Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1759. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto, stran 4348.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2) drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1 in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 17. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|  Vrtec  |  Prvo   |  Drugo  | Razvojni |Bolnišnični|
|       | starostno | starostno | oddelek | oddelek |
|       |  obdobje  | obdobje |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Vrtec pri OŠ |  419,61  | 317,78  |     |      |
|Brusnice   |       |      |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Vrtec    |  447,67  | 338,50  |     | 2.504,51 |
|Ciciban Novo |       |      |     |      |
|mesto    |       |      |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Vrtec    |  447,67  | 338,50  | 1.065,00 |      |
|Pedenjped  |       |      |     |      |
|Novo mesto  |       |      |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Petrov vrtec |  407,03  | 321,18  |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Društvo   |  423,53  | 332,56  |     |      |
|Ringa-raja  |       |      |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
|Vrtec pri OŠ |  422,93  | 337,28  |     |      |
|Stopiče   |       |      |     |      |
+-------------+-------------+-----------+----------+-----------+
2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v javnih vrtcih, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 10% nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda ter v programu 2. starostnega obdobja za 8% nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda.
4. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, obvestiti tudi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 32,55 EUR mesečno in so izračunani na povprečje 21 dni. Za čas odsotnosti otroka se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek plačila za strošek neporabljenih živil v višini 1,55 EUR.
6. člen
V kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 4,5 EUR.
7. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50% njim določenega plačilnega razreda.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni, lahko starši uveljavijo rezervacijo v višini 30% njim določenega plačilnega razreda. Vlogo za rezervacijo s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo na Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
To določilo se upošteva za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Novo mesto uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
8. člen
Mestna občina Novo mesto bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
9. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za novo vpisane otroke plačajo akontacijo v višini prvega plačilnega razreda starostne skupine, v katero bo otrok uvrščen. Akontacija se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Znesek se poračuna staršem ob izstavitvi prvega računa za program v vrtcu. V kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.
10. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
11. člen
Cene programov predšolske vzgoje se sprotno uskladijo z gibanji:
– stroškov dela (z upoštevanjem normativov in drugih predpisov, ki urejajo stroške dela v predšolski vzgoji) in
– materialnih stroškov in stroškov živil skladno z gibanjem inflacije (nad 3,5%) ter z upoštevanjem normativov z organizacijo predšolske dejavnosti. Če posamezni strošek za 20% ali več presega rast inflacije, se lahko upošteva dejanski vpliv tega stroška (npr. ogrevanje, elektrika).
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto št. 153-14-9/2005 z dne 11. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 70/05) in 602-22/2007 z dne 12. 7. 2007 (Uradni list RS, št. 65/07).
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 5. 2008.
Št. 602-2/2008
Novo mesto, dne 17. aprila 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti