Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4088/08 , Stran 1594
I. Predmet prodaje sta: 1) Stavbišče z ruševino na parc. št. 280/7, stavbišče 126 m2, k.o. Podmelec. a) Izklicna cena za nepremičnino je: 1020,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 100 EUR. b) Varščina je: 102,00 EUR. c) Nepremičnina ni obremenjena s pravicami tretjih oseb. d) Opis nepremičnine: nepremičnina je v naravi ruševina, v zelo strmem pobočju. Od stare hiše, ki ima hišno številko Podmelec 36, še stoji nosilno zidovje, ki je zelo razpokano in deformirano, streha in leseni stropi so pretežno že porušeni. Uporabno bo morda lahko le temeljno zidovje, ki je bilo na spodnji strani podbetonirano. Do skupine bližnjih hiš je iz ceste Kneža – Ljubinj zelo strm in ozek cestni dostop z betonsko utrditvijo, zadnji del v dolžini ca. 40 m je le steza, ki mimo tega zemljišča vodi naprej v kmetijska zemljišča. Tekoča voda je pri bližnjih hišah, na nižji višinski koti kot je stanovanjska hiša, podobno je tudi elektrika na bližnjih objektih. Ruševine objekta na tem zemljišču že ogrožajo spodnje stanovanjske hiše in so nujni ukrepi za zaščito sosednjih objektov. Nepremičnina spada v območje, namenjeno pretežno za stanovanjsko gradnjo. 2) Stavbno zemljišče na parc. št. 41/8, njiva 524 m2, k.o. Slap. a) Izklicna cena za zemljišče je: 10.900,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 400 EUR. b) Varščina je: 1.090,00 EUR. c) Nepremičnina ni obremenjena s pravicami tretjih oseb. d) Opis nepremičnine: nepremičnina je skrajna vzhodna stavbna enota v novejšem delu naselja Slap ob Idrijci, orientirana je proti jugozahodu, leži nad dostopno potjo in v precejšnji brežini. Preko parcele in delno ob parceli je manjši kanal za površinsko vodo in pokrita skladovnica lesenega materiala, ki ni last prodajalke. Nad parcelo in že zgrajenimi sosednjimi objekti je v prvem delu manjša ravnica, ki prehaja v sorazmerno strmo travnato pobočje, ki je na nekaterih mestih načeto lokalnimi vsadi. Nepremičnina spada v območje, namenjeno pretežno za stanovanjsko gradnjo. II. Način, kraj in čas dražbe Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, in sicer: v torek, dne 13. 5. 2008, in sicer: 1) za nepremičnino pod I.1) ob 10. uri in 2) za nepremičnino pod I.2) ob 12. uri. III. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki najkasneje 30 minut pred začetkom javne dražbe prijavijo svojo udeležbo in predložijo: 1. dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za nepremičnino, katero nameravajo kupiti in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine; 2. fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe); 3. davčno številko oziroma ID številko za DDV; 4. matično številko (pravne osebe oziroma sam. podjetniki) oziroma EMŠO (fizične osebe); 5. notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Organizator dražbe bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo priložili zahtevanih dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. IV. V ceno posamične nepremičnine niso vključeni stroški cenitve, davek na dodano vrednost po stopnji 20% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. Pred izdajo dovoljenja za graditev mora kupec plačati komunalni prispevek. V. Posamična nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. VI. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje en dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu, za nepremičnino, ki jo želijo kupiti, na enotni zakladniški račun št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi. VII. Plačilni pogoji: kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zapade v korist Občine Tolmin. VIII. Drugi pogoji: a) Nakup posamične nepremičnine se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin. č) Prodajalec bo izročil posamično nepremičnino v last in posest ter predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, stroškov in overitvi pogodbe. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. IX. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi komisija imenovana s strani župana Občine Tolmin, dražba je ustna; 2. draži lahko tisti, ki je vključno dan pred začetkom javne dražbe plačal varščino za nepremičnino in to dokaže s pisnim potrdilom; 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo; 4. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba; 5. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno; 6. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; 7. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene; 8. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa; 9. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat izkliče isto najvišjo ponudbo; 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe; 11. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). X. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tolmin ustavi postopek prodaje posamične nepremičnine do sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. XI. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti