Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4079/08 , Stran 1575
I. Predmet razpisa: dolgoročna posojila za financiranje investicij. II. Višina razpisanih sredstev: 1.100.000 EUR. III. Upravičenci Sredstva so namenjena za posojila malim podjetjem ter kmetijskim gospodarstvom za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so: predelava in trženje kmetijskih proizvodov, turizem, obrt povezana s tradicionalnimi znanji … (investicije povezane z osnovno kmetijsko dejavnostjo oziroma s pridelavo kmetijskih proizvodov so izvzete). Prijavijo se lahko fizične in pravne osebe, ki so posojilno sposobne in opravljajo gospodarsko dejavnost na območju vseh šestih občin ter ustrezajo kriterijem za mala podjetja (število zaposlenih do 50, letni promet manjši od 7 milj. EUR ali bilančna vsota manjša od 5 milj. EUR). Pogoj za pridobitev sredstev je, da ima prosilec sedež podjetja in investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče - Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Samostojni podjetniki in kmetje morajo imeti tudi stalno bivališče na območju navedenih občin. Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja: 1. ki delujejo v sektorjih ribištvo in ribogojstvo, premogovništvo, jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov, cestno prometni sektor - kolikor gre za nabavo vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora, 2. ki so v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list EU, C 244 z dne 1. 10. 2004), 3. ki izkazujejo izgubo v bilanci za preteklo leto, razen v primeru dveh izjem in sicer da: a) preteklo leto predstavlja tudi prvo leto poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba do 10% ustvarjenega prometa, b) preteklo leto predstavlja drugo leto poslovanja podjetja, v tem primeru je dopustna izguba največ do 5% ustvarjenega prometa; 4. ki so v več kot 25% javni lasti oziroma v lasti drugega podjetja, ki ne ustreza pogojem za mala podjetja, 5. imajo podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti, 6. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva in niso izpolnjevali finančnih obveznosti, 7. prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za isto investicijo. Posojila sklada predstavljajo pomoč de minimis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 379/5). Posamezni prejemnik lahko pridobi v obdobju 3 proračunskih let iz vseh javnih virov (lokalnih, državnih, mednarodnih) največ 200.000 EUR pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči. Kolikor gre za prejemnika, ki deluje v cestno prometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju treh proračunskih let, ne sme presegati 100.000 EUR. Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna pomoč. IV. Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila: – nakup opreme, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup licence, patenta in drugih pravic. Kot upravičeni stroški se upoštevajo stroški, nastali od 1. 3. 2008 do dneva določenega v posojilni pogodbi (praviloma največ 3 mesece po sklenitvi posojilne pogodbe). Povračilo davka ni upravičen strošek. V. Sklad bo dodeljeval posojila pod naslednjimi pogoji: 1. vsi investitorji morajo imeti med viri financiranja najmanj 30% lastnih sredstev; 2. mala podjetja (gospodarska družba, samostojni podjetnik, zasebnik) lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 84.000 EUR; kmetje lahko vložijo vlogo za posojilo v višini najmanj 4.200 EUR do največ 42.000 EUR; 3. letna obrestna mera je 0%; 4. rok odplačila: – 5 let + 1leto moratorija na odplačilo glavnice; 5. odplačevanje posojila bo polletno; 6. sklad ne zaračunava stroškov odobritve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila; 7. pred koriščenjem posojila bo prosilec posojilo ustrezno zavaroval; Zavarovanje je možno pri zavarovalnici, z bančno garancijo ali zastavo nepremičnine oziroma vrednostnih papirjev, ki kotirajo na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Vrednost zastavljene nepremičnine in vrednostnih papirjev ne sme biti nižja od 2x vrednosti odobrenega posojila; 8. nova posojila se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih dolgoročnih bančnih kreditov. VI. Merila za ocenjevanje: Javni sklad bo pri odobravanju upošteval naslednje elemente: vsebina projekta, ekonomska moč, inovativnost in sodobna tehnologija, energetsko varčna in čista proizvodnja oziroma vpliv na okolje, število novo zaposlenih ter delež lastnih sredstev. VII. Za pridobitev posojila je potrebna naslednja dokumentacija, ki jo prosilec uredi po zaporedju od št. 1. do št. 4.: 1. prijavni obrazec za investicije do 25.000 EUR (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu: www.nova-gorica.si), 2. prijavni obrazec za investicije nad 25.000 EUR, ki mu morate priložiti poslovni načrt oziroma investicijski program (dobite na sedežu sklada ali na internet naslovu:www.nova-gorica.si), 3. dokazila o registraciji in finančnem poslovanju; a) gospodarske družbe: 1. izpis sklepa o vpisu družbe v sodni register, ki ni starejši od enega meseca, 2. obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije za poslovni subjekt (AJPES), 3. računovodski izkazi za preteklo leto – Podatki iz izkaza poslovnega izida, Podatki iz bilance stanja (AJPES), 4. popisni list dobljenih posojil, potrjen s strani banke, 5. fotokopija podpisnega kartona pri banki; b) samostojni podjetniki: 1. izpis iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES), 2. davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto (DURS), 3. podatki iz izkaza poslovnega izida in bilanca stanja za preteklo leto (AJPES), 4. popisni list dobljenih kreditov, potrjen s strani banke, 5. potrdilo o plačanih davkih; c) kmetje: 1. dokazilo o vpisu kmetije v register kmetijskih gospodarstev, 2. pisno mnenje kmetijske svetovalne službe, 3. potrdilo DURS-a o katastrskem dohodku, 4. potrdilo DURS-a o plačanih davkih, 5. potrdilo o prejetih subvencijah skladov EU, države in občine v preteklem letu, 6. izpis prometa na TRR po mesecih za zadnjih 12 mesecev, 7. potrdilo o stanju zadolženosti in rednem poravnavanju obveznosti s strani banke ali HKS; 4. dokazila glede na vrsto investicije: – pri nakupu opreme predračun ali račun ali kupoprodajna pogodba, – pri nakupu poslovnih prostorov kupoprodajna pogodba ali predpogodba, – pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del, – pri nakupu patenta, licence in drugih pravic kupoprodajna pogodba. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. VIII. Rok za prijavo in odločanje Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne v tekočem mesecu in bodo popolne se bodo obravnavale v naslednjem mesecu. Uprava sklada bo obravnavala popolne vloge enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu. Prosilci bodo o odločitvi Uprave sklada pismeno obveščeni v roku 15 dni od dneva odločitve. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo prosilci na sedežu sklada oziroma po tel. 05/335-01-73 in 05/335-01-50. Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov: Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z oznako »Razpis neposrednih posojil«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti