Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1777. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica, stran 4404.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 9. redni seji dne 17. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje ter sofinanciranje drugih društvenih dejavnosti v Občini Sodražica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopek ter merila in kriteriji za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Sodražica za sofinanciranje izvajanja projektov in programov društev, klubov, združenj, nevladnih in neprofitnih organizacij oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter dejavnosti namenjene otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom.
Po tem pravilniku se ne sofinancirajo programi javnih zavodov.
2. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, organizirani v eni izmed organizacijskih oblik iz 1. člena tega pravilnika, ki:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti iz 1. člena,
– imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Sodražica ali izvajajo aktivnosti na območju Občine Sodražica oziroma imajo včlanjene tudi člane – občane Občine Sodražica.
3. člen
Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne akcije oziroma projekti upravičencev. Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo sedež v Občini Sodražica. Organizacijam, ki nimajo sedeža v Občini Sodražica, se redna dejavnost lahko financira glede na število članov, ki so občani Občine Sodražica.
Višina sofinanciranja s strani Občine Sodražica je odvisna od razpoložljivih sredstev, obsega in ocene kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta. Pri vrednotenju kvalitete in pomembnosti programa oziroma projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma programa prinese k dogajanju v kraju oziroma koristi za občane Občine Sodražica (npr. vzgojna in preventivna dejavnost, socializacija marginalnih skupin, koristi za čim širši krog občanov itd.) ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo javnost, ne le za članstvo).
4. člen
Proračunska sredstva, ki so v proračunu občine zagotovljena za posamezno proračunsko leto, se upravičencem dodelijo na osnovi izvedenega postopka javnega razpisa. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki pripravi in objavi razpis (na oglasni deski in spletni strani Občine Sodražica), zbira prijave in pripravi predlog sofinanciranja. Razpisno komisijo imenuje župan. Predlog sofinanciranja se predloži županu, ki odobri ali zavrne dodelitev proračunskih sredstev s sklepom. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba.
Prijavitelji programov oziroma projektov se prijavijo na razpis z razpisnim obrazcem.
Prijave se zbirajo do porabe sredstev.
5. člen
Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naziv, sedež, organizacijska oblika, dejavnost prijavitelja,
– podatki o članstvu, z navedbo števila članov iz Občine Sodražica, oziroma navedba števila prebivalcev Občine Sodražica, ki jim je dejavnost namenjena,
– opis (podrobna vsebina, namen, cilj programa/projekta, število let izvajanja),
– finančni načrt za izvedbo navedenih programov in projektov v tekočem letu, z natančno opredelitvijo virov financiranja,
– poročilo o delu za preteklo leto in finančno poročilo, če se je prijavitelj v preteklem letu sofinanciral s sredstvi občinskega proračuna.
6. člen
Razpisna komisija ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Sodražica, ter tiste programe in projekte, ki se sofinancirajo iz drugih postavk proračuna Občine Sodražica. Področja dejavnosti, ki so v javnem interesu in jih bo občina Sodražica sofinancirala iz proračunskih sredstev po tem pravilniku, so:
– humanitarne dejavnosti,
– socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost),
– programi za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine,
– programi za upokojence,
– programi organizacij vojnih veteranov.
7. člen
Posamezen predlog programa oziroma projekta se ovrednoti z uvrstitvijo v ustrezen razred z določenimi vrednostmi sofinanciranja po naslednjih kriterijih:
1. kriterij:Redna dejavnost – letni program dela       
A) Manjše organizacije s sedežem v              
Občini Sodražica (do 50 članov, ki so            
občani Občine Sodražica)       200 €         
B) Večje organizacije s sedežem v              
Občini Sodražica (nad 50 članov, ki             
so občani Občine Sodražica)      300 €         
C) Organizacije, ki nimajo sedeža v  10 € na občana Občine 
Občini Sodražica           Sodražica, vendar   
                   skupaj ne več kot 200 €
D) Organizacije vojnih veteranov, ki 10 EUR/občana Občine  
nimajo sedeža v Občini Sodražica;   Sodražica, vendar   
                   skupaj ne več kot   
                   400 EUR.        
2. kriterij: Redna dejavnost vključuje pomoč socialno    
ogroženim občanom Občine Sodražica oziroma humanitarno    
dejavnost na območju Občine Sodražica            
A) Pomoč za socialno ogrožene občane             
Občine Sodražica oziroma humanitarne             
akcije na območju Občine Sodražica  0–1000 €        
3. kriterij: Projekti oziroma enkratne akcije        
A) Projekti in akcije, namenjeni               
otrokom in mladini iz Občine                 
Sodražica               0–1500 €        
B) Projekti in akcije, namenjeni               
starejšim, invalidom, skupinam s               
posebnimi potrebami, marginalnim               
skupinam v Občini Sodražica      0–1000 €        
C) Projekti in akcije, namenjeni               
vojnim veteranom           0–400 €        
4. kriterij: Ocena kvalitete in pomembnosti projekta oziroma 
akcije                            
A) Dostopnost občanom Občine                 
Sodražica, splošna korist, preseganje            
društvenega interesa         0–500 €.
8. člen
Obveznosti upravičencev, katerim so dodeljena sredstva na podlagi tega pravilnika, so naslednje:
a) Ob zaključku projekta oziroma najkasneje do 28. februarja naslednjega leta je treba oddati poročilo o izvedenih aktivnostih, s posebnim poudarkom na doseženih koristih za občane Občine Sodražica. Poročilu je treba dodati finančno poročilo.
b) Upravičenec je dolžan navajati dejstvo, da aktivnost sofinancira Občina Sodražica v vseh tiskovinah, pri oglaševanju, v letnih poročilih, v elektronskih medijih itd. Kjer je mogoče, se uporabi tudi grb Občine Sodražica.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti