Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 41001-24/2008 Ob-4071/08 , Stran 1590
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Maribor, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2008 v okvirni višini 21.500 EUR, od tega na proračunski postavki: – 161004 Dopolnilne dejavnosti v okvirni višini 13.500 EUR, – 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja v okvirni višini 8.000 EUR. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo oziroma drug ukrep je do 2.000 EUR. III. Upravičenci: za nepovratna sredstva finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju občine. Upravičenci so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja. IV. Ukrepi A) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: A.1 stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, A.2 stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini oziroma njihovi družinski člani, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali – kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9. 2008. B) Promocija in trženje proizvodov in storitev Upravičeni stroški: B.1 stroški promocije in trženja storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali – odločba o vpisu dejavnosti v davčni register, – račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9. 2008, – v primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka, dokazilo o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. C) Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Upravičeni stroški: C.1 stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, C.2 stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, C.3 stroški najema prostora na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 10. 2007 do 19. 9. 2008, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov. V. Rok in način prijave Razpis je odprt do 19. 9. 2008. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge prispele do 19. 9. 2008 v glavno pisarno Mestne občine Maribor, soba št. 121/I do 12. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 19. 9. 2008. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 30. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 14. 11. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo – de minimis«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti