Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1796. Spremembe Seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 4430.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05, 86/06 in 82/07) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
I.
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 61/04, 142/04, 75/05, 88/05 – popr., 45/06, 108/06, 15/07 in 82/07) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 101/00:  »Prenehanje veljavnosti 6. julija 2008. 
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi«;                
– pri TSV 102/01:  »Prenehanje veljavnosti 2. januarja   
          2013.                  
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi – glej točko 5 TSV 102/02«;   
– pri TSV 111/01:  »Prenehanje veljavnosti 2. januarja   
          2013.                  
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi – glej točko 5 TSV 102/02«;   
– pri TSV 120/00:  »Prenehanje veljavnosti 10. julija 2008. 
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi – glej točko 5 TSV 120/01«;   
– pri TSV 139/01:  »Prenehanje veljavnosti 2. januarja   
          2013.                  
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi – glej točko 5 TSV 102/02«;   
– pri TSV 161/00:  »Prenehanje veljavnosti 5. januarja   
          2008.                  
          Homologacije ostajajo še naprej v    
          veljavi – glej točko 5 TSV 161/01«.
II.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo štiri nove vrstice, ki se glasijo:
+----------+----------------+----------------+---------------+
| Številčna| Naslov tehnične|  Začetek   | Prenehanje  |
| oznaka | specifikacije | veljavnosti in | veljavnosti |
|     |    in    |začetek obvezne |        |
|     | področje njene |  uporabe   |        |
|     |  veljavnosti |        |        |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+----------+----------------+----------------+---------------+
|»TSV   |Tehnična    |Začetek     |        |
|101/01  |specifikacija  |veljavnosti: 1. |        |
|     |TSV 101/01 o  |januar 2008   |        |
|     |dovoljeni ravni |Začetek obvezne |        |
|     |hrupa in    |uporabe: glej  |        |
|     |izpušnem    |točko 5     |        |
|     |sistemu     |tehnične    |        |
|     |motornih vozil. |specifikacije.«.|        |
|     |Velja za vsa  |        |        |
|     |vozila     |        |        |
|     |kategorij M in |        |        |
|     |N.       |        |        |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+----------+----------------+----------------+---------------+
|»TSV   |Tehnična    |Začetek     |        |
|102/02  |specifikacija  |veljavnosti: 1. |        |
|     |TSV 102/02 o  |aprila 2008   |        |
|     |ukrepih proti  |Začetek obvezne |        |
|     |onesnaževanju  |uporabe: glej  |        |
|     |zraka z     |točko 5     |        |
|     |emisijami iz  |tehnične    |        |
|     |motornih vozil. |specifikacije.«.|        |
|     |Velja za vozila |        |        |
|     |kategorij M1,  |        |        |
|     |M2, N1 in N2,  |        |        |
|     |katerih     |        |        |
|     |referenčna masa |        |        |
|     |ne presega 2610 |        |        |
|     |kg (2840 kg).  |        |        |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+----------+----------------+----------------+---------------+
|»TSV   |Tehnična    |Začetek     |        |
|120/01  |specifikacija  |veljavnosti: 1. |        |
|     |TSV 120/01 o  |julija 2008   |        |
|     |vgradnji svetil |Začetek obvezne |        |
|     |in svetlobno  |uporabe: glej  |        |
|     |signalnih    |točko 5     |        |
|     |naprav na    |tehnične    |        |
|     |motorna in   |specifikacije.«.|        |
|     |priklopna    |        |        |
|     |vozila.     |        |        |
|     |Velja za vsa  |        |        |
|     |vozila     |        |        |
|     |kategorij M, N |        |        |
|     |in O.      |        |        |
+------------------------------------------------------------+
|                              |
+----------+----------------+----------------+---------------+
|»TSV   |Tehnična    |Začetek     |        |
|161/01  |specifikacija  |veljavnosti: 5. |        |
|     |TSV 161/01 o  |januarja 2008  |        |
|     |emisijah iz   |Začetek obvezne |        |
|     |klimatskih   |uporabe: glej  |        |
|     |naprav v    |točko 5     |        |
|     |motornih    |tehnične    |        |
|     |vozilih ter   |specifikacije.«.|        |
|     |njihovi     |        |        |
|     |vgradnji.    |        |        |
|     |Velja za vozila |        |        |
|     |kategorije M1  |        |        |
|     |in vozila    |        |        |
|     |kategorije N1 z |        |        |
|     |referenčno maso |        |        |
|     |do 1305 kg.   |        |        |
+----------+----------------+----------------+---------------+
Št. 007-47/2008
Ljubljana, dne 25. februarja 2008
EVA 2008-2411-0001
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet