Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1774. Pravilnik o sofinanciranju delovanju društev in aktivov na področju kmetijstva v Občini Slovenska Bistrica, stran 4402.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB 1) in 65. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju delovanju društev in aktivov na področju kmetijstva v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev/aktivov, ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področjih podeželja oziroma kmetijstva in izvajajo programe v Občini Slovenska Bistrica. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Slovenska Bistrica se zagotavljajo iz Občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva/aktivi iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da delujejo v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
– da imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev/aktivov s strani občine. Sredstva za investicije v prostore društev/aktivov niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se pošlje vsem društvom/aktivom s področja kmetijstva na območju Občine Slovenska Bistrica in se objavi na spletni strani občine. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem javnem mediju.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20 dni pred rokom za oddajo prijave.
Društvo/aktiv, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo/aktiv, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja podeželja;
– rok za prijavo.
Društva/aktivi se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
6. člen
Pregled in ocenitev predloženih prijav na razpis opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje županja (v nadaljevanju komisija). O delu komisije se vodi zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda sklep o sofinanciranju dejavnosti društev in aktivov.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev in aktivov izbrana društva/aktivi sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva/aktiva, ki jo podpiše županja.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva/aktiva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po naslednjih merilih in kriterijih:
+----------+------------------------------+--------------------+
| Zap. št. |      Kriterij      |  Vrednost točke  |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  1.  |Delovanje društev/aktivov s  |150 točk      |
|     |sedežem v Občini Slovenska  |          |
|     |Bistrica           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  2.  |Samostojna organizacija in  |50 točk       |
|     |izvedba strokovne ekskurzije |          |
|     |Organizacija strokovne    |30 točk       |
|     |ekskurzije skupaj s še    |          |
|     |drugimi društvi        |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  3.  |Organizacija izobraževanja  |30 x št.      |
|     |članov in občanov       |izobraževanj    |
|     |tečaji            |20 x št. tečajev  |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  4.  |Organizacija samostojne    |50 x št. prireditev |
|     |prireditve          |20 x št.      |
|     |Sodelovanje društva/aktiva na |sodelovanj     |
|     |prireditvi          |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  5.  |Organizacija razstav,     |50 x št. razstav,  |
|     |tekmovanj in ocenjevanj    |tekmovanj      |
|     |               |in ocenjevanj    |
+----------+------------------------------+--------------------+
|  6.  |Število članov s plačano   |1 točka na člana  |
|     |članarino           |          |
+----------+------------------------------+--------------------+
Društvo/aktiv s sedežem v Občini Slovenska Bistrica prejme za okroglo obletnico (10., 20., 30. …) delovanja društva v tekočem letu, dodatnih 100 točk.
8. člen
Posameznemu društvu/aktivu se dodelijo sredstva občinskega proračuna za delovanje društva/aktiva po kriterijih iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki se ovrednotijo na podlagi plana za tekoče leto. Vrednost točke se določi na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto.
Za točkovanje samostojnih prireditev se upoštevajo le prireditve, ki so prijavljene na občino in izvedene v skladu s prijavljenim programom.
9. člen
Programi se točkujejo. Za eno izvedeno aktivnost društvo/aktiv ne more pridobiti točk iz dveh alinej. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Društvom/aktivom se dodelijo sredstva na podlagi sklepa o določitvi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti društva. Sredstva se društvu/aktivu izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva/aktiva za tekoče leto.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci programov morajo najkasneje do 31. 3. tekočega leta podati Občini Slovenska Bistrica letno poročilo o izvedbi pogodbenih določil v preteklem letu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva županja.
Če nadzorni organ ugotovi, da društvo/aktiv ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če društvo/aktiv dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo/aktiv, ki krši določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Slovenska Bistrica izvajajo:
– komisija,
– občinska uprava (oddelek, ki pokriva področje kmetijstva),
– nadzorni odbor občine,
– županja.
Izvajalci nadzora morajo nepravilnosti ugotoviti z zapisnikom in ga posredovati občinski upravi, ki izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo ima izvajalec pravico do pritožbe v 15 dneh po prejemu odločbe, o kateri odloča županja.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-11/2008-11/21
Slovenska Bistrica, dne 14. aprila 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti