Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 030-0001/2008-3 Ob-4003/08 , Stran 1583
I. Na razpis za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se lahko prijavijo: kulturna in ostala društva, zasebne in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, šole, VVZ. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis: 1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci, 2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto, 3. da so v pretekli sezoni priredili vsaj 1 samostojni nastop, 4. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, 5. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, 6. da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom, 7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. III. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem ljubiteljskih kulturnih dejavnosti naslednje vsebine: 1. dejavnosti kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 2. kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe, 3. sodelovanje na območnih in državnih prireditvah, 4. izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 5. kulturne prireditve in akcije, 6. druge kulturne programe, ki jih ponudijo druge pravne ali fizične osebe, če je to v interesu občine. IV. Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za kulturo za l. 2008 na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gornji Petrovci dne 11. 10. 2001. Iz proračunskih sredstev Občine Gornji Petrovci je za l. 2008 za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti predvideno 4.430,00 EUR. V. Rok za predložitev prijav in način predložitve: rok za prijavo programov je do 2. 6. 2008 do 15. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci, s pripisom »Javni razpis – kultura 2008«. Enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobite na Občini Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, kontaktna oseba je Sonja Kerčmar, tel. 02/556-90-07. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa. Nepopolne vloge bodo zavrnjene. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja prijav. Odpiranje prijav bo 4. 6. 2008 ob 16. uri, na naslovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci. VI. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. Priložen mora biti natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja programa in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe o registraciji. VII. Občina Gornji Petrovci bo nakazovala finančna sredstva v skladu s predloženimi dokazili o realizaciji izvedbe posamezne aktivnosti, za katero se vlaga zahtevek. VIII. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti