Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 603-24/2008 Ob-3994/08 , Stran 1583
1. Predmet razpisa je sofinanciranje uvajanja novih oziroma prenovljenih višješolskih strokovnih programov v študijskem letu 2007/08 oziroma 2008/09. Uvajanje navedenih višješolskih strokovnih programov se lahko prijavi samo enkrat. 2. Splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto, v okviru katerih delujejo višje strokovne šole kot organizacijske enote. Vlagatelji se na razpis prijavijo tako, da izpolnijo prijavni in zbirni obrazec, ter priložijo: – konzorcijsko pogodbo in sklep o razpisu za vpis v študijskem letu 2007/08 oziroma 2008/09 Ministrstva za šolstvo in šport, iz katere oziroma katerega je razvidno, kateri višješolski program oziroma smer višja strokovna šola že oziroma bo uvajala. 3. Merila za sofinanciranje Prijave bodo ocenjene oziroma ovrednotene na podlagi naslednjih meril: – za vsak program 100 točk in za vsako smer znotraj programa ekonomist še dodatnih 50 točk. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2008 je 5.000,00 EUR. 5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 6. Rok za predložitev vloge in način predložitve Vloge na razpis morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 25. 8. 2008, ali najpozneje ta dan poslane po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti ovojnici z oznako na kuverti »Ne odpiraj – Vloga na razpis za sofinanc. izobr. programov višjih strokovnih šol«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja. Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih MO Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. 7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v 8 dneh ne dopolnijo, se zavrže. 8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija bo upravičenim vlagateljem poslana po pošti, sicer pa jo lahko dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti MO Novo mesto, Glavni trg 24, ali na spletni strani MO Novo mesto: www.novomesto.si. 10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 39-39-254 (Tončka Novak).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti