Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4049/08 , Stran 1570
I. Predmet razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti podjetniškega značaja, ki dejavnost opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt izvajajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 2. Upravičenci: pravico kandidiranja na javnem razpisu imajo velika, srednje velika in mala podjetja, in sicer gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1), zadruge ter zadružne zveze po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07) (v nadaljevanju: vlagatelji). Glede opredelitve malih in srednje velikih podjetij (MSP) se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (Uradni list EU L 63/22), in sicer: – Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. To zlasti vključuje samozaposlene osebe in družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo. – Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja: – V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Ostala določila opredelitve MSP najdete na spletni strani (str. 69): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:03:32004R0364:SL:PDF 3. Skupna višina razpisanih sredstev je 7.000.000 EUR ugodnih posojil. II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja 1. Nameni dodeljevanja sredstev: Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: – vzpostavitvi novega obrata, – širitvi obstoječega obrata, – diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, – bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu. 2. Upravičeni stroški naložbe lahko zajemajo pri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Neupravičeni stroški: – nakup transportne opreme (premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – strošek davka na dodano vrednost. 4. Financirani investicijski projekti v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva se morajo: – uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik pomoči, – vključiti v aktivo podjetja, – obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%); v primeru, da je posojilojemalec in izvajalec del ista oseba, bo Sklad določil neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora krije posojilojemalec oziroma izvajalec, – ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mala in srednja podjetja. 5. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87, ter področjih ribištva, jeklarstva, premogovništva, železarstva, in industrije sintetičnih vlaken; – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na proizvajalce; – ki deluje v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo; – ki je pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega; – ki je v težavah – podjetje je v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – ki so pridobili oziroma so v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; 6. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim načrtom. 7. Vlagatelj mora (odvisno od narave del) po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov. 8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada. 9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdi, da projekt pod pridržkom natančne preveritve, načeloma izpolnjuje pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2010. Rok za zaključek investicije se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. 10. Vlagatelj naj bi s to investicijo, po njenem zaključku, poskušal doseči naslednje cilje: – 5% povečanje števila zaposlenih, – 3% povečanje prihodka in dobička. III. Finančni pogoji: 1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran v višini do največ 75% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša: – za velika podjetja in vsa podjetja v sektorju transporta 30%, – srednje velika podjetja 40%, – mala oziroma mikro podjetja 50%. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalentu dotacije. 2. Vlagatelju je po posameznem javnem razpisu lahko odobren največ en projekt oziroma vloga. 3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV) ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od 5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb (brez DDV). Višina odobrenih sredstev ne sme presegati 4 milijone EUR, prav tako ne sme skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada. 4. Posojilni pogoji: – skupna doba vračanja posojila: do 18 let (z vključenim moratorijem), – obrestna mera: a) Euribor (trimesečni) + 1% za občine iz osrednjeslovenske statistične regije, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe, in sicer: Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Logatec, Ljubljana, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice, Vrhnika, Borovnica; b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte v občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe, in sicer po posameznih statističnih regijah: – Notranjsko-kraška: Cerknica, Loška dolina, Postojna – Zasavska: Zagorje ob Savi, – Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec, – Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto, Ribnica, – Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno, Nova gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Bovec, – Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela, Prebold; – Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja loka, Železniki, Žiri, Tržič in – Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača; c) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na določila Uredbe; – do triletni moratorij na odplačevanje glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove, – obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo. 5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 6. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb, z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem, oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali v obliki refundacije že plačanih računov, za dela izvršena iz lastnih virov po datumu izdaje Potrdila s pridržkom, glede ustreznosti projekta oziroma po datumu izdaje sklepa o odobritvi sredstev. 7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva. 8. Vlagatelj spodbud mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni dobil še sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme po kateri je dobil ta sredstva. 9. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim soglasjem. 10. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od odobrenih sredstev, kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu, dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke 4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil vlogo. 11. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom. V primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve posojila. IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila): 1. Obrazec B. 2. Poslovni načrt, kateri ne sme biti starejši od 1 leta in mora vsebovati: – povzetek poslovnega načrta, – predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj podjetja, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo, – terminski načrt, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila, – ter opredelitev glede doseganja enega ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja. Poslovni načrt ne sme biti starejši od 1 leta, pri njegovi pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto in splošne diskontne stopnje, ki je 7%. 3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava. 4. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, gradbeno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo. 5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti starejši/e od 1 leta od objave javnega razpisa. Računi oziroma pogodbe pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom. 6. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri, izdano s strani banke. 7. Dokazila o registraciji vlagatelja: – za pravne osebe fotokopija izpiska iz sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi; – za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a. Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje. V. Merila za izbiro Merila za izbiro so podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji. 1. Regionalni vidik lokacije investiranja (največ 30 točk) a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06)) b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu d) Določitev števila točk glede na 3. člen Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00). 2. Tržni in ekonomski elementi projekta (največ 40 točk) a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev) b) Lastna udeležba c) Konkurenčna sposobnost proizvodov in storitev d) Ocena finančne uspešnosti projekta e) Interna stopnja donosnosti projekta f) Ekološka ustreznost investicije 3. Ocena investitorja (največ 30 točk) a) Boniteta investitorja glede na razvrstitev v iBONu oziroma po metodologiji Sklada b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev c) Predvideno zavarovanje odobrenega posojila d) Ocena organizacijske sposobnosti upravičenca (ocena vpliva projekta na organizacijsko spremembo pravne osebe) e) Pridobljen certifikat o kakovosti izdelkov/storitev. Vse vloge s programi s kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Za dodelitev sredstev mora vloga doseči najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imeli investicijski projekti, ki bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. regionalni vidik lokacije investiranja, 2. tržni in ekonomski elementi projekta, 3. ocena investitorja. VI. Rok in način prijave 1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do posameznega roka. Roki za oddajo prijav so: 25. 5. 2008, 13. 6. 2008, 4. 7. 2008, 24. 7. 2008, 13. 8. 2008, 2. 9. 2008, 22. 9. 2008, 13. 10. 2008, 3. 11. 2008, 21. 11. 2008, 10. 12. 2008, 22. 12. 2008. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso javna in bodo potekala do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni strani. Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni sklad RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. Popolna vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga B«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). 2. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si. Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada in sicer na tel. 01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno na naslovu: rdf.sklad@siol.net. 3. Regionalni sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo. Regionalni sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu. 4. Vlagatelj sredstev je dolžan Regionalnemu skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. VII. Obravnava vlog: 1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni. 2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija oblikuje za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru iz prejšnjega stavka predlagala odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot neutemeljene zavrnejo. 5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, bodo zavržene. 6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje bo imenovala Uprava Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se posluži tudi zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne tudi strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno naravo razpisa, vendar s soglasjem Uprave Sklada. 7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 500.000 EUR, poda soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v dveh izvodih ali se jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica), s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana. 8. Postopek izbire Regionalnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji. Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih pomoči, ter o višini državnih pomoči. Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe, – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 9. Sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti