Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, stran 4401.

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/1/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 ZPDZC, 127/06), določil Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB5, 101/07) ter določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Slovenska Bistrica s tem odlokom določa spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec (Uradni list RS, št. 104/07).
2. člen
Drugi odstavek 10. člen odloka se črta.
3. člen
Drugi odstavek 11. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec obsega naselja: Črešnjevec, Leskovec, Vrhloga, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Brezje pri Slovenski Bistrici, Stari Log (skupni šolski okoliš z Osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava), Lokanja vas in Pretrež (do h. št. 25).«
4. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
P 85.100 – predšolska vzgoja
P 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.011 – dejavnost knjižnic
R 93.110 – obratovanje športnih objektov
J 62.010 – računalniško programiranje
J 62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih
J 62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov
J 62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj
I 56.290 – druga oskrba z jedmi
J 58.110 – izdajanje knjig
J 58.130 – izdajanje časopisov
J 58.140 – izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 – drugo založništvo.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena odloka se v drugem stavku za vejico črta besedilo »je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu« in se spremeni tako, da zdaj glasi »se predstavnika izvoli na podlagi žreba.«
6. člen
V prvem odstavku 23. člena odloka se za besedo »zahtevo« doda beseda »reprezentativnega«, v nadaljevanju tega odstavka pa se za vejico besedilo tega odloka spremeni tako, da se namesto »ki ga je kandidiral sindikat« zdaj glasi »ki ga je predlagal reprezentativni sindikat.«
7. člen
V 24. členu odloka se črta zadnja beseda in se tako za besedo »upravljanju« postavi pika.
8. člen
Za 26. členom odloka se doda nov 26.a člen, ki glasi:
»Ravnatelja razreši svet javne šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi za njo in mu dati možnost, da se o njej izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani lokalno skupnost in organe iz šestega odstavka prejšnjega člena tega odloka.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu ni treba zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov predlog. V tem primeru svet o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh o dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Svet po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
9. člen
V 27. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»V primerih iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V 30. členu se v drugem odstavku za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,«.
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
11. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku v šesti alinei črta beseda »in« ter se doda nova sedma alinea, ki glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja in«.
Dosedanja sedma alinea postane osma alinea.
12. člen
V 35. členu odloka se v prvi vrstici za besedo »učitelji« črta vejica in se doda »in vzgojitelji ter pomočniki vzgojiteljev,«.
13. člen
V 43. členu se v prvem odstavku črta »izvaja šolska inšpekcija« ter se nadomesti z »izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokovnih delavcev, ki ga izvaja inšpektor pristojen za delo.«
V drugem odstavku istega člena se črta »institucije družbenega razvoja« in se nadomesti s »pristojni državni organi«.
II. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ravnatelj zavoda najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka vloži predlog za vpis spremembe dejavnosti v sodnem registru.
15. člen
Svetu zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata svetu zavoda se izvolijo oziroma imenujejo člani sveta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-11/2008-11/10
Slovenska Bistrica, dne 14. aprila 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti