Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1782. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, stran 4416.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05), 44. člena Statuta Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in predhodnega soglasja Sveta Mestne občine Velenje z dne 11. 3. 2008 in Sveta Občine Šoštanj z dne 27. 3. 2008, izdaja Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kot izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote za Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tarifnim sistemom za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: Tarifni sistem) se določajo osnovni tarifni elementi za obračun toplotne oskrbe, ki jo Komunalno podjetje Velenje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer) zagotavlja svojim odjemalcem. S tarifnim sistemom se določajo tudi načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem, da bi se spodbujala racionalna raba toplotne energije in razpoložljive toplotne moči proizvodnih virov ter ogrevnega sistema, zagotavljal racionalni razvoj energetskega sistema ter racionalno koriščenje proizvodno distribucijskih naprav in objektov.
2. člen
Tarifni sistem velja za vse tarifne odjemalce toplote na območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.
3. člen
V tem Tarifnem sistemu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– distribucija toplote je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega tako dejavnosti dobave toplote iz omrežij za distribucijo, kot tudi dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje je omrežje za prenos tople vode, vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– odjemalec toplote je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo ali paro po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
– odjemno mesto je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– merilna naprava:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnih zahtevah distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– pooblaščenec odjemalcev je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo toplote;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote je pisni dogovor med odjemalci toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– tarifna postavka je v denarni vrednosti izraženi element tarifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem obdobju;
– tarifna skupina je skupina odjemalcev toplote, za katere veljajo enake tarifne postavke.
– topla sanitarna voda je hladna pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja, ki se v toplotni postaji ali hišni toplotni postaji ogreje na temperaturo 55 °C (+- 5 °C), za potrebe zagotavljanja termične dezinfekcije pa občasno na temperaturo 65 °C;
– števnina je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in stroškom overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– obračunska toplotna moč v (W, kW, MW),
– dobavljena količina toplotne energije v (kWh, MWh),
– dobavljena količina tople sanitarne vode(m3),
– nestandardne storitve.
5. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto obračunske toplotne moči (EUR/MW/leto ali EUR/KW/leto),
– cena za enoto dobavljene količine toplotne energije [EUR/MWh],
– cena za enoto dobavljene količine tople sanitarne vode (EUR/MWh) ali (EUR/ m3),
– cena za nestandardne storitve po potrjenem in javno objavljenem ceniku (EUR/a),
– števnina merilnika toplotne energije(EUR/kom),
– števnina vodomera tople sanitarne vode (EUR/kom).
Cena za enoto obračunske toplotne moči in cena za enoto dobavljene količine toplote se oblikuje v skladu s predpisom, ki določa oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike.
6. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceno za enoto obračunske moči, so:
– stroški obračuna po posameznih odjemalcih toplote oziroma po posameznih odjemnih mestih po vnaprej dogovorjenem razdelilniku stroškov,
– stroški obračunske toplotne moči.
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, so nestandardne storitve, in jih lahko distributer toplote ponudi na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem toplote.
Storitev se obračuna skladno z veljavnim cenikom, ki je stroškovno naravnan in je javno dostopen vsem odjemalcem toplote.
III. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV TOPLOTE V TARIFNE SKUPINE
7. člen
Odjemalci toplote so glede na vrsto odjema razdeljeni v naslednje tarifne skupine:
– I. tarifna skupina – gospodinjski odjem, sem spadajo: stanovanja v eno, večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih stavbah, ustanove, društva, odjemalci s statusom kmeta;
– II. tarifna skupina – ostali odjem, ki ni naveden kot gospodinjski odjem.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
8. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu naredi z razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom obračunske toplotne moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom dobavljenih količin toplotne energije po veljavni ceni na enoto,
– obračunom kvalitete dobavljene toplotne energije,
– obračunom števnine na enoto,
– obračunom nestandardnih storitev.
Števnina zajema periodične stroške vzdrževanja, overjanja in zamenjave dotrajanih merilnih naprav na odjemnem mestu. Obračunava se mesečno po potrjenem in javno objavljenim cenikom distributerja toplote.
Obračun kvalitete dobavljene toplotne energije se določa in obračuna na osnovah metodologije in pravilnika za določanje kvalitete dobavljene toplotne energije, ki jo distributer izdela in potrdi najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega Tarifnega sistema. Do potrditve metodologije in navedenega pravilnika pa se uporablja dosedanji način diferenciranja prodajne cene toplotne energije pri pogodbenih odjemalcih s faktorjem diferencirane cene.
9. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s skupno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim razdelilnikom stroškov na tem odjemnem mestu in ustrezno tarifno skupino.
10. člen
Količina dobavljene toplotne energije se obračuna na podlagi mesečnih, polletnih ali letnih odčitkov glavne obračunske merilne naprave. Odjemalci plačujejo toploto in števnino mesečno na podlagi izdanih računov, položnic ali drugega veljavnega dokumenta.
11. člen
Znesek za obračunsko moč se obračunava mesečno skozi vse leto v 1/12 od letnega stroška.
12. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto in ostale storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, položnice ali drugega veljavnega dokumenta.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva poravnave obveznosti.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko distributer toplote zahteva plačilo vnaprej. Količina toplotne energije, za katero lahko distributer toplote zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
13. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje, ki je v lasti odjemalca, plača odjemalec distributerju električne energije.
14. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja distributer toplote na podlagi Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj oziroma po posebni dobavni pogodbi z odjemalcem, sprejema distributer toplote samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu računa. Pripombe ali ugovor k prejetemu računu ne odloži plačila računa oziroma obračuna za nesporni del.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena in nova razmerja dobave in odjema toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj.
16. člen
Ta Tarifni sistem sprejme distributer toplote, ko poda nanje soglasje Svet Mestne občine Velenje in Svet Občine Šoštanj. Tarifni sistem se objavi v Uradnem listu RS, Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in Uradnem listu Občine Šoštanj, veljati pa začne osmi dan po datumu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. KPV/TST/03-04-08
Velenje, dne 3. aprila 2008
EVA 2008-2111-0057
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Direktor
Marijan Jedovnicki l.r.
Svet Mestne občine Velenje je dal soglasje na 13. redni seji dne 11. 3. 2008.
Svet občine Šoštanj je dal soglasje na 12. redni seji dne 27. 3. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti