Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 514/08 Ob-4140/08 , Stran 1599
Na podlagi 22. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov razpisuje upravni odbor Zavoda delovno mesto direktorja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje: – biti morajo državljani Republike Slovenije; – da imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske, pravne, organizacijske ali tehnične smeri; – da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let v gospodarstvu; – poleg 5 letnih delovnih izkušenj v gospodarstvu so v okviru predpisanih delovnih izkušenj zaželene večletne delovne izkušnje na vodilnih mestih v javnem sektorju; – znanje uradnega jezika in izkazati znanje tujega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo o znanju uradnega jezika; 4. izjavo, da je državljan Republike Slovenije; 5. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; 6. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Ob prijavi mora kandidat priložiti pisno vizijo vodenja in razvoja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v obdobju naslednjih petih let. Kandidati morajo izkazati znanje angleškega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s komisijo, ki bo imenovana za namen ugotavljanja strokovne usposobljenosti kandidatov (v nadaljnjem besedilu komisija). Pri izvedbi postopka ugotavljanja strokovne usposobljenosti in izbire najprimernejšega kandidata se bodo smiselno uporabljala določila, ki urejajo posebni natečajni postopek ter Standardi strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 0906-272003-1, objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/si/uradniski-svet/). Komisija bo seznam kandidatov, strokovno usposobljenih za direktorja Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, posredovala Upravnemu odboru Zavoda, ki bo izmed kandidatov na seznamu izbral direktorja za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja, ter po pridobitvi soglasja Upravnega odbora Zavoda RS za blagovne rezerve potrdil imenovanje direktorja. Delo bo direktor opravljal na sedežu Zavoda v Ljubljani, Gospodinjska ulica 8. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Zavod Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov, Ljubljana, Gospodinjska ulica 8 s pripisom: »Ne odpiraj – razpis za delovno mesto direktorja«. Za kandidate, ki bodo posredovali formalno nepopolne prijave, se ne bo ugotavljala strokovna usposobljenost. Kandidatom, ki jih bo komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne in ostalim kandidatom, bo izdan pisni sklep komisije. Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti