Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4066/08 , Stran 1586
I. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje sanacije obstoječega stavbnega fonda na širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlonta (2. faza) v Občini Postojna v letu 2008 v skladu s 53. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05) z namenom spodbujanja obnove kulturne dediščine v starem mestnem jedru in razvoja mesta Postojne kot turističnega kraja z vzpostavitvijo vitalnega in urejenega mesta. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda, in sicer predvsem za prenovo uličnih fasad ter celovito prenovo objektov na območju širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlont 2. faza v Občini Postojna v letu 2008. V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sanacijo obstoječega stavbnega fonda v širšem območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlont 2. faza bo Občina Postojna sofinancirala sanacijo obstoječega stavbnega fonda v: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Sredstva in višina subvencioniranja Višina razpoložljivih finančnih sredstev, ki se nameni za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlont 2. faza, in sicer predvsem za prenovo fasad ter celovito prenovo objektov, znaša 25.000 EUR. Na osnovi tega razpisa se v letu 2008 za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju naselbinske dediščine Postojna – Staro naselbinsko jedro EŠD 310 281 – Majlont 2. faza sofinancira do 50% ocenjene vrednosti investicije prenove ene stavbe, brez DDV; vendar ne več kot 4.000 EUR na eno stavbo oziroma 6.000 EUR za stavbe upravičencev, ki so najemniki občinskih stanovanj in ki bodo v roku dveh let po pridobitvi sredstev za prenovo stanovanjskega objekta stanovanje vrnili Občini Postojna. Predmet javnega razpisa niso že izvedene investicije. Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva izdaje upravnega akta oziroma sklepa o odobritvi sredstev. V primeru, da razpisana sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih projektov, se razpoložljiva sredstva dodelijo tistim projektom, ki dobijo največ točk. V primeru, da sredstva ne bodo v celoti izkoriščena, se objavi nov razpis v letošnjem ali prihodnjem letu. IV. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. Občina Postojna bo sofinancirala izvedbo del, ki se bodo izvajala v proračunskem letu 2008 in pri katerih bodo situacije oziroma računi za dokončno opravljena dela izstavljeni najkasneje do 31. oktobra 2008. V. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb, navedenem v predmetu tega razpisa in so polnoletni državljani Republike Slovenije. Upravičenci (fizične in pravne osebe) so do finančnih sredstev upravičeni le v primeru: 1. da s svojo vlogo na javni razpis, dosežejo vsaj 40. točk glede na točkovnik in merila iz VII. točke tega razpisa in 2. da so izvedena dela skladna z usmeritvami urbanistične službe Občine Postojna (predvsem barva fasade). VI. Vsebina prijave Prijava mora vsebovati: – izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna skupaj z zahtevano dokumentacijo; – predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del; – izjavo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe; – izjavo najemnikov v občinskih stanovanjih; – podpisana izjava solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli. VII. Merila Vloge bo obravnavala Komisija za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, imenovana s sklepom župana, po naslednjih kriterijih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Rok za oddajo vlog Vloga, ki se jo poda na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno v zapečatenem ovitku po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – fasade 2008«. Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa v Uradnem listu RS in je odprt do 20. maja 2008. Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v sprejemno informacijsko pisarno z vložiščem (pisarna št. 3/2) najkasneje do vključno do 20. maja 2008 do 12. ure. Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna – pisarna št. 3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani Občine Postojna, http://www.postojna.si. Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Občina Postojna bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge prosilcev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi, nepopolne. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog. IX. Koriščenje odobrenih sredstev Z izbranimi upravičenci, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo Občina Postojna sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za sanacijo obstoječega stavbnega fonda na območju Majlonta v Občini Postojna v letu 2008, v kateri se bodo določile medsebojne obveznosti in pravice. Upravičenec je dolžan predložiti Občini Postojna zahtevek najkasneje do 31. oktobra 2008. Obvezna priloga zahtevka je projektno tehnična dokumentacija ter ustrezna dovoljenja za poseg v prostor, kolikor veljavna zakonodaja to predpisuje. Upravičenec je dolžan upoštevati pogoje in merila, ki jih določa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05) za predmetno območje. X. Naslov in rok za reševanje pritožbe: če se upravičenec z odločitvijo ne strinja, lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna. XI. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Karmen Berra Gulje.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti