Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 603-24/2008 Ob-3987/08 , Stran 1582
1. Predmet razpisa je sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju v šolskem letu 2007/08. 2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis: upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so osnovne šole Mestne občine Novo mesto. Tekmovanja, ki jih bodo osnovne šole prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v šolskem letu 2007/08. Sofinancirana bodo tista regijska in državna tekmovanja učencev v znanju, ki so navedena v prijavnem obrazcu. Poleg prijavnega obrazca morajo šole izpolniti še zbirni obrazec. Vloga na razpis je popolna, če šola pošlje izpolnjen zbirni in prijavni obrazec. 3. Merila za sofinanciranje Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke na tekmovanjih, udeležbo in organizacijo tekmovanj. Prijavljena regijska in državna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih meril: – za dosežke bodo nagrajeni rezultati od 1. do 5. mesta, – za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev, – za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in mentorjev). Podrobneje so merila predstavljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za tekmovanje učencev za leto 2008 je 8.000,00 EUR. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj – Vloga na razpis za tekmovanja učencev v znanju«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila samo znane podatke, navedene v prijavnem obrazcu za posamezno tekmovanje. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni strani MO Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti