Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-30/2008/1 Ob-4141/08 , Stran 1560
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektov na navedenih področjih: Znanosti o življenju – Novi markerji (geni in proteini), vpleteni v karcinogenezo, apoptozo, celični stres ter regeneracijo tkiv – Možganski tumorji: imaging in nove terapije Raziskave globalne varnosti – Monitoring radioaktivnosti (meritve kontaminacij, strategije izrednih razmer, zaščita pred sevanjem …) – Detekcija skritih objektov in eksplozivov Jedrska energija – Jedrska varnost (staranje materialov, podaljšanje življenjske dobe, človeški faktor, reaktorska fizika, termohidravlika, materiali, korozija, erozija, strukturna mehanika, probabilistične in deterministične varnostne analize, hude nesreče, nove reaktorske tehnologije) – Odstranjevanje radioaktivnih odpadkov (primernost naravnih struktur, migracija nuklidov, inženirske ovire, tehnologije predelovanja jedrskih odpadkov itd.) – Materiali za izjemne pogoje – Jedrski podatki – Reaktorska dozimetrija Nove tehnologije za energijo – Materiali za napredne baterije – Napredni katalizatorji za PEM (polimerne elektrolitske membrane), gorivne celice – Produkcija vodika, shranjevanje in distribucija. 3. Namen in cilji razpisa: namen razpisa je v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06) in usmeritvami MVZT v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav omogočiti poglobitev znanja, znanstveni napredek, gospodarsko učinkovitost ter hitrejši gospodarski razvoj Slovenije s sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev oziroma nacionalnih partnerjev. 4. Državi oziroma inštituciji partnerici: v okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Komisariat za atomsko energijo – CEA (v nadaljevanju: partnerici). 5. Pogoji sodelovanja 5.1 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski raziskovalci oziroma nacionalni partnerji s francoskimi raziskovalci oziroma nacionalnimi partnerji (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav ter pogoje iz veljavnih predpisov o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Raziskovalci, ki sodelujejo pri projektu, morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Vodja projekta mora imeti najmanj 0,1 FTE – 170 prostih raziskovalnih ur. 5.2 Konzorcij: nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj 2 nacionalna partnerja (iz vsake partnerice vsaj po en partner). 6. Okvirna višina sredstev Orientacijska višina sredstev za izvedbo tega razpisa je 420.000 EUR. Realizacija razpisa je vezana na zagotovitev sredstev s strani MVZT. Agencija bo predvidoma sofinancirala 3-5 najbolje ocenjenih projektov. Posamezni projekt bo praviloma sofinanciran največ do višine 105.000 EUR. Agencija bo na podlagi tega razpisa sofinancirala najboljše projekte, za katere se partnerici soglasno odločita, da bosta sofinancirali stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Najboljši projekti bodo sofinancirani v višini največ do 75 odstotkov upravičenih stroškov. Agencija si pridružuje pravico, da sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem tega razpisa. Rezultati projekta so javni, z omejitvami, določenimi z Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav ter s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 7. Obdobje porabe sredstev Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 10. 2008. Vsi izbrani projekti se bodo predvidoma zaključili do 30. 9. 2010. 8. Prijava projektov: popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije in ustrezne izjave ter mora biti ustrezno označena. 9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo na voljo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, delovno področje za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, in na spletni strani www.arrs.si. 10. Razpisni rok Rok za oddajo prijave predloga projekta je 16. 5. 2008. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS najkasneje zadnji dan razpisnega roka do 14. ure ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in/ali ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljatelju. 11. Postopek razpisa 11.1 Odpiranje vlog: odpiranje prispelih predlogov projektov ni javno in bo potekalo predvidoma 21. 5. 2008 na sedežu Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, delovno področje za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. 11.2 Strokovna presoja Predloge, ki bodo zadostili formalnim kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta in kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 11.3 Izbira Predlog izbora prejemnikov sredstev določi imenovani skupni slovensko-francoski upravni odbor. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 31. 8. 2008. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in sicer na tel. 01/400-59-71 (Primož Pristovšek).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti