega lokalnega ali državnega akta določen obvezen način daljinskega ogrevanja.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
27. člen
Distributer toplote praviloma zagotavlja na odjemnem mestu toploto vse dni v letu neprekinjeno (razen ko vstopijo v veljavo členi 28, 48 in 49 teh Splošnih pogojev).
28. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem in ekonomiko daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj pogoji za dobavo toplote toliko spremenijo, da so potrebne tehnično-tehnološke spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijskih napravah in/ali odjemalčevih energetskih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijskih napravah distributer, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijskih napravah, mu distributer ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje ali pa distributer opravi delo na odjemalčeve stroške.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN IN KVALITETE DOBAVLJENE TOPLOTE
29. člen
Dobavljene količine toplote se ugotavljajo na podlagi mesečnih, polletnih ali letnih odčitkov porabljene toplote na merilnih napravah.
30. člen
Podatke z merilnih naprav na odjemnem mestu odčita pooblaščena oseba distributerja, razen če se odjemalec in distributer ne dogovorita drugače.
31. člen
Odjemalec mora distributerju omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja stanja naprav, predpisanega z zakoni in podzakonskimi akti.
Če distributer zaradi razlogov, ki so na strani odjemalca, ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi obvestila distributerja pisno sporočiti pravilni odčitek v zahtevanem času in na način, kakor to s pisnim obvestilom določi distributer.
Če odjemalec pisno ne sporoči odčitka merilnih naprav ali na ponovni pisni poziv distributerja ne omogoči dostopa do merilne naprave na odjemnem mestu, mu distributer za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote skladno z določili 35. člena teh Splošnih pogojev ter stroške tretjega in vseh nadaljnjih poskusov odčitavanja in nadziranja stanja merilnih naprav. Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po zadnji veljavni ceni.
32. člen
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico in dolžnost preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena nedopustna odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če preizkus merilnih naprav pokaže večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena količina toplote pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave obračuna skladno z določili 35. člena teh splošnih pogojev.
33. člen
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote obračuna skladno z določili 35. člena teh splošnih pogojev.
34. člen
Če je pri odjemalcu, zaradi spremembe obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
35. člen
V primeru, ko je merilnik za toplotno energijo v okvari ali ga ni mogoče iz kakršnegakoli vzroka odčitati, se opravi obračun za obračunsko obdobje z upoštevanjem povprečnih dnevnih zunanjih temperatur zraka, po postopku:
Q = Q(h) x K x Y x Fk
Pri tem oznake pomenijo:
Q … dobavljena količina toplotne energije v (MWh)
Q(h) … obračunska moč toplotnih naprav za ogrevanje in klimatizacijo prostorov (W, kW, MW)
K … ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z obračunsko toplotno močjo v obračunskem obdobju
Y … faktor odjema toplote:
– za dobavo toplote, ko so odjemalčeve toplotne naprave prevzete v redno obratovanje in je uporabno dovoljenje izdano, znaša 1,0;
– za dobavo toplote v času poskusnega obratovanja, ko odjemalčeve toplotne naprave niso prevzete v redno obratovanje in ni izdano uporabno dovoljenje, znaša 1,3;
– za neupravičen odjem toplote, znaša 2;
Fk … faktor korekcijski (MWh, GJ). Izračunamo ga tako, da za zadnja tri primerljiva obračunska obdobja, ko je merilnik deloval, primerjamo razliko med dejansko porabo toplotne energije in izračunom po splošnih pogojih z upoštevanjem povprečnih dnevnih zunanjih temperatur zraka.
        t(n) - t(zsr.)
K = 24 x Z x -----------------
       t(np) - t(z min)
Pri tem oznake pomenijo:
Z … število ogrevalnih dni v obračunskem obdobju
t(n) … normirana temperatura prostorov pri odjemalcu (20 °C),
t(np) … projektna temperatura prostorov pri odjemalcu (20 °C),
t(zsr.) … srednja zunanja dnevna temperatura zraka, merjena na meteorološki postaji distributerja glede na 15-letno povprečje,
t(z min) … računska minimalna zunanja temperatura (–19 °C).
36. člen
V primeru, da je vodomer za toplo sanitarno vodo v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
V primeru priprave tople sanitarne vode, ko je vodomer za hladno vodo (ki je nameščen pred akumulatorjem) v okvari ali ga iz kakršnegakoli vzroka ni možno odčitati, se obračuna pavšalna poraba tople vode. Podlaga za obračun je povprečna poraba tople vode v preteklem obračunskem obdobju, ko je vodomer deloval.
37. člen
V primeru, ko ni vgrajenega vodomera za merjenje porabe tople sanitarne vode, je obračun količine po iztočnih mestih – pavšalu:
– veliko iztočno mesto (VIM) 10 m3 (tuš in kopalna kad, pomivalno korito, pomivalni, pralni stroj …),
– malo iztočno mesto (MIM) 2 m3 (umivalnik …).
38. člen
Količina dobavljene toplote pri posredni meritvi tople sanitarne vode (izmerjena količina z vodomerom v m3) se izračuna po enačbi:
Q = 2 x V x (T(tv) - 10)
Pri tem oznake pomenijo:
Q … toplotna energija za pripravo tople sanitarne vode v (kWh),
V … količina vode v (m3),
T(tv) … srednja temperatura tople sanitarne vode v (55 °C + – 5 °C).
39. člen
Kvaliteta dobavljene toplotne energije in tople sanitarne vode se lahko ugotavlja na osnovah meritev in registracij: pretokov, tlakov, temperaturnih režimov in toplote dovedenega ogrevalnega medija (vode) na odjemnem mestu pri odjemalcu.
40. člen
Obračun kvalitete dobavljene toplotne energije in tople sanitarne vode se lahko opravi na osnovah faktorja diferenciranja prodajne cene toplotne energije, kar medsebojno uskladita in mesečno potrjujeta pooblaščena predstavnika distributerja in odjemalca.
XIII. REKLAMACIJA
41. člen
Kvaliteto dobavljene toplotne energije in tople sanitarne vode (pretok, tlak in temperaturni režimi) na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec, oziroma pooblaščenec odjemalcev v več stanovanjskih objektih.
Reklamacijo je potrebno podati distributerju v pisni obliki ali po faksu. Ustne reklamacije se ne upoštevajo razen, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene tudi v pisni obliki.
42. člen
Kolikor je na podlagi ustrezno podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (do 24 ur) mora distributer posredovati odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v osmih dneh od prejema pisne reklamacije.
43. člen
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do prejete reklamacije, njegovih že storjenih ukrepih in predlogih za ustrezno razrešitev reklamacije.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM TOPLOTE
44. člen
Če odjemalec odjema toploto brez soglasja distributerja ali če namerno vpliva na merilne naprave na odjemnem mestu v škodo distributerja, je distributer upravičen za obdobje ugotovljenega neupravičenega odjema zaračunati porabljeno toploto skladno z določili 35. člena teh Splošnih pogojev.
45. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za čas 12 mesecev.
46. člen
Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
47. člen
Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja na sistem ogrevanja v stavbi, ki je že priključen na distribucijsko mrežo, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali dejansko ugotovljen.
Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna novo toplotno moč, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi in povečanju obračunske toplotne moči zaradi ureditve razdelilnika stroškov in spremembe pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
48. člen
Distributer prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem obvestilu (dopis in sredstva javnega obveščanja):
– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj na distribucijskem omrežju,
– zaradi razširitve distribucijskega omrežja.
Distributer prekine dobavo toplote in tople sanitarne vode po poprejšnjem opominu:
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve naprave tako, da je ogroženo delovanje distribucijske mreže in če moti dobavo toplote in tople sanitarne vode drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje ustrezno svojih toplotnih naprav tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje, varno obratovanje, oziroma ustrezno dobavo,
– če odjemalec ne omogoči distributerju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne naprave,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez distributerjevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote in tople sanitarne vode na odjemnem mestu in ne poravna drugih obveznosti do distributerja več kot dva meseca zapored ali štiri mesece v enem letu. V opominu pred prekinitvijo oskrbe (razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč) se odjemalcu ponudi še petnajst dnevni rok, v katerem mora poravnati vse zapadle obveznosti do distributerja toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih naprav.
Distributer opravlja vsa večja vzdrževalna dela na distributerjevih napravah, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote praviloma v času od 3. maja do 30. septembra.
49. člen
Distributer ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih, regulacijskih, omejevalnih ali registracijskih naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevalnega medija,
– če odjemalec odvzema ogrevalni medij (vodo) iz distribucijske mreže brez soglasja distributerja toplote,
– če odjemalčeve naprave ogrožajo osebe, objekte in okolje,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare na proizvodnem viru ali distribucijskem sistemu, ne upošteva pisnih in javnih navodil o omejevanju odvzema toplotne energije.
50. člen
Ponovna dobava toplote po prekinitvi oskrbe se prične, ko se odpravijo vsi razlogi za nastalo ustavitev in ko se distributerju poravnajo vsi nastali stroški in škoda.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA TOPLOTE
51. člen
Distributer je dolžan:
– zagotavljati odjemalcu toploto do pogodbene vrednosti obračunske moči in pogodbeno določeno kvaliteto toplotne energije oziroma skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili,
– opravljati redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti,
– izvajati vsa potrebna redna in investicijska vzdrževalna dela na napravah distribucijskega sistema ogrevanja,
– obveščati odjemalce o predvidenih daljših ustavitvah (več ko 12 ur) dobave toplote preko lokalnih sredstev javnega obveščanja,
– obveščati odjemalce o predvidenih krajših ustavitvah (od 4 do 12 ur) dobave toplote z internim pisnim obvestilom,
– v primeru večje okvare na odjemalčevih napravah, mora distributer v najkrajšem možnem času le te ustrezno izključiti iz obratovalnega sistema.
52. člen
Distributer ima pravico preverjati, nastaviti in zapečatiti regulacijske, registracijske in merilne naprave, da se s tem zagotavljajo ustrezni obratovalni pogoji, ki izhajajo iz: projektne dokumentacije odjemalčevih naprav, dobavne pogodbe, Sistemskih obratovalnih navodili, Tarifnega sistema, zakonskih in podzakonskih aktov, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA TOPLOTE
53. člen
Odjemalec toplote je dolžan:
– podpisati dobavno pogodbo z distributerjem toplote,
– zagotavljati normalno in varno obratovanje in vzdrževanje svojih energetskih naprav,
– ne sme spreminjati nastavljenih vrednosti: obračunske toplotne moči, pretoka in temperaturnih režimov na odjemalčevih napravah,
– ne sme spreminjati, brez distributerjevega pisnega soglasja odjemalčevih energetskih naprav, ki bi lahko povzročile obratovalne spremembe na distributerjevih napravah,
– zagotavljati, da je toplotna postaja v ustreznem, zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– zagotavljati, da je v prostoru toplotne postaje ustrezna obratovalna dokumentacija s tehničnim opisom, shemami strojnih in elektro energetskih naprav ter napeljav,
– vzdrževati prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve energetske in merilne naprave tako, da so delavcem distributerja zagotovljeni ustrezni delovni pogoji, ki veljajo za delovne prostore,
– sproti obveščati distributerja o motnjah pri dobavi toplote,
– odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih energetskih naprav,
– da z obratovanjem svojih toplotnih naprav ne moti obratovanja drugih odjemalcev ali distributerja,
– da ne preprodaja dobavljene toplote brez distributerjevega soglasja,
– omogočiti priključitev toplotnih naprav še drugim odjemalcem, če distribucijsko omrežje prenese še dodatne odjemne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– v toplotni postaji omogočiti distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje,
– obvestiti distributerja o okvari regulacijskih, merilnih ali registracijskih naprav,
– odgovarjati za škodo distributerja, ki je nastala zaradi odjemalčevih posegov na energetskih napravah,
– da v celoti in redno plačuje svoje obveznosti do distributerja toplote,
– omogočiti dobavitelju distributerju, da v vsakem trenutku opravi kontrolo izmer grelnih teles in naprav v stavbi.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Določila teh Splošnih pogojev se uporabljajo za vsa že sklenjena in nova razmerja v zvezi z dobavo in odjemom toplote.
Postopki za priključitev na distribucijsko omrežje ali spremembo že priključenih odjemalčevih toplotnih naprav, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh Splošnih pogojev, se zaključijo po Odloku o oskrbi s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni Vestnik Mestne občine Velenje, št. 04/97, Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/97).
55. člen
Odjemalci, ki z distributerjem toplote ob uveljavitvi teh Splošnih pogojev nimajo sklenjene pisne pogodbe o dobavi in odjemu toplote, morajo to skleniti v roku 6 mesecev od uveljavitve teh Splošnih pogojev.
56. člen
Sistemska obratovalna navodila izda distributer toplote po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije RS za energijo in so objavljena v Uradnem listu RS.
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj izda distributer toplote v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve Sistemskih obratovalnih navodil.
57. člen
Z uveljavitvijo teh Splošnih pogojev prenehajo veljati določbe o splošnih pogojih za odjem in dobavo toplote v Odloku o oskrbi s toplotno energijo iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni Vestnik Mestne občine Velenje, št. 04/97, Uradni list Občine Šoštanj, št. 05/97), uporabljajo pa se za dokončanje postopkov iz drugega ostavka 54. člena tega akta.
58. člen
Te Splošne pogoje sprejme distributer toplote, ko poda nanje soglasje Svet Mestne občine Velenje in Svet Občine Šoštanj. Splošni pogoji se objavijo v Uradnem listu RS, Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in Uradnem listu Občine Šoštanj, veljati pa začnejo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. KPV/SPT/03-04-08
Velenje, dne 3. aprila 2008
EVA 2008-2111-0056
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Direktor
Marijan Jedovnicki l.r.
Svet Mestne občine Velenje je dal soglasje na 13. redni seji dne 11. 3. 2008.
Svet Občine Šoštanj je dal soglasje na 12. redni seji dne 27. 3. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti