Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Ob-4050/08 , Stran 1573
1. Predmet razpisa Predmet tega razpisa so posredni dolgoročni investicijski krediti z garancijami RRA GSP mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) in samostojnim podjetnikom v skupni višini 619.923,00 EUR za pospeševanje razvoja MSP in samostojnih podjetnikov s sedežem v občinah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu. Za kredite bo lahko RRA GSP dodeljevala garancije v višini od 50% do 80% glavnice kredita brez obresti, vendar garancija ne more presegati 48.000,00 EUR. Krediti in garancije se dodelijo praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj sedež. Dolgoročni investicijski kredit z garancijo RRA GSP se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega razmerja. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. Garancije RRA GSP se izdajo najkasneje do 31. 12. 2008. 2. Pogoji za dodeljevanje 2.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko javijo: – MSP (gospodarske družbe), ki po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ustrezajo merilom za mikro, male in srednje velike družbe in – fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju: samostojni podjetniki), ki so člani GSP (podpisana vloga za včlanitev ter plačana enkratna pristopnina) ter imajo sedež dejavnosti praviloma na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. Izjemoma je lahko član sheme tudi družba, ki nima sedeža v omenjenih občinah, kolikor ima poslovno enoto v eni izmed omenjenih posavskih občin, v kateri zaposluje 2/3 oseb za nedoločen čas (stalno bivališče) in investira na območju ene ali več posavskih občin. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na tem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – vlagatelj mora pridobiti pozitivni sklep banke o odobritvi kredita. 2.2 Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni investicijski krediti in garancije (upravičeni stroški) Materialne investicije: – nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme, – nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov, – nakup, urejanje in opremljanje zemljišč in pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov. Nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Stroški obratnih sredstev, ki zajemajo: – nakup blaga in storitev v skladu z investicijo oziroma dejavnostjo podjetja, – nakup materiala, ki je v rabi za redno opravljanje dejavnosti podjetja, (višina obratnih sredstev ne sme presegati 20% višine odobrenega kredita). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Krediti niso namenjeni poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih kreditov. Investicija in dejavnost, ki je predmet vloge, se mora izvajati na območju občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica. V skladu s Pravili delovanja GSP članstvo v GSP ne predstavlja avtomatično obveznosti za odobritev kredita in garancije. 2.3 Kreditni pogoji: – višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stroški investicije brez DDV, – maksimalna višina bančnega kredita je 60.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV), – minimalna višina bančnega kredita je 5.000,00 EUR na podjetje/samostojnega podjetnika, vendar največ do 70% upravičenih stroškov (brez DDV), – potrebni lastni viri: minimalno 30% upravičenih stroškov (brez DDV), – črpanje kredita je namensko, v skladu s predloženo dokumentacijo, – obrestna mera za kredit znaša pri banki: – SKB d.d. in Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 0,7%, – Abanka Vipa d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 0,8%, – odplačilna doba kredita je od 3 do 7 let, – za odplačevanje glavnice kredita je možen moratorij do 6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo, – stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke, – način odplačila kredita: obročno, po dogovoru z banko, – zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije. 2.4 Garancijski pogoji Vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo. – Znesek posamezne garancije ne more presegati zneska 48.000,00 EUR, oziroma je v višini 50%–80% glavnice kredita brez obresti. – Garancija RRA GSP je lahko zavarovana, odvisno od bonitete kreditojemalca: – 50% s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada, preostali delež vrednosti garancije mora prosilec zavarovati s poroki na podlagi notarskega sporazuma ali menico (odvisno od bonitete komitenta). Stroški obratnih sredstev, kot upravičeni stroški po tem razpisu, niso predmet investicije, za katero Slovenski podjetniški sklad dodeli pogarancijo, – v celoti s poroki na podlagi notarskega sporazuma ali menico. V primeru, da se bo garancija zavarovala s pogarancijo Slovenskega podjetniškega sklada, se bodo sredstva po tem razpisu dodeljevala v skladu s pravilom »de minimis«. Pravilo de minimis: Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju-upravičencu ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki bi presegala zgornjo mejo pomoči. To pomeni v primeru pomoči predvidene v okviru jamstvene sheme za podjetja, ki niso v težavah, da zajamčeni del posojila, predvidenega v okviru takšne sheme, ne presega 1.500.000 EUR na podjetje (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju 750.000 EUR na podjetje). Jamstvo ne presega 80% posojila, kateremu je namenjeno. Do sredstev po tem razpisu v skladu s pravilom de minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 102/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Do pomoči GSP po pravilu de minimis niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, katerim bi bila pomoč neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja in samostojnega podjetnika in pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred uporabo uvoženega. Prav tako do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki: – ki so v težavah (glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju), – ki izvajajo program prestrukturiranja, – ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do RS. 2.5 Prednostni kriteriji za dodeljevanje kreditov in garancij Prednost pri dodelitvi kredita in garancije bodo imeli prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja, – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na novih in/ali tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost), – ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja), – predstavljali investicijo v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes. Prednost pri dodelitvi kredita in garancije RRA Posavje bodo imela podjetja z boljšo boniteto poslovanja. 3. Vsebina vloge za kredit in garancijo Za gospodarske družbe: 1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita in garancije. 2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in bilanco stanja za leti 2006 in 2007. 3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji tega razpisa. 4. Finančni izkazi o poslovanju: – Zadnji izkazi, ki so bili dostavljeni na AJPES: a) Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja, b) Izkaz uporabe dobička in kritje izgube, c) Izkaz finančnih tokov, d) Pojasnila k računovodskim izkazom, e) Poslovno poročilo družbe. – Ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov in specifikacija večjih kupcev in dobaviteljev. 5. Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra (ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje vloge). 6. Fotokopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti (AJPES). 7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri. Za samostojne podjetnike: 1. Obrazec – Vloga za odobritev kredita in garancije. 2. Predstavitev investicije oziroma poslovni načrt z izkazom poslovnega izida in bilanco stanja za leti 2006 in 2007. 3. Pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita v skladu s kreditno garancijskimi pogoji tega razpisa. 4. Bonitetno dokazilo: potrdilo o plačanih davkih od pristojne izpostave Davčnega urada. 5. Finančni izkazi o poslovanju: – Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto s prilogami: a) Podatki iz izkaza poslovnega izida, b) Podatki iz bilance stanja, c) Popisni list terjatev do kupcev in dobaviteljev, d) Popisni list obveznosti do kupcev in dobaviteljev. – Ocena med letom doseženih poslovnih rezultatov. 6. Fotokopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti (priglasitveni list, obrtno dovoljenje oziroma redni izpis iz Poslovnega registra zasebnikov pri AJPES-u) – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje vloge. 7. Druga dokazila na zahtevo RRA Posavje oziroma banke ali po lastni izbiri. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 7. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. RRA GSP lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Natančno opredeljena merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji. 4. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: navodilo, besedilo razpisa, merila za ocenjevanje projektov, prijavni list – vloga za odobritev kredita in garancije in vzorec pogodbe o izdaji garancije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 46, Krško in na spletni strani www.rra-posavje.si. 5. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do objave spremembe oziroma novega razpisa. 6. Obravnava vlog Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku petih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa. RRA GSP bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih dneh po sprejemu odločitve. 7. Pošiljanje vloge Vlogo za odobritev kredita in garancije pošljite na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za kredit in garancijo«. 8. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s te razpisom dobijo vlagatelji na: Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, tel. 07/488-10-48, 07/488-10-40 ali na e-naslovu: tatjana.ibracevic@rra-posavje.si ali agencija@rra-posavje.si, oziroma na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti