Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4068/08 , Stran 1597
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3) Občina Grosuplje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalca II (m/ž) v Uradu za komunalno infrastrukturo Občinske uprave Občine Grosuplje. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, upravne ali ekonomske smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – aktivno znanje slovenskega jezika, – biti morajo državljani Republike Slovenije, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje za razpisano delovno mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat opraviti strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje vseh upravnih postopkov s področja komunalnega prispevka in komunalnih taks, – vodenje evidence stavbnih zemljišč, – opravljanje nalog s področja razpolaganja z zemljišči, – pripravljanje predpisov in drugih zahtevnejših gradiv iz delovnega področja, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave (če ima opravljenega) in strokovnega izpita iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit(a) in leto opravljanja izpita(ov), – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Grosuplje pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. alinee iz uradne evidence. Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta za čas nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje. Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Mušič, tel. 01/788-87-86, informacije o delovnem področju pa Polona Verbič, tel. 01/788-87-70. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti