Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1772. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava, stran 4398.

Na podlagi 14., 46., 56., 61 in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se sprejme podrobni prostorski načrt stanovanjske zazidave LD Zg. Polskava, ki ga je izdelal IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta 22/2007 v juliju 2007.
Sestavni del odloka je projekt, ki vsebuje:
tekstualni del,
grafični del,
smernice in mnenja.
2. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, rešitev in ukrepe za varovanje okolje, ohranjanje narave in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, tolerance, obveznosti investitorja in izvajalcev ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega načrta)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obravnava ureditveno območje, ki se nahaja na severozahodnem delu naselja Zg. Polskava. Parcele na zahodni strani so skoraj v celoti pozidane z individualnimi stanovanjskimi in pomožnimi objekti, na severni strani so kmetijske površine, na vzhodni strani je javna pot.
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta meri cca 16.458 m2 in v celoti obsega parceli št. 268/1, 268/2, v k.o. Bukovec.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Celotno območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji – dvojčki.
5. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta bo v času gradnje zajemalo samo zemljišče znotraj ureditvenega območja (p.št. 268/1, 268/2 v k.o. Bukovec), po izgradnji bo vplivno območje obsegalo ista zemljišča.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Obravnavana gradnja stanovanjskih objektov – dvojčkov ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že obstoječo prometno in komunalno infrastrukturo v širšem območju. V bližini območja se nahajajo vse dejavnosti potrebne za normalno oskrbo obravnavane lokacije.
Obravnavana gradnja ne bo imela posebnih negativnih vplivov na podobo krajine, na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito okolja.
Predvidena namembnost za stanovanjsko gradnjo – dvojčki predstavlja zapolnitev prazne površine med pozidanimi površinami in javno potjo.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Območje je razdeljeno na 34 gradbenih parcel (enot) velikosti od 355 m2 do 493 m2, na katerih so stanovanjski objekti – dvojčki, z možnostjo postavitve nadstrešnic tlorisnih dimenzij 6,00 m x 5,00 m za parkiranje osebnih vozil.
Predvideno število prebivalcev v območju ocenjujemo na 100.
Cestno omrežje poteka med parcelami v obliki črke U in se na vzhodni strani navezuje na javno pot parc. št. 347, k.o. Bukovec.
Ureditev okolice objektov se izvede sonaravno z avtohtonimi drevninami in rastlinjem. Dovozi in dohodi v objekte se tlakujejo ali asfaltirajo. Zaradi varovanja objektov in posesti je možno parcele ograditi z ograjami.
8. člen
(podrobni prostorski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Stanovanjski objekti – dvojčki so zasnovani ob obstoječi javni poti in predvideni stanovanjski ulici. Vsi objekti so locirani več kot 4,00 m od parcelnih mej. Možni so pomiki objektov iz zakoličbene situacije v pasu ± 1,00 m v razpoložljivih smereh, vendar mora biti ulični niz ohranjen, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad.
Določeni so tipi dvojčkov A, B, C, umeščenost tipa projekta na parcelo je razvidna iz grafičnega dela projektne dokumentacije.
Tloris objektov: je podolgovat, osnovna stranica mora biti 1 : 1,2 in več. Zunanji gabarit dvojčkov je: tip A 19,00 m x 10,00 m, tip B 18,00 m x 10,50 m in tip C 20,02 m x 9,40 m, s toleranco ± 0,5 m v razpoložljivih smereh. Za garaže je dovoljeno postavitev nadstrešnic.
Višina objektov: objekti so nadstropni, pri čemer je višina slemena 9,00 m, višina do kapi pa 6,45 m nad koto pritličja.
Etažnost objektov: Objekti bodo etažnosti: P+N.
Strehe: nesimetrične dvokapnice z različnimi frčadami, z naklonom strešin od 30°–45°. Smer glavnega slemena objekta mora biti vzporedna daljši stranici objekta. Osvetlitve podstrešnih prostorov so dovoljene s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin. Kritina mora biti temne ali opečne barve (žgana opeka).
Fasade: Obdelava in barva fasad mora biti prilagojena bližnjim objektom. Barve fasad naj bodo pastelne.
Objekti bodo grajeni klasično ali montažno, z leseno strešno konstrukcijo. Okna za osvetlitev mansardnih prostorov bodo vertikalna ali v strešini. Stavbno pohištvo bo leseno, iz PVC ali Al materialov.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Območje obdelave tangira na dovozno pot parc. št. 347, k.o. Bukovec, ki se južno navezuje na asfaltirano ulico.
Za napajanje novih stanovanjskih objektov je treba urediti glavno stanovanjsko ulico in urediti cesto na vzhodni strani predvidene pozidave (parc. št. 347, k.o. Bukovec). Gabarit glavne ulice je predviden v širini 3,50 m (vozišča – asfalta) + 2 x 1,25 m bankin, utrjenih in urejenih kot zeleni pas. Interni priključki so pravokotni na bodočo ulico.
Odvodnjavanje cestnih površin je predvideno preko vtočnih jaškov z rešetko opremljenih s peskolovi in z iztokom na predvideno kanalizacijo. Priključka glavne stanovanjske ulice je potrebno opremiti z vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Dostop in dovoz do objektov: interni priključki so pravokotni na bodočo stanovanjsko ulico. Priključki so širine 3,00 m s priključnimi radiji od 3,00 m–4,00 m.
Mirujoči promet se ureja s parkiranjem na gradbeni parceli, za vsako stanovanjsko enoto dve parkirni mesti.
Odvodnjavanje cestnih površin je predvideno preko vtočnih jaškov z rešetko opremljenih s peskolovi in z iztokom na predvideno meteorno kanalizacijo. Priključek glavne stanovanjske ulice na javno cesto je potrebno opremiti z vertikalno in horizontalno signalizacijo.
10. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Stanje komunalnih naprav je razvidno iz posnetka obstoječega stanja. Vsi komunalni in energetski vodi so na sosednjih parcelah predvidene pozidave.
Vsi objekti morajo biti priključeni na novozgrajeno omrežje. Minimalna komunalna oprema v območju obsega oskrbo s pitno vodo, električno energijo, telefonskim in CTV omrežjem ter napravo cestnega omrežja. Urediti je potrebno tudi meteorno in fekalno kanalizacijo.
Predmet komunalne opremljenosti so:
– vodovod in hidrantno omrežje,
– meteorna in fekalna kanalizacija,
– elektro omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje + CTV,
– ogrevanje,
– odvoz smeti.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta zazidalnega načrta.
11. člen
(Vodovod in hidrantno omrežje)
Obstoječi javni vodovod fi 90 mm poteka po parc. št. 268/2, k.o. Bukovec.
Za napajanje območja je potrebno zgraditi dva odcepa s PEHD cevmi dim. fi 63 mm in fi 90 mm do predvidenega nadzemnega hidranta. Priklop posameznih objektov je predviden z internimi priključki na ulični vod s PEHD cevmi s premerom 32 mm. Sistem vodovoda je zasnovan kot vejičast. Pri izgradnji vodovoda in kanalizacije je potrebno paziti, da je horizontalni odmik med njima vsaj 3 m, vertikalni pa 50 cm, s tem da so cevi kanalizacije vgrajene pod cevmi vodovoda. Če tega ni možno izvesti, je potrebno cevi vodovoda zaščititi z glinenim nabojem vsaj 3 m na vsako stran križanja. V naselju je urejeno delno hidrantno omrežje, za obravnavano stanovanjsko območje je predvidena gradnjo enega novega nadzemnega hidranta NH 80.
12. člen
(Meteorna in fekalna kanalizacija)
Na obravnavanem območju bo zgrajena kanalizacija v ločenem sistemu za odvod padavinskih in komunalnih odpadnih vod. V koridorju nove stanovanjske ulice bo položena fekalna kanalizacija fi 25 cm, ki bo priklopljena BČN, katera je predvidena na JZ delu območja. Objekti bodo priklopljeni preko revizijskih jaškov ali direktno na kanalizacijsko cev.
Prav tako bo v koridorju nove stanovanjske ulice položena meteorna kanalizacija fi 25 cm. Meteorno kanalizacijo s cestnih površin in dovozov je potrebno speljati preko požiralnikov opremljenih s peskolovi in z lovilci olja in bencina z iztokom v novozgrajeno meteorno kanalizacijo. Meteorne vode z objektov in okolja ter drenažne vode je potrebno speljati preko peskolovcev v novozgrajeno meteorno kanalizacijo z iztokom v prev. kanalizacijo na južnem delu parc. št. 268/1, k.o. Bukovec.
13. člen
(Elektroenergetsko omrežje)
Obstoječe nizkonapetostno elektro omrežje (zemeljski kabel) poteka ob južni parcelni meji po parc. št. 268/1, k.o. Bukovec.
Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo je potrebno:
– zgraditi novo transformatorsko postajo 20/0,4 kV ustrezne izvedbe in moči (tip TPM 630 kVA),
– zgraditi 20 kV DV kablovod kot odcep od daljnovoda 20 kV DV Bukovec 1 (d-408) za vključitev nove transformatorske postaje v srednjenapetostno omrežje,
– zgraditi nizkonapetostni kabelski razvod iz transformatorske postaje za napajanje posameznih stanovanjskih hiš,
– pridobiti zemljišče za novo transformatorsko postajo,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za izgradnjo nove transformatorske postaje,
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa priključnega 20 kV kablovoda in nizkonapetostnega razvoda.
Vse nove električne nizkonapetostne vode je potrebno kablirati in urediti pod pogoji pristojnega elektro podjetja. Nizkonapetostni kabli bodo potekali ob parcelnih mejah na obeh straneh predvidene ulice. Kabelske prosto stoječe omarice bodo zgrajene ob cesti na parcelnih mejah. Javna razsvetljava se bo urejala po celotni izgradnji območja.
14. člen
(Telekomunikacijsko omrežje)
Telekomunikacijsko omrežje je potrebno urediti pod pogoji pristojne organizacije. Vse nove vode je potrebno kablirati. Postavitev KTV omrežja je možna skupno, po dogovoru med upravljavci.
15. člen
(Ogrevanje)
Objekti se bodo ogrevali individualno s toplotno črpalko ali utekočinjenim naftnim plinom.
16. člen
(Odvoz smeti)
Po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sl. Bistrica (Uradni list RS št. 35/02, 4/08) je predvideno ločeno zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo komunalnih odpadkov. Vsak objekt v območju mora biti opremljen s posodami za smeti, odvoz komunalnih odpadkov pa urejen preko pooblaščene organizacije. Ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov je možna na JZ delu ob BČN (biološki čistilni napravi).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(varovanje okolje)
Ukrepi za varovanje okolje bodo določeni v izrisih iz občinskega podrobnega prostorskega načrta v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezni objekt.
18. člen
(Varstvo naravne in kulturne dediščine)
Obravnavano zemljišče se nahaja v območju, ki ni posebej varovano glede naravnih vrednot, zavarovanih območij ali ekološko pomembnih območij ter glede varovanja kulturne dediščine.
19. člen
(Usmeritve za izboljšave človekovega okolja)
Načrtovana raba v območju ne predvideva dejavnosti, ki bi dodatno obremenjevale okolja, saj gre le za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov – dvojčkov, zato posebni varovalni ukrepi niso predvideni.
20. člen
(Varstvo pred hrupom)
Povečanje hrupa zaradi načrtovane pozidave ni pričakovati, saj gre za izključno stanovanjske objekte – dvojčke. Za zaščito bivalnega okolja pred prekomernim hrupom med gradnjo in v času uporabe objektov upoštevati mejne in kritične vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
21. člen
(Varstvo voda)
Pred izpustom je potrebo meteorne vode z manipulacijskih, dovoznih in cestnih površin predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih lovilcih olja in bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno speljati v predvideno fekalno kanalizacijo, ki bo potekala v koridorju nove stanovanjske ulice in bo priklopljena na BČN, katera je predvidena na JZ delu območja.
Vsak objekt na območju mora biti opremljen z zabojnikom za komunalne odpadke, odvoz smeti pa urejen na centralno deponijo komunalnih odpadkov.
22. člen
(Varstvo zraka)
Kot energetski vir je predvideno ogrevanje s toplotno črpalko ali utekočinjenim naftnim plinom. Škodljivih emisij v zrak zaradi načrtovane gradnje v prostoru ni pričakovati, v neposredni bližini tudi ni onesnaževalcev zraka, zaradi katerih bi bile presežene dovoljene količine. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
23. člen
(Varstvo plodne zemlje in vegetacije)
Graditelji posameznih objektov morajo pred gradnjo odstraniti plast plodne zemlje, jo deponirati, po dokončanju pa humus uporabiti za ureditev okolja objektov. Območje načrtovane pozidave je danes travniška površina brez dreves in grmovnic. Ohranjene zelene površine bodo v okviru ureditve okolice objektov vrtno obdelane.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(Varstvo pred požarom)
V skladu z 23. členom ZVPoz so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi za varstvo pred požarom, kjer so med objekti zagotovljeni odmiki min. 8,0 m. Na dovozni cesti in dvoriščih so zagotovljene prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Omogočen je varen odmik ljudi in premoženja po dovozni cesti in nepozidanih površinah.
Oskrba s požarno vodo bo zagotovljena z izgradnjo nadzemnega hidranta in iz obstoječe hidrantne mreže naselja Zg. Polskava.
25. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Vsi objekti v območju morajo biti dimenzionirani in projektirani na potresno območje VI. do VII. stopnje po MSK lestvici. Območje ni poplavno ogroženo in ni nevarnosti plazenja.
26. člen
(Stabilnost terena)
Graditelji na območju morajo upoštevati pogoje iz predhodnega geotehničnega poročila.
VII. NAČRT PARCELACIJE
27. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija zemljišča je določena v grafičnem predlogu parcelacije. V območju obravnave je predvidena parcelacija na 17 gradbenih parcel (enot je 34). Ena parcela je predvidena za cestne površine in komunalni koridor. Natančna velikost parcel bo določena z geodetsko odmero.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Izvajanje OPPN je predvideno v več fazah oziroma etapah:
– Prva faza zajema ureditev cestne in komunalne infrastrukture, ki vključuje ureditev dovozne ceste v predpisanem profilu in napeljavo elektrike, vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacija ter rekonstrukcijo JP št. 943541 Zg. Polskava–Lovski dom. Za izvedena dela v I. fazi je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje.
– Druga faza predstavlja gradnjo posameznih stanovanjskih objektov – dvojčkov in izvedbo internih komunalnih priključkov posamezne gradbene parcele.
– Tretja faza predstavlja prenos ceste infrastrukture v javno dobro in prenos komunalne infrastrukture v upravljanje izvajalcem gospodarskih javnih služb.
IX. TOLERANCE
29. člen
(dovoljena odstopanja)
1. Tolerance pri umestitvi objektov na gradbeno parcelo
V grafičnih prilogah so določeni tlorisni in višinski gabariti objektov, ki upoštevajo odmike od parcelnih mej, od prometnic in med objekti.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij objektov iz zakoličbene situacije v pasu ± 1,00m v razpoložljivih smereh, ulični niz mora biti ohranjen,
– vertikalni gabariti ne smejo presegati P + 1.
2. Tolerance pri komunalnem in energetskem urejanju:
Dopustne so tolerance pri komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta prostorske umestitve.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(splošne obveznosti)
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci občinskega podrobnega prostorskega načrta upoštevati:
Za ureditev rekonstrukcije cestišča s pločnikom, izdelavo in zagotovitev javne razsvetljave in rešitev meteorne in fekalne kanalizacije oziroma vse ostale komunalne in cestne infrastrukture je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, katera bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo I. faze OPPN.
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi mora investitor in izvajalci upoštevati vse smernice, mnenja, ki so sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti lego eventualno obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih. Plodno zemljo, ki nastaja pri izkopih, obvezno deponirati in uporabiti za ureditev zelenih površin. Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča in njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja.
Investitorji so dolžni v širini 6 m od povezovalne – dostopne ceste urediti enotno zasaditev z nizkoraslim okrasnim drevjem in grmovnicami. Projekt zasaditve mora biti sestavni del izvedbenega projekta ureditve infrastrukture.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja občinskega podrobnega prostorskega načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili odloka, je potrebno le-tega novelirati.
31. člen
(posebne obveznosti)
Kompleksno se uredi vsa predvidena prometna, komunalna in energetska infrastruktura, za katero si investitor ali investitorji sami pridobijo ustrezno dokumentacijo in za poseganje v prostor pridobijo upravna dovoljenja izhajajoč iz pozitivne zakonodaje, ki opredeljuje področje graditve objektov. V okviru tega je potrebno zagotoviti pogoje za formalno pravno ureditev eventualnega poseganja na tuja zemljišča. Kolikor se ugotovi, da so ta zemljišča v naravi degradirana, uzurpirana, se o pogojih rešitve te situacije dogovarja investitor.
Prav tako mora investitor zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo vse infrastrukture in jo izgraditi, izvesti odmero in cestno infrastrukturo brezplačno prenesti v javno dobro, komunalno infrastrukturo pa v upravljanje izvajalcem javnih gospodarskih služb.
XI. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica.
34. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-11/2008-11/20
Slovenska Bistrica, dne 14. aprila 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti