Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod, stran 4311.

Na podlagi 16. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06) ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod
1. člen
V Pravilniku o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Uradni list RS, št. 55/07) se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izbirni predmeti in moduli se ne glede na število študentov priznajo za eno skupino, in sicer se vrednoti toliko izbirnih predmetov, kot bi bilo število skupin pri seminarskih vajah, če bi se izvajal le en izbirni predmet.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za določitev vrednosti predavanj, seminarjev oziroma vaj, se za izvedbo:
– predavanj oziroma seminarjev v univerzitetnih študijskih programih upošteva 11,09 količnika mesečno za 180 ur predavanj oziroma seminarjev letno (6 ur na teden, 30 tednov);
– predavanj oziroma seminarjev v visokošolskih strokovnih študijskih programih, razen v študijskih programih s podpodročij zdravstvene nege (723), zdravstvene tehnike (725) in rehabilitacijske tehnike (726), upošteva 10,02 količnika mesečno za 225 ur predavanj oziroma seminarjev letno (7,5 ur na teden, 30 tednov);
– predavanj oziroma seminarjev v visokošolskih strokovnih študijskih programih, s podpodročij zdravstvene nege (723), zdravstvene tehnike (725) in rehabilitacijske tehnike (726), upošteva 9,37 količnika mesečno za 270 ur predavanj oziroma seminarjev letno (9 ur na teden, 30 tednov);
– seminarskih vaj upošteva 7,90 količnika mesečno za 300 ur vaj letno (10 ur na teden, 30 tednov);
– laboratorijskih ali terenskih vaj upošteva 7,90 količnika mesečno za 300 ur vaj letno (10 ur na teden, 30 tednov);
– laboratorijskih ali terenskih vaj dodatno upošteva 5,37 količnika mesečno za 630 ur vaj letno (21 ur na teden, 30 tednov);
– predavanj, seminarjev oziroma vaj iz tujega jezika upošteva 7,37 količnika mesečno za 270 ur vaj letno (9 ur na teden, 30 tednov);
– kliničnih vaj v visokošolskih strokovnih študijskih programih upošteva 8,00 količnika mesečno za 480 ur letno (16 ur na teden, 30 tednov);
– kliničnih vaj v univerzitetnih študijskih programih upošteva 9,37 količnika mesečno za 300 ur letno (10 ur na teden, 30 tednov);
– kliničnih vaj – prakse v visokošolskih strokovnih študijskih programih upošteva 8,00 količnika na 40 delovnih ur na teden, za 42 tednov.
Vrednosti predavanj, seminarjev oziroma vaj, razen za klinične vaje – prakso v visokošolskih strokovnih študijskih programih, so navedene v pedagoških urah in se preračunajo na 12 mesecev. Klinične vaje – praksa v visokošolskih strokovnih študijskih programih so v delovnih urah.
Pri določitvi vrednosti predavanj, seminarjev oziroma vaj se upošteva oblika izvedbe predmeta, določena v študijskem programu. Ne glede na obliko izvajanja predmeta, določeno v akreditiranem študijskem programu, se:
– pri predmetih s področij družbenih in poslovnih ved in prava ter humanistike, in pri teoretičnih predmetih s področja matematike in statistike vrednotijo seminarske vaje;
– pri laboratorijskih ali terenskih vajah s področja umetnosti ne upošteva šeste alineje prvega odstavka tega člena;
– klinične vaje vrednotijo samo pri predmetih s področij veterinarstva in zdravstva.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo strokovno dejavnost se upošteva:
– 9% vrednosti študijskega programa, izračunane po tej metodologiji, pri čemer se v osnovo ne vštevajo sredstva, izračunana po tem členu;
– 24,51 količnika mesečno;
– največ ena plača mesečno v 52. plačnem razredu, povečana za 20,5%;
– največ 0,5 plače mesečno v 49. plačnem razredu, povečane za 20,5%.
Sredstva iz druge alineje prvega odstavka tega člena se univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom s koncesijo vrednotijo enkrat.
Odstotek plače iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se določi skladno z odstotkom zaposlitve dekana na visokošolskem zavodu.
Odstotek plače iz četrte alineje prvega odstavka tega člena se določi glede na odstotek zaposlitve prodekana za študijske zadeve na visokošolskem zavodu.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdatke za blago in storitve se upošteva:
– 15% vrednosti študijskega programa, izračunane po tej metodologiji, skupaj s sredstvi za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo strokovno dejavnost, za študijske programe prve in druge študijske skupine, razen za študijske programe s podpodročij zdravstvene nege (723), zdravstvene tehnike (725) in rehabilitacijske tehnike (726);
– 20% vrednosti študijskega programa, izračunane po tej metodologiji, skupaj s sredstvi za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo strokovno dejavnost, za študijske programe od tretje do pete študijske skupine in za študijske programe s podpodročij zdravstvene nege (723), zdravstvene tehnike (725) in rehabilitacijske tehnike (726);
– 25% vrednosti študijskega programa, izračunane po tej metodologiji, skupaj s sredstvi za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo strokovno dejavnost za študijske programe šeste študijske skupine.«
5. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če se visokošolskemu zavodu osnovna letna sredstva delno že določijo v skladu s 5. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, se k njim prištejejo samo sredstva, izračunana kot razlika med osnovnimi letnimi sredstvi, določenimi v skladu s prvim odstavkom tega člena, in osnovnimi letnimi sredstvi, izračunanimi v skladu s 5. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008.«
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ne glede na določbo 6. člena pravilnika se pri izračunih za leto 2008 upošteva, da je:
– vrednost količnika 243,84 EUR,
– vrednost ene plače v 52. plačnem razredu, povečane za 20,5%, 4.121,59 EUR,
– vrednost 0,5 plače v 49. plačnem razredu, povečane za 20,5%, 1.832,05 EUR.
7. člen
V letu 2008 se osnovna letna sredstva po pravilniku določijo za:
– Univerzo v Mariboru, Medicinsko fakulteto,
– Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo,
– Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za humanistiko,
– Univerzo v Novi Gorici, Visoko šolo za vinarstvo in vinogradništvo,
– Univerzo v Novi Gorici, Fakulteto za aplikativno naravoslovje,
– Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici,
– Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici,
– Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije,
– Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice,
– Visoko šolo za zdravstvo, Novo mesto,
– Fakulteto za državne in evropske študije,
– Visoko šolo za dizajn v Ljubljani,
– Visoko šolo za tehnologijo in sisteme,
– Visoko šolo za tehnologijo polimerov in
– Visoko šolo za varstvo okolja.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2007/17
Ljubljana, dne 18. aprila 2008
EVA 2008-3211-0016
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo