Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4067/08 , Stran 1588
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za ureditev oziroma razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta (zunanja ureditev) na območju: – ob Ljubljanski cesti od hišne št. 25 do hišne št. 50a, – Stjenkova ulica od hišne št. 2 do hišne št. 6. II. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev za leto 2008, namenjenih za predmet tega razpisa, znaša 24.500 EUR. Občina Postojna bo v letu 2008 sofinancirala ureditev oziroma razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta, v višini 320 EUR na parkirno mesto. Sofinancirala se bodo parkirna mesta, ki bodo dejansko izgrajena do 31. 10. 2008, kar bo naročnik preveril na mestu izgradnje. Posamezno parkirno mesto se bo sofinanciralo največ do višine 320 EUR, ne glede na višino stroškov izvedbe posameznega parkirnega mesta. Kolikor bodo zaradi prevelikega zanimanja presežena razpoložljiva sredstva, se lahko na predlog Komisije za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, višina subvencije zmanjša. III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2008 in 2009 ((ZIPRS0809), (Uradni list RS, št. 114/07 z dne 13. 12. 2007)). Izvedba del v zvezi z ureditvijo oziroma razširitvijo parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta mora biti zaključena do 31. 10. 2008. IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo: – upravniki večstanovanjskih stavb, ki zastopajo etažne lastnike stavb z več kot dvema etažnima lastnikoma in več kot osmimi posameznimi deli, na območju iz točke I.1., – upravniki stanovanjskih objektov morajo imeti poravnane vse finančne obveznosti do Občine Postojna. V. Vsebina prijave: prijava se šteje za popolno, kolikor vsebuje vse navedene elemente v skladu z razpisno dokumentacijo. VI. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravniki stanovanjskih objektov iz VI. točke razpisa, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za ureditev ali razširitev parkirišč na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta. Upravnikom stanovanjskih objektov iz VI. točke, ki so na razpisu uspeli in z Občino Postojna podpisali ustrezno pogodbo, se bodo nakazala sredstva, in sicer na podlagi zahtevka za izplačilo s prilogami, kot sledi iz razpisne dokumentacije Upravičenec do subvencije iz VI. točke razpisa je dolžan najkasneje do 31. 10. 2008 predložiti Občini Postojna končno poročilo o izvedenih delih. Občina se zavezuje pregledati prejeto poročilo o izvedbi del v roku 15 dni od prejema poročila in ga na podlagi ogleda na terenu potrditi ali zavrniti. VII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti poslana priporočeno v zapečatenem ovitku z imenom in naslovom upravičenca po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – ureditev parkirišč«. Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 20. 5. 2008 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem, v delovnem času, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Upravičenci iz VI. točke tega razpisa, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno do vključno 20. 5. 2008 oziroma do tega dne do 12. ure ni bila predložena na Občino Postojna – pisarna št. 3/2 – sprejemno informacijska pisarna z vložiščem. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na IV. točko tega razpisa; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene in neodprte vrnjene predlagatelju prepozne vloge (vloge in dopolnitve vlog, ki niso bile oddane v razpisnem roku). Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Upravičenci iz IV. točke tega razpisa bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v desetih dneh po odpiranju vlog. VIII. Vsebina prijave Prijava se šteje za popolno, kolikor vsebuje vse navedene elemente, in sicer kot sledijo v nadaljevanju: – da prijavo oddajo upravniki stanovanjskih objektov iz IV. točke tega razpisa; – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna; – projekt za izvedbo del (PZI) oziroma vsaj idejno zasnovo z grafično prilogo z označenim številom predvidenih parkirnih mest in popisom del (načrt parcel); – podpisana izjava upravnika stanovanjskih objektov, da etažni lastniki soglašajo z izvedbo del. IX. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec iz IV. točke tega razpisa z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. Prosilec bo prejel odgovor po pošti najkasneje v desetih dneh od prejema pritožbe. X. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba Karmen Berra Gulje, tel. 05/728-07-90.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti