Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-32/2008-1 Ob-4142/08 , Stran 1561
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer: krajše obiske do 10 dni in daljše obiske do 3 mesecev. 3. Agencija bo sofinancirala: a) Mednarodne prevozne stroške slovenskim raziskovalcem-am ob obiskih v Republiki Avstriji; b) stroške bivanja za kratke obiske – do 10 dni za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/04, 29. 12. 2006 – v nadaljevanju: uredba); c) stroške bivanja za avstrijske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih (do treh mesecev) in dnevnice do višine določene v uredbi. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ do 1.252 EUR mesečno. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska avstrijskih raziskovalcev. Izbrane raziskovalne organizacije avstrijskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacije dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska. 4. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa: a) projekte oziroma obiske je potrebno prijaviti na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; b) na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije oziroma zasebni raziskovalci, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti; c) slovenski vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti; d) predlogi projektov se morajo navezovati na s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, raziskovalne programe ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnem programu EU); e) prednost pri izbiri bodo imeli predlogi projektov, ki se nanašajo na naslednja področja: biotehnologija, novi materiali, elektronika, okoljevarstvene vede, medicina, pravne, družbene in ekonomske vede; f) pri raziskovalnih projektih morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način kot ga določita agencija (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS) in ACM (Office for Academic Co-operation and Mobility, kontaktna oseba: Agnieszka Molozej). 5. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente: Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-AT-04/A/2008) in (ARRS-MS-AT-04/B/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente: A) a) Predlog projekta (do treh strani) mora vsebovati: – kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku z morebitnim opisom sodelovanja, – hipotezo in definicijo ciljev projekta, – opis metodologije, – opis morebitnega prejšnjega sodelovanja, – opis pričakovanih rezultatov in pridobitev za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; B) prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRS-MS-AT-04/A/2008 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-avstrija09-10@arrs.si; C) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave. 6. Merila za izbiro prijav oziroma vlog za sofinanciranje Predlog izbora prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma ostalih projektov po veljavni metodologiji. Navedeno vrednotenje vključuje: – pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike Slovenije; – znanstveno odličnost in aplikativnost raziskav; – potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU; – uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu; – reference vodje projekta in raziskovalne skupine; – vključenost mladih raziskovalcev; – izvedljivost projekta. Predlog izbora vlog za sofinanciranje obravnava nato pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-avstrijski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-avstrijskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana. 7. Orientacijska vrednost za izvedbo predmeta razpisa je 104.300 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 in 2010 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. 8. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih projektov je 2 leti. 9. Predvideni rok začetka izvajanja je 1. januar 2009. 10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo za obdobje 2009 in 2010« morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno ponedeljka, 30. junija 2008, do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo v roku oddane prijave, ki so dostavljene v zaprtih ovojnicah v pisni obliki in po elektronski pošti. 11. Prijave na javni razpis bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Odpiranje vlog bo v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v sredo, 2. julija 2008, ob 9. uri. 12. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. 13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora predvidoma do decembra leta 2008. 14. Razpisna dokumentacija (javni razpis in prijavni obrazci) bo po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena tudi na spletnih straneh agencije, vlagatelji pa jo lahko dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa med 9. in 15. uro v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije: Marjetka Primožič in Petja Stanovnik (tel. 01/400-59-70), (01/400-59-12), e-mail: petja.stanovnik@arrs.si, e-mail: marjetka.primozic@arrs.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti