Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 603-24/2008 Ob-3992/08 , Stran 1582
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programa pospeševanja izobraževalne dejavnosti v letu 2008, in sicer: – priprava strokovnih posvetov in seminarjev za strokovne delavce osnovnih in srednjih šol MO Novo mesto, – priprava zbornikov ob večjih obletnicah javnih zavodov s področja izobraževanja v MO Novo mesto, s predstavitvijo zgodovine izobraževalne dejavnosti od ustanovitve javnega zavoda dalje, – drugih programov, ki bodo po svoji vsebini nadgrajevali in bogatili izobraževalno dejavnost v osnovnih šolah MO Novo mesto. 2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so za izvajanje dejavnosti, ki jo na razpis prijavljajo, registrirane in imajo ali bodo pridobile ustrezen kader za izvedbo programa. Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev. Vsak vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Vsak program prijavi na prijavnem obrazcu. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom ali projektom kandidira samo na en javni razpis MO Novo mesto. 3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje programov Prednostno bodo sofinancirani: – programi, za katere bo MO Novo mesto ocenila, da pospešujejo in bogatijo izobraževalno dejavnost v njenem prostoru, – programi, ki pomenijo nadaljevanje že začetih ali opravljenih programov iz preteklih let. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za program pospeševanja izobraževalne dejavnosti za leto 2008 je 8.000,00 EUR. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 30. 5. 2008, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za program pospeševanja izobr. dejavnosti«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo ves čas trajanja razpisa na Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni strani MO Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 07/39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti