Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4076/08 , Stran 1591
1. Koncedent: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek. 2. Predmet koncesije: pokopališka dejavnost, ki zajema predvsem naslednja dela: – zagotovitev uporabe mrliške vežice, – določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom in predstavnikom verske skupnosti, – izvajanje pogrebnih svečanosti in zagotovitev ozvočenja ves čas trajanja pogrebne svečanosti na pokopališču ter skrb za organizacijo javne pogrebne svečanosti, – izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, – prva ureditev groba, – vodenje evidence o grobovih in nadziranje raznih del na pokopališču, – izvajanje pokopališke dežurne službe. 3. Koncesija se podeljuje za pokopališko dejavnost na naslednjih pokopališčih: – Dvorjane, – Korena, – Vurberk. Za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v tč. 2, se na teritoriju Občine Duplek podeli le ena koncesija. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano dejavnostjo. 4. Koncesijska pogodba se sklepa za 5 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 5. Kandidati za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2008). 6. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, – izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije, – izjavo, da razpolaga z zadostnim strokovnim kadrom in drugimi tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, – izjavo, da se strinja z merili iz razpisne dokumentacije, – izjavo, da bo sklenil ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem koncesionirane dejavnosti lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu, – ponudbene cene za storitve, za katere se podeljuje koncesija, – izjava o ponujeni koncesijski dajatvi, – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika, – parafiran vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občinski upravi Občine Duplek do vključno 9. 5. 2008, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Ponudniki lahko zahtevajo informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pisno ali po elektronski pošti obcina.duplek@duplek.si, do vključno 16. 5. 2008 do 12. ure. Merila za izbiro ponudnika so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, če izpolnjuje preostale pogoje iz javnega razpisa. V primeru enakega števila točk bo izbran ponudnik, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina plačila za koncesijo. Prijavo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241 Spodnji Duplek, s pripisom »javni razpis – koncesija pokopališka dejavnost – ne odpiraj«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 23. 5. 2008 do 12. ure. Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo do tega datuma in ure prispele v tajništvo Občine Duplek. Odpiranje ponudb bo dne 26. 5. 2008 ob 9. uri v sejni sobi Občine Duplek. Ponudbe bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. Prepozne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih v razpisni dokumentaciji, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Če ponudnik ponudbe v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede zakonsko predpisanih pogojev, bo ponudba zavržena, če pa je ne bo dopolnil glede dokazil, potrebnih za ocenjevanje ponudb, bo ponudba v tem delu prejela 0 točk. Občina Duplek si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov in ponovi razpis, kolikor ponudbe kljub veljavnosti iz kateregakoli razloga vsebinsko ne bi ustrezale. Občina v tem primeru ni odškodninsko odgovorna.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti