Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1766. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica, stran 4362.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljica) ustanavlja na področju vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov ter odraslih invalidnih oseb z razvojnimi težavami, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica.
Sedež zavoda je: Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica.
V okviru zavoda deluje kot organizacijska enota Dom s sedežem na Partizanski ulici 9, Slovenska Bistrica.
Zavod je samostojna osnovna šola.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku št.: 1/164-00 in v razvidu zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini pečata grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica, Partizanska 20, 2310 Slovenska Bistrica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji, izobraževanju in varstvu otrok in mladostnikov ter po vodenju, varstvu in zaposlitvi pod posebnimi pogoji odraslih invalidnih oseb z motnjami v razvoju.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
– O 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– Q 87.900 – drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Q 88.109 – drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– I 56.290 – druga oskrba z jedmi
– I 55.201 – počitniški domovi in letovišča
– J 58.110 – izdajanje knjig
– J 58.130 – izdajanje časopisov
– J 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
– J 58.190 – drugo založništvo
– R 93.110 – obratovanje športnih objektov
– L 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– 91.011 – dejavnost knjižnic.
Zaradi celovitega opravljanja dejavnosti vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov ter odraslih invalidnih otrok, zavod izvaja še:
– domsko varstvo s celodnevno oskrbo, nego, vzgojo ter pomoč pri izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki se šolajo po prilagojenem programu osnovne šole in po posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V okviru zmogljivosti zavoda, lahko zavod s predhodnim soglasjem ustanoviteljice izvaja tudi domsko vzgojo za dijake nižjega poklicnega izobraževanja, nekdanje učence zavoda,
– pripravo prehrane za učence in varovance varstveno delovnega centra,
– mobilno specialno pedagoško službo za otroke s specifičnimi učnimi težavami v osnovnih šolah.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, izvajanje katere je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni vzgojno izobraževalni in delovno terapevtski program odvisno od razvojnih težav posameznih otrok, mladostnikov oziroma varovancev po programih, ki so sprejeti na način in po postopkih, določenih z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja od prvega do devetega razreda osnovne šole s prilagojenim programom in druge programe usposabljanja otrok z motnjami v razvoju:
– vzgojo, izobraževanje in usposabljanje zmerno, težje in težko prizadetih otrok in mladostnikov ter otrok in mladostnikov s kombiniranimi razvojnimi težavami,
– vzgojno dejavnost doma, kjer imajo učenci poleg vzgojnega programa celodnevno oskrbo,
– delo v oddelku podaljšanega bivanja.
14. člen
Zavod lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na zaposlitev.
15. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
16. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
17. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljice, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci izmed strokovnih, upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda, tako da se zagotovi enakomerna zastopanost.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določajo zakon, ta odlok in pravila zavoda.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica.
Predstavnike staršev izvolijo starši izmed članov sveta staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnik predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
18. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca – otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok, drug splošni akt zavoda ali zakon,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča v soglasju z ustanoviteljico o najemanju kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča o soglasju z ustanoviteljico o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
19. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih delovnih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
20. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj 3 delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po delovnih enotah zavoda.
21. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli (izmed kandidatov delavcev po posameznih delovnih enotah). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležita več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
22. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz posameznih delovnih enot), ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz iste delovne enote) dobila enako število glasov, se predstavnika izvoli na podlagi žreba.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
23. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je predlagal reprezentativni sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na volitve.
24. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavoda, uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
2. Ravnatelj
25. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter varovancev v drugih programih usposabljanja,
– vodi delo učiteljskega zbora in drugih strokovnih organov,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne in strokovne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo organizacijske enote,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
26. člen
Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, v katerem bo opravljal funkcij ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine – ustanoviteljice in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v dvajsetih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v tridesetih dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega menja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
27. člen
Ravnatelja razreši svet javne šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi za njo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in organe iz šestega odstavka prejšnjega člena tega odloka.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh o dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
28. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Ista oseba lahka opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Pomočnik ravnatelja
29. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelja mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
31. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Učiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku,
– oblikuje individualne učno vzgojne in delovno terapevtske programe glede na vrsto razvojnih težav otrok, mladostnikov ter odraslih invalidnih oseb,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih in terapevtskih področij, vzgojitelji in druge strokovne službe.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta, predmetnega oziroma delovnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega in delovno terapevtskega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4. Svet staršev
34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek oziroma dejavnost po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in delovno terapevtskim delom zavoda,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna in strokovna služba
35. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
V skladu z zakonom ter normativi in standardi zavod organizira strokovno službo nudenja pomoči učencem s specifičnimi učnimi težavami v osnovnih šolah ter zdravstveno službo za otroke in mladostnike v okviru zavoda.
6. Knjižnica
36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica izbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi minister.
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plačati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
37. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo učitelji – specialni pedagogi, defektologi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, vzgojitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci.
Strokovni delavci izvajajo vzgojno izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi zaposlitvi. Preverjanje znanja slovenskega jezika opravi institucija, ki ima za to verificiran program.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in morajo obvladati slovenski jezik.
38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se javno objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju katere ima zavod sedež.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra, za delovna mesta, ki jih sistemizira pristojno ministrstvo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Zavod ima v upravljanju objekt osnovne šole s telovadnico na naslovu Partizanska 20, 2310 Slovenska Bistrica in pripadajoče površine na zemljišču parc. št. 1320/1, k.o. Slovenska Bistrica, vrt na zemljišču parc. št. 1320/2, k.o. Slovenska Bistrica, objekt Dom na naslovu Partizanska 9, 2310 Slovenska Bistrica in pripadajoče površine na zemljiščih parc. št. 1460 in 1461/1, k.o. Slovenska Bistrica ter igrišče na zemljišču parc. št. 1461/2, k.o. Slovenska Bistrica.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja in je ustanoviteljici odgovoren za upravljanje s premoženjem.
Za gospodarjenje z nepremičninami se lahko v občini ustanovi premoženjski sklad, ki posluje v skladu z zakonom.
40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov v skladu z zakonom.
Javni zavodi, ki izvajajo javne veljavne programe, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se ne smejo financirati iz sredstev političnih strank.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanoviteljica oziroma država.
41. člen
Zavod lahko ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nadstandardne storitve, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standardnega pouka in drugih vsebin dejavnosti zavoda.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
42. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljice, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zavodu zagotavlja z občinskim proračunom.
VIII. MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
43. člen
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov razvoja in dela s plani in programi ustanoviteljice,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam in razširitvi dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljici:
– predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
– poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,
– letni načrt investicijskega vzdrževanja,
– po potrebi posredovati druge podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter podatke v statistične namene.
IX. JAVNOST DELA
44. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno izobraževalnemu delu, starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen ko je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali z dovoljenjem ravnatelja.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
X. NADZOR
45. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu izvaja inšpektor pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor pristojen za delo.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo pristojni državni organi, določeni z zakonom.
46. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
47. člen
Zavod lahko o zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
48. člen
Pravila in druge splošne akte sprejema svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejema ravnatelj.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Ravnatelj zavoda najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka vloži predlog za vpis spremembe dejavnosti v sodnem registru.
50. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
51. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
52. člen
Svetu zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata svetu zavoda se izvolijo oziroma imenujejo člani sveta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 1/97, 72/99).
54. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033/11-2008-11/15
Slovenska Bistrica, dne 14. aprila 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti