Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-3988/08 , Stran 1602
1. Prodajalec: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. 2. Predmet prodaje sta: – stanovanje v zgradbi Braslovče 25, na parc. št. *37/1, k.o. Braslovče, v izmeri 39,51 m2, za katerega je izhodiščna cena 33.000,00 EUR, – stanovanje v zgradbi Braslovče 31, na parc. št. *40/1, k.o. Braslovče, v izmeri 70,12 m2, za katerega je izhodiščna cena 50.000,00 EUR. Izhodiščne vrednosti so določene na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem. 3. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena. 5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano – kupljeno; b) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, – ponujeno ceno, – dokazilo o plačani varščini, – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 01351 – 0100004434. Plačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, neizbranim pa se brez obresti vrne v roku 8 dni po izboru. d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po odpiranju ponudb. e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) Uspešni ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti prodajno pogodbo. g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade v korist Občine Braslovče in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 6. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja. 7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 23. 5. 2008, do 12. ure, na naslov: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. Na zaprti kuverti mora biti vidna oznaka: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Zainteresirani kupci lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin na Občini Braslovče, tel. 03/703-84-00. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti