Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 360-0004/2007-7 Ob-4048/08 , Stran 1584
1. Koncedent-naročnik: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. 2. Predmet koncesije: opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave v okviru 8. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave na območju občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 63/07) 3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 7 let, z možnostjo podaljšanja koncesijske pogodbe za polovično dobo sklenjene pogodbe. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in naslov koncesionarja-ponudnika, – podpisane in žigosane razpisne pogoje, – dokazilo o registraciji podjetja in dovoljenje za opravljanje razpisne dejavnosti, – referenco ponudnika in podizvajalcev za opravljanje navedenih del, – dokazilo o strokovni usposobljenosti kadrov, – ponudbeno ceno na enoto, podano po postavkah iz razpisne dokumentacije, – izjavo, da ima ponudnik za razpisana dela proste kapacitete. 5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – cena storitev 60%, – dosedanje pozitivne reference na področju primerljivih vzdrževalnih del 30%, – celovitost ponujene storitve v okviru ene pravne osebe 10%. 6. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani: www.dol.si. 7. Ponudbo v skladu z zahtevami pošljite v roku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani. Rok začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS. Ponudbo pošljite priporočeno s povratnico ali prinesete osebno v času uradnih ur Občine Dol pri Ljubljani, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave na območju Občine Dol pri Ljubljani«. 8. Odpiranje ponudb bo javno peti delovni dan po preteku roka za sprejem ponudb, ob 10. uri, na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo za zastopanje. 9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb. 10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenjena koncesijska pogodba, s katero se urejajo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe. 11. Vsa dodatna pojasnila dobite na sedežu Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel. 01/530-32-40 ali 530-32-43.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti