Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1784. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 4421.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbeniki).
2. člen
(1) Najvišje drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov za splošnoizobraževalne predmete, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povečajo največ za 2,7%.
(2) Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 2,9%, pri čemer nova cena ne sme presegati 20,00 eura.
(3) Cene učbenikov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra, nerjavne žice in podobno, se lahko povišajo največ za 2,9%.
(4) Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila po 1. januarju 2008, se ne smejo povišati.
3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), morajo ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvestiti o podražitvi učbenikov najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in prilogo:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
4. ceno učbenika, ki velja na trgu na dan uveljavitve te uredbe;
5. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo;
6. odstotek povišanja cene;
7. datum uveljavitve višje cene na trgu.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu nova cena za posamezen učbenik ni povišana v skladu s to uredbo, obvesti o tem zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kakor ju določi ministrstvo. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti višje cene na trgu.
4. člen
Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu, na trgu pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec vložiti vlogo na ministrstvo. Vloga mora vsebovati:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov – naklada;
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente drobnoprodajne cene z/s:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij, prejetih od ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– drobnoprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvajalni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
5. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik iz prejšnjega člena ni popolna, obvesti o tem zavezanca. Ministrstvo lahko od slednjega zahteva še dodatne podatke, če meni, da so potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora v roku in na način, kakor ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da ni bila vložena.
6. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika izda Vlada Republike Slovenije.
7. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poviša uvozna cena učbenika, se ta lahko podraži ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog iz drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, obvesti o tem zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kakor ju določi ministrstvo. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti višje cene na trgu.
8. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije izdala sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu, mora zavezanec v 30 dneh obvestiti o tem ministrstvo.
9. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 36/07).
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 36/07).
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2008.
Št. 00713-11/2008/8
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2111-0022
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti