Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4075/08 , Stran 1557
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija, ki jo zastopa Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in strokovna komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 01203-6/2008/4 dne 14. 2. 2008. III. Vsebina koncesije: raba vode za proizvodnjo električne energije na vodotokih Bača, Radoljna, Krka in Vipava z naslednjimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vir koordinat: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000. Nekateri dodatni podatki o pogojih rabe vode na zadevnih vodotokih so objavljeni v razpisni dokumentaciji. IV. Pogoji za pridobitev koncesije Ponudnik oziroma po uredbi koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje: 1. mora biti fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije, 2. imeti mora plačane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 3. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijski postopek, ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in 4. da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ali v teku javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva. Zahtevana dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji. V. Prvine prijave na razpis Prijava na razpis oziroma v nadaljevanju ponudba za pridobitev koncesije mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, parafirana, podpisana in žigosana, kjer je to zahtevano ter razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami. Vsi dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena. VI. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo trideset let. Rok tridesetih let začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. VII. Zahtevane strokovne podlage, ki jih zagotovi ponudnik: strokovne podlage s prikazi (Idejna zasnova male HE z ustrezno finančno analizo) morajo biti izdelane v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. VIII. Zahtevana finančna zavarovanja: a) Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti original izpolnjene bančne garancije za resnost ponudbe v višini 5.000,00 €. Bančna garancija mora biti predložena v obliki in vsebini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. b) Ponudnik, ki bo z odločbo Vlade RS izbran za koncesionarja, bo moral v roku 30 dni od sklenitve koncesijske pogodbe izročiti koncedentu nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo za izgradnjo male HE v pogodbenem roku. Bančna garancija bo morala biti predložena v obliki in vsebini, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. IX. Pridobitev razpisne dokumentacije in rok za vložitev ponudb Razpisna dokumentacija se pridobi na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, in sicer v vložišču/informativni pisarni pri vodji glavne pisarne Marjeti Trček, tel. 01/478-73-20 ali na prošnjo, poslano na elektronski naslov: saso.santl@gov.si. Razpisna dokumentacija se lahko prevzame od dneva te objave vsak delovni dan med 8. in 16. uro do vključno 6. 6. 2008. Izpolnjeno ponudbeno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi obrazci, prilogami in dokazili, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba – Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode na delu vodnega telesa vodotoka Bača, Radoljna, Krka in Vipava za proizvodnjo električne energije« ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma imenom in priimkom in naslovom fizične osebe, je treba vložiti v zaprti ovojnici na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Če se ponudnik prijavi za več razpisanih vodotokov, mora za vsak vodotok izdelati in predložiti samostojno ponudbo v skladu s prejšnjim odstavkom. Ovojnica s ponudbo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana prispeti do vključno 26. 6. 2008 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 27. 6. 2008 ob 10. uri v veliki sejni sobi Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v II. nadstropju. Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči ponudniki ali predstavniki ponudnika, če predložijo pisno pooblastilo ponudnika. X. Veljavnost ponudbe: ponudba je veljavna, če je vložena pravočasno in če v celoti vsebuje vse v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji določene sestavine. XI. Merila za izbor koncesionarja Pri izbiri koncesionarja se bodo upoštevala naslednja merila: 1. ponujena višina plačila za koncesijo – od 0 do 30 točk, 2. razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije – od 0 do 25 točk, 3. predviden čas gradnje objektov, potrebnih za izvajanje koncesije – od 0 do 15 točk, 4. popolnost in kvaliteta idejne zasnove – od 0 do 15 točk, 5. izkazana zmožnost ponudnika, da zagotovi izgradnjo vseh objektov za obratovanje hidroelektrarne – od 0 do 5 točk, 6. strokovna usposobljenost za zagotovitev obratovanja objekta – od 0 do 5 točk, 7. finančna in poslovna sposobnost – od 0 do 5 točk. Natančnejši način uporabe oziroma vrednotenja meril za izbiro koncesionarjev je sestavni del razpisne dokumentacije. XII. Postopek in rok za izbor koncesionarja Komisija za izvedbo javnega razpisa bo najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za vložitev ponudb pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga preko Ministrstva za okolje in prostor posredovala Vladi Republike Slovenije. O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade Republike Slovenije. Koncedent si pridržuje pravico, da zavrne vse ponudbe. Zavrne se lahko tudi pravilna in popolna ponudba, če je pri ocenjevanju ponudbe število zbranih točk manjše od 50% vseh možnih točk. XIII. Odgovorna oseba za dajanje informacij med razpisom: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem razpisu je Sašo Šantl, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-33, e-naslov: saso.santl@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti