Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 430-104/2007 Ob-4134/08 , Stran 1559
I. Naziv koncedenta: Republika Slovenija. II. Naziv izvajalca javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. III. Predmet koncesije Predmet koncesije je raba naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, ki vključuje vodenje obiskovalcev po jamah, organiziranje kulturnih prireditev v jamah z namenom popestritve turistične ponudbe, organiziranje verskih shodov in druge aktivnosti, ki služijo informiranju javnosti o vrednotah narave, na način, ki je v skladu z določbami Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04), Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (v nadaljnjem besedilu: uredba) in predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ob spoštovanju predpisanih varstvenih in razvojnih usmeritev ter varstvenih režimov, tako da se ne prizadenejo oziroma uničijo naravne lastnosti jam, jamski inventar in biotska raznovrstnost, ter da je zagotovljena varnost obiskovalcev. Koncesija se nanaša na dele naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (v nadaljnjem besedilu: naravne vrednote): – ki so za obiskovanje posebej urejeni, – ki se za ta namen lahko uredijo ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev in – ki jih za obiskovanje ni treba posebej urediti, se pa lahko obiskujejo. Koncesija vključuje tudi urejanje naravnih vrednot za namene, ki so predmet koncesije na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev. Koncesija obsega tudi rabo jamske infrastrukture in drugih stvari, ki služijo rabi naravnih vrednot, in so v lasti Republike Slovenije. Deli naravnih vrednot iz drugega odstavka te točke razpisa in jamska infrastruktura ter druge stvari, ki služijo rabi naravnih vrednot iz prejšnjega odstavka, in so v lasti Republike Slovenije, so navedeni v razpisni dokumentaciji. IV. Višina koncesijske dajatve Koncesionar plačuje za koncesijo za rabo naravnih vrednot letno koncesijsko dajatev, ki znaša prvih pet let trajanja koncesije 30% in naslednjih petnajst let 35% ustvarjenega letnega prihodka od vstopnin za ogled naravnih vrednot in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo naravnih vrednot, vendar ne manj kot 1.700.000,00 evrov letno, kar je minimalna koncesijska dajatev, in ne več kot 3.000.000,00 evrov letno. Plačilo koncesijske dajatve se zniža za znesek potrjenih investicijskih vlaganj, investicijskega vzdrževanja in zavarovanja za jamsko infrastrukturo v jamah in njihovi neposredni okolici.. Vlaganja v naravne vrednote se izvajajo na sredstvih, ki so v lasti države in služijo dejavnosti, ki je predmet koncesije, in lahko znašajo pri minimalni koncesijski dajatvi največ eno petino te dajatve, oziroma pri višji koncesijski dajatvi tudi več, skladno z odločitvijo Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada). Način plačila koncesijske dajatve se izvaja na podlagi določil uredbe. V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za pridobitev koncesije Koncesionar mora ob izpolnjevanju meril za izbor izpolnjevati naslednje pogoje: 1. da je priglašen oziroma ima pridobljeno registracijo, ki omogoča opravljanje dejavnosti iz 2. člena uredbe, in sicer za gostinstvo, rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 2. da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva; 3. da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi; 4. da ni proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe; 5. da je kadrovsko, finančno, organizacijsko in tehnično usposobljen za opravljanje dejavnosti iz 2. člena uredbe na naravnih vrednotah; 6. da ima izdelan poslovni načrt za pet let z razvojno strategijo za čas trajanja koncesije, s katerim izkazuje usposobljenost plačila koncesnine iz IV. točke tega razpisa; 7. da ima izdelan vsebinski in finančni predlog programa rabe naravnih vrednot, za čas trajanja koncesije in za prvih pet let, skladno s predpisanimi pravili ravnanja in varstvenimi režimi, ki vključuje usmeritve s področja promocije in trženja naravnih vrednot in predvidena investicijska vlaganja v naravne vrednote in jamsko infrastrukturo za čas trajanja koncesije; 8. da ima izdelan predlog varnostnega elaborata. Izpolnjevanje pogojev se preverja na podlagi meril za izbor iz VII. točke tega razpisa. VI. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se podeli za dobo 20 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe, ki se lahko podaljša najdlje za 20 let na način in pod pogoji, določenimi v uredbi in koncesijski pogodbi. Predlog koncesijske pogodbe je del razpisne dokumentacije. VII. Merila za izbor koncesionarja Pri odločanju o izboru koncesionarja se kot merila upoštevajo: 1. boniteta prijavitelja, iz katere je razvidna finančna usposobljenost prijavitelja (do 15%); 2. poslovni načrt za obdobje pet let, ki mora vsebovati razvojno strategijo družbe za čas trajanja koncesije s poudarkom na investicijah, in ki vključuje ponujeno višino koncesijske dajatve (do 30%); 3. predlog programa rabe naravnih vrednot za čas trajanja koncesije in za prvih pet let, iz katerega je razvidna kadrovska, organizacijska in tehnična usposobljenost prijavitelja (do 40%); 4. dosedanja vlaganja v naravne vrednote v skladu z izhodišči, določenimi v zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZDru-1) in uredbi (do 5%); 5. predlagana višina koncesijske dajatve, ki ne sme biti nižja od minimalne koncesijske dajatve (do 10%). Merila in način uporabe meril, ki vključuje natančnejšo določitev načina ugotavljanja kadrovske, organizacijske in tehnične usposobljenosti, so podrobneje razdelani v razpisni dokumentaciji. VIII. Prednostna merila, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja Če izkazuje več prijaviteljev po izvedenem vrednotenju najugodnejšo ponudbo na podlagi meril iz VII. točke tega razpisa, se opravi vrednotenje še na podlagi prednostnih meril. Prednostna merila so: višja ponujena koncesijska dajatev, višja boniteta družbe, višja stopnja strokovne izobrazbe in interdisciplinarnost ekipe ter višje število usposobljenih strokovnjakov s področja jamarstva in jamskih vodnikov, boljše finančne in organizacijske sposobnosti, boljša tehnična usposobljenost in razpolaganje z boljšo opremo za gibanje oziroma vodenje po jami, naravovarstveno sprejemljivejši program rabe z zagotovili za investicije, ki so v skladu z načelom varstva naravnih vrednot. Način uporabe teh meril je podrobneje razdelan v razpisni dokumentaciji. IX. Obvezne sestavine prijave na razpis Prijavitelj mora v prijavi navesti oziroma priložiti naslednje listine: 1. navedbo firme oziroma imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje; 2. podpisano lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je vpisan v register samostojnih podjetnikov, ki lahko opravljajo dejavnost, ki je predmet koncesije; 3. potrdilo pristojne davčne uprave, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti starejše od 1 meseca do dneva vložitve prijave; 4. podpisano lastno izjavo, da ni proti prijavitelju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek; 5. izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva; 6. bančno garancijo prvovrstne banke za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi poziv, v višini 21.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 18 mesecev oziroma do sklenitve koncesijske pogodbe; 7. predlog varnostnega elaborata po predpisih o varstvu pri delu; 8. poslovni načrt za pet let z razvojno strategijo za čas trajanja koncesije. Poslovni načrt mora vsebovati projekcijo izkazov poslovnega izida, izkazov finančnega izida in izkazov stanja po posameznih letih z vključeno višino koncesijske dajatve; oceno celotnih investicijskih vlaganj po letih in posebej oceno investicijskih vlaganj, investicijskega vzdrževanja in zavarovanja v jamsko infrastrukturo (posebej za lastna sredstva in državna sredstva iz koncesijske dajatve); obstoječo in predvideno kadrovsko strukturo (sistematizacija) z navedenim številom in izobrazbo zaposlenih po posameznih letih; strokovne reference managementa in organizacijsko – tehnično usposobljenost (organizacijsko shemo); 9. revidirana letna poročila za zadnji dve leti, obrazca BON 1 in BON 2; 10. predlog programa rabe naravnih vrednot za čas trajanja koncesije in za prvih pet let, razdelan v vsebinskem in finančnem pogledu in pripravljen za vsako naravno vrednoto posebej ob upoštevanju pogojev in režimov iz uredbe in določb Zakona o varstvu podzemnih jam, z izkazom ustreznosti kadrovske, organizacijske in tehnične usposobljenosti za izvajanje predloženega programa rabe naravnih vrednot z usmeritvami s področja promocije in trženja naravnih vrednot, s predvidenimi investicijskimi vlaganji v naravne vrednote in jamsko infrastruktrukturo za čas trajanja koncesije; 11. morebitna dokazila o dosedanjih lastnih vlaganjih v naravne vrednote; 12. lastno izjavo s predlogom višine koncesijske dajatve, ki jo je prijavitelj pripravljen plačati. Podrobnejša izhodišča priprave in vsebina programa rabe naravnih vrednot so določena v razpisni dokumentaciji. X. Vložitev prijav Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem« in imenom in naslovom prijavitelja je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno 16. 5. 2008. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. Odpiranje prispelih prijav, ki ga bo vodila komisija za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, imenovana s sklepom ministra za okolje in prostor, bo javno, dne 20. 5. 2008 ob 12. uri, v veliki sejni sobi v II. nadstropju Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno označena in ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, zahtevanih s tem razpisom. XI. Kraj in čas, kjer se lahko dvigne razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska 48, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure in v petek od 8. do 15. ure), od objave razpisa dalje, najkasneje do 15. 5. 2008, na podlagi potrdila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo, v višini 500,00 EUR vplačanih na račun št. 01100-6300109972 s sklicevanjem na št. 1825119-7141998-00000002. Dvig razpisne dokumentacije se potrdi s pisno izjavo fizične osebe, da dviga razpisno dokumentacijo v svojem imenu oziroma s predložitvijo pisnega pooblastila pravne osebe, v čigar imenu fizična oseba dviguje razpisno dokumentacijo. XII. Postopek izbora koncesionarja Komisija za izvedbo javnega razpisa za podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem mora v roku 30 dni po poteku roka za vložitev prijav pripraviti predlog za izbiro koncesionarja in ga posredovati Ministrstvu za okolje in prostor, ki po opravljenem upravnem postopku, skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) posreduje Vladi predlog odločitve o izbiri koncesionarja. O izboru koncesionarja odloči Vlada z upravno odločbo. Vsi prijavitelji bodo o izboru koncesionarja obveščeni takoj po odločitvi Vlade. Vlada ni zavezana skleniti koncesijske pogodbe za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem z najboljšim, ali katerimkoli ponudnikom. XIII. Pooblaščena oseba za dajanje informacij: pooblaščena oseba za dajanje informacij med razpisom je Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor, Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana (tel. 01/309-45-50).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti