Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1764. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2007, stran 4356.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 11. redni seji dne 14. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Slovenska Bistrica so v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih:
+----------+----------------------------+----------------------+
|Konto   |Opis            | Realizacija 2007 v €|
+---------------------------------------+----------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI       |      18.578.187|
|     |(70+71+72+73+74+78)     |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |      15.797.959|
+----------+----------------------------+----------------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI       |      14.847.618|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |700 Davki na dohodek in   |      11.564.112|
|     |dobiček           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |703 Davki na premoženje   |       1.994.825|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |704 Domači davki na blago  |       1.288.681|
|     |in storitve         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI      |        950.340|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in |        412.003|
|     |dohodki od premoženja    |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |711 Takse in pristojbine  |        42.355|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |712 Globe in druge denarne |        39.616|
|     |kazni            |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |713 Prihodki od prodaje   |        65.160|
|     |blaga in storitev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki |        391.207|
+----------+----------------------------+----------------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI     |       1.035.731|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |720 Prihodki od prodaje   |        39.834|
|     |osnovnih sredstev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |722 Prihodki od prodaje   |        995.897|
|     |zemljišč in neopredmetenih |           |
|     |dolgoročnih sredstev    |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|73    |PREJETE DONACIJE      |          209|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |730 Prejete donacije iz   |          209|
|     |domačih virov        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI     |       1.727.858|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |740 Transferni prihodki iz |       1.727.858|
|     |drugih javnofinančnih    |           |
|     |institucij         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ     |        16.431|
|     |EVROPSKE UNIJE       |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |787 Prejeta sredstva od   |        16.431|
|     |drugih evropskih institucij |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI       |      19.936.143|
|     |(40+41+42+43+45)      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI       |       4.148.389|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki |        940.944|
|     |zaposlenim         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev |        152.244|
|     |za socialno varnost     |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |402 Izdatki za blago in   |       2.657.523|
|     |storitve          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |403 Plačila domačih obresti |        119.005|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |409 Rezerve         |        278.673|
+----------+----------------------------+----------------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI      |       6.224.738|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |410 Subvencije       |        90.506|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |411 Transferi posameznikom |       3.304.378|
|     |in gospodinjstvom      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |412 Transferi neprofitnim  |        619.762|
|     |organizacijam in ustanovam |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |413 Drugi tekoči domači   |       2.210.092|
|     |transferi          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI    |       7.559.389|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |420 Nakup in gradnja    |       7.559.389|
|     |osnovnih sredstev      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |       2.003.628|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |431 Investicijski transferi |       1.028.192|
|     |pravnim in fizičnim osebam, |           |
|     |ki niso proračunski     |           |
|     |uporabniki         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |432 Investicijski transferi |        975.436|
|     |proračunskim uporabnikom  |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK    |      –1.357.957|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|75 IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH    |           0|
|     |POSOJIL IN PRODAJA     |           |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |
|     |(750+751+752)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |750 Prejeta vračila danih  |           0|
|     |posojil           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|44 V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |         5.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV     |           |
|     |(440+441+442)        |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |440 Dana posojila      |           0|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih  |         5.000|
|     |deležev in naložb      |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |        –5.000|
|     |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV |           |
|     |(IV. – V.)         |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|50 VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)   |       1.800.000|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |500 Domače zadolževanje   |       1.800.000|
+----------+----------------------------+----------------------+
|55 VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)  |        327.462|
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |550 Odplačila domačega   |        327.462|
|     |dolga            |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  |        109.581|
|     |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.- |           |
|     |V.-VIII.)          |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |       1.472.538|
|     |VIII.)           |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |       1.357.957|
|     |IX.)            |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |        311.903|
|     |KONEC PRETEKLEGA LETA    |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
|     |OSTANEK SREDSTEV      |        421.484|
+----------+----------------------------+----------------------+
Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani v splošnem delu zaključnega računa.
Sestavni del odloka je tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji. Priloga so tudi obrazložitve splošnega in posebnega dela, katerega sestavni del je tudi bilanca stanja z obrazložitvami ter tabelarični prikaz prerazporeditev pravic porabe za vse neposredne proračunske uporabnike občinskega proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva in poraba sredstev stalne proračunske rezerve za leto 2007 so dosežena v naslednjih zneskih:
v € 
+----------+----------------------------+----------------------+
|1.    |Prihodki          |        282.271|
+----------+----------------------------+----------------------+
|2.    |Odhodki           |        282.271|
+----------+----------------------------+----------------------+
|3.    |Ostanek sredstev rezerv   |           0|
|     |konec leta         |           |
+----------+----------------------------+----------------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-11/2008-11/5
Slovenska Bistrica, dne 14. aprila 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti