Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 6710-8/2008 Ob-4074/08 , Stran 1556
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali v obdobju od junija 2008 do maja 2009, in sicer med šolskimi počitnicami ter med šolskim letom ob koncih tedna, ti interesni programi pa ne smejo biti del rednega programa šole. Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo strokovni kader, opremo ter prevoze, povezane z izpeljavo programov. 3. Na razpis se lahko prijavijo: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu. 4. Pogoji in merila 4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: – Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v obdobju od junija 2008 do maja 2009, in sicer med šolskimi počitnicami ter med šolskim letom ob koncih tedna, ti interesni programi pa ne smejo biti del rednega programa šole. – Posamezna prijava na razpis mora biti izdelana in posredovana na Ministrstvo za šolstvo in šport izključno na Razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so del razpisne dokumentacije. – Če prijavitelj prijavi na razpis več programov, mora vsak program prijaviti na ločenih razpisnih obrazcih »Hura, prosti čas«, ki so del razpisne dokumentacije. – Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50% delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov, v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev. – Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis priložiti potrdilo lokalne skupnosti, da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa in da bo za izvajanje programa zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem športnih objektov v lasti lokalne skupnosti. – Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih programov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. 4.2. Merila za dodelitev sredstev: 1. izvajanje interesnih programov iz Nacionalnega programa športa v RS v letu 2007 (Sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas): 0–50 točk, 2. strošek program na udeleženca: 0–20 točk, 3. cena, ki jo plača udeleženec: 0–30 točk. 5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2008 in je na razpolago za sofinanciranje vsebin navedenih v predmetu javnega razpisa je 55.000 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunski postavki 5619 – Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 – Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam in konto 4133 – Tekoči transferji v javne zavode. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena: – v letu 2008 18.000 EUR, – v letu 2009 37.000 EUR. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje 23. maja 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2008 (6710-8/2008)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 26. maja 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. 9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od dneva zaključka oddaje vlog. 10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ksenija.predikaka@gov.si. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti