Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1750. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2007, stran 4333.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 11. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih (v eur):
+---------+-----------------------------------+----------------+
|KONTO  |OPIS                |   REALIZACIJA|
|     |                  |      2007|
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI          |    9.435.284|
|     |(70+71+72+73+74+78)        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    8.381.077|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |    7.309.793|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    6.221.501|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |     805.939|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     282.352|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |    1.071.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     883.905|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      7.994|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni  |     10.443|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     79.378|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     89.564|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |     109.234|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     91.155|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |     18.079|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih   |        |
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |      3.121|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |      3.121|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |     893.517|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |     858.452|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega |     35.065|
|     |proračuna iz sredstev proračuna EU |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     48.335|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih   |     48.335|
|     |evropskih institucij        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |   10.050.360|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |    2.842.748|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     549.047|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     87.650|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |    1.937.050|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |     95.812|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |     173.189|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |    2.995.591|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |      4.896|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |    1.541.419|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |     532.225|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |     917.051|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    3.227.824|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    3.227.824|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     984.197|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi    |     591.813|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki   |        |
|     |niso proračunski uporabniki    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |     392.384|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ      |    –615.076|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     181.736|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     181.736|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |     87.679|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |     94.057|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        –|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     181.736|
|     |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)       |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500Domače zadolževanje       |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550+551)     |     252.455|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     252.455|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     252.455|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |    –685.795|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    –252.455|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |     615.076|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |     732.231|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
3. člen
Podatki iz bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 26.073.433 EUR, so priloga tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2007 v višini 28.848,22 EUR se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve v letu 2008.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2007 v višini 135.148,65 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2008.
6. člen
Priloge odloka so:
– izkaz prihodkov in odhodkov proračuna Občine Idrija za leto 2007,
– račun finančnih terjatev in naložb Občine Idrija za leto 2007,
– račun financiranja Občine Idrija za leto 2007,
– bilanca stanja Občine Idrija na dan 31. 12. 2007.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2008
Idrija, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti