Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1754. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma, stran 4335.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 11. redni seji dne 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbor in vrednotenje društev, ki delujejo na področju turizma na območju občine Idrija ter njihovih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev v Občini Idrija in nadzor nad porabo javnih sredstev.
2. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo društva, ki delujejo na področju turizma (v nadaljevanju: društva) in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju Občine Idrija,
– namen in cilj delovanja društev ter njihove dejavnosti in naloge morajo biti pretežno s področja turizma in promocije pomembnih turističnih produktov,
– so registrirana skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) in aktivno delujejo najmanj eno leto,
– imajo v skladu z veljavno zakonodajo urejeno vso potrebno dokumentacijo,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje prijavljenih programov in projektov,
– Občini Idrija redno dostavljajo programe dejavnosti s področja turizma, podatke o realizaciji programov in druge zahtevane podatke.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA
3. člen
(programi in projekti)
Na podlagi pravilnika se iz občinskega proračuna sofinancirajo programi in projekti društev z naslednjimi vsebinami:
– promocijska in trženjska dejavnost,
– razvoj in urejanje turistične infrastrukture in turistične signalizacije,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih produktov,
– razvoj in urejanje javnih površin,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva k pozitivnemu odnosu do turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter akcije spodbujanja trajnostnega razvoja turizma.
III. POSTOPEK IZBIRE DRUŠTEV
4. člen
(strokovna komisija)
Strokovna komisija je sestavljena iz treh članov. Dva člana sta iz vrst Odbora za gospodarske dejavnosti Občine Idrija, eden pa je predstavnik Turistično informativnega centra Idrija. Župan s sklepom določi sestavo komisije ter njenega predsednika.
Naloge strokovna komisije so:
– priprava meril za vrednotenje vlog,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– izvedba in vodenje postopka javnega razpisa s pripravo predloga, prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev,
– pregled prispelih prijav na javni razpis iz 6. člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih programov in projektov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu in občinskemu svetu,
– spremljanje izvajanja programov in projektov ter analiza poročil društev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
5. člen
(merila za vrednotenje programov in projektov)
Merila za vrednotenje programov in projektov se objavijo v javnem razpisu.
Pravilnik določa nabor meril za vrednotenje programov in projektov društev, ki delujejo na področju turizma in maksimalno višino točk.
Merila za vrednotenje programov in projektov se v vsakoletnem javnem razpisu, glede na razvojne usmeritve Občine Idrija na področju razvoja turizma, natančneje določijo in ovrednotijo v okvirjih, ki jih določa ta pravilnik.
Merila za vrednotenje programov:
+-----------------------------------------+--------------------+
|Elementi za vrednotenje:         | Maksimalno število |
|                     |    točk    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|1. Poročilo o delu preteklega leta    |     10     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|2. Opravljene vse formalnosti v zvezi  |     10     |
|z delovanjem društva           |          |
+-----------------------------------------+--------------------+
|3. Število članov društva        |     10     |
+-----------------------------------------+--------------------+
Merila za vrednotenje projektov:
+------------------------------------------+-------------------+
|Elementi za vrednotenje:         |Maksimalno število |
|                     |    točk    |
+------------------------------------------+-------------------+
|1. Aktivnosti na področju ohranjanja   |    20     |
|kulturne                 |          |
|in naravne dediščine ter akcije      |          |
|spodbujanja                |          |
|trajnostnega razvoja turizma       |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|2. Promocijska, informativna in trženjska |    20     |
|dejavnost                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|3. Razvoj in urejanje turistične     |    15     |
|infrastrukture              |          |
|in turistične signalizacije        |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|4. Spodbujanje razvoja celovitih     |    15     |
|turističnih                |          |
|produktov                 |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|5. Urejanje ter varstvo okolja      |    15     |
+------------------------------------------+-------------------+
|6. Organizacija in izvajanje prireditev  |    20     |
+------------------------------------------+-------------------+
|7. Izvajanje akcij znotraj Krajinskega  |    10     |
|parka                   |          |
|Zgornja Idrijca              |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|8. Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega  |    10     |
|prebivalstva k pozitivnemu odnosu do   |          |
|turizma                  |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|9. Sodelovanje pri turističnih projektih, |    10     |
|ki jih                  |          |
|vodi občina                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|10. Sodelovanje pri turističnih      |    10     |
|projektih, ki               |          |
|povezujejo več turističnih in drugih   |          |
|društev ali organizacij          |          |
+------------------------------------------+-------------------+
6. člen
(javni razpis)
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis in razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa in opredelitev vsebin, ki so predmet javnega razpisa,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
– navedbo meril za vrednotenje programov in projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti,
– navedbo, da gre za zbiranje programov in projektov s področja pospeševanja razvoja turizma in drugih programov za predstavitev in razpoznavnost Občine Idrija,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva porabljena,
– rok in način za prijavo na javni razpis, datum odpiranja vlog in rok za obveščanje prijaviteljev,
– kraj, čas in kontakt, kjer prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo,
– vzorec pogodbe,
– navedbo o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo,
– drugo.
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev je Občina Idrija.
Javni razpis se izvede praviloma v roku 60 dni po sprejemu proračuna za tekoče proračunsko leto. Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni. Javni razpis za tekoče leto se objavi na krajevno običajen način.
V primeru, da proračun ni pravočasno sprejet, se objavi javni razpis za začasno financiranje.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa dalje.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je predložena v roku in na način, določenem v javnem razpisu.
7. člen
(izbor programov in projektov)
Po izteku razpisnega roka strokovna komisija odpre vloge po vrstnem redu prispetja. O odpiranju vlog se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– o vlagatelju prijave,
– ali je prijava pravočasna,
– ali je prijava popolna.
Prepozno oddane vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, strokovna komisija s sklepom zavrže.
Vlagatelje, katerih vloge na javni razpis niso popolne, strokovna komisija v roku petih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, strokovna komisija zavrže s sklepom.
Strokovna komisija v skladu z merili iz javnega razpisa točkuje prijavljene programe in projekte, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo, Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točk se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točk.
Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Idrija in posreduje predlog sklepa v sprejem županu.
8. člen
(sklep o izbiri)
Župan izda sklep o izbiri in sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Idrija.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu s pogoji in merili iz tega pravilnika in javnega razpisa, lahko v roku 15 dni vloži pritožbo.
Župan o pritožbi odloči v roku 15 dni po prejemu. Ta sklep je dokončen.
9. člen
(pogodba)
Z izbranimi društvi župan sklene pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo programa in projekta, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa in projekta.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
(nadzor)
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma spremlja in preverja strokovna komisija.
11. člen
(sankcije)
Društvo je dolžno povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila društvu do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
V. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-7/2008
Idrija, dne 17. aprila 2008
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti