Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1757. Odlok o občinskih taksah, stran 4341.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 10. seji dne 9. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah
I. TEMELJNE DOLOČBE
Predmet odloka
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Laško, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
Taksni predmet
2. člen
V Občini Laško se plačuje občinsko takso za:
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
– oglaševanje na javnih mestih,
– parkiranje na javnih površinah,
– uporabo javnega prostora za kampiranje,
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Prijava taksnega predmeta
3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje občinske uprave za vse taksne predmete, ki posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih ali kakorkoli vplivajo na promet. Prav tako si morajo taksni zavezanci pridobiti soglasje upravljavcev taksnega predmeta.
4. člen
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti občinski upravi v roku 15 dni od nastale spremembe.
Taksnih predmetov za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja občinske uprave.
Taksni zavezanci
5. člen
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse
6. člen
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določa vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena, in sicer v mesecu januarju na podlagi letnega gibanja rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Odmera občinskih taks
7. člen
Občinska taksa se odmeri:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta, ki ga izda pristojni občinski upravni organ:
– za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz 3. člena tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ, pristojen za nadzor na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinskih taks
8. člen
Na podlagi določb 7. člena tega odloka se taksa obračuna ob nastanku taksne obveznosti.
Za taksne tarife pri katerih je predviden letni obračun, se v primeru krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna.
9. člen
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna in podatki o velikosti taksnega predmeta in času trajanja.
Prijava taksne obveznosti
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti pristojnemu občinskemu oddelku v 15 dneh od njenega nastanka, če ni v taksni tarifi drugače določeno oziroma 10 dni pred prireditvijo.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) ter vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine občinske takse.
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu oddelku prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
Nastanek in prenehanje taksne obveznosti
11. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve predmeta oziroma pričetka uporabe storitev, preneha s pretekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, plačujejo občinske takse taksni zavezanci vnaprej, v enkratnem znesku, pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov. Dnevni znesek se zaračuna taksnemu zavezancu ne glede na število ur namestitve taksnega predmeta.
V primeru večdnevne namestitve se dnevni znesek pomnoži z ustreznim številom dni.
Oprostitev plačila takse
12. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
– objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih skupnosti;
– objave prireditev v organizaciji društev, ki so sofinancirane s strani Občine Laško in prireditev, ki so neprofitne narave in so pomembne za razvoj kulture, športa, turizma in drugih podobnih dejavnosti v Občini Laško;
– objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi;
– taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti;
– turistična prireditev Pivo in cvetje;
– drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 13. členu tega odloka.
13. člen
Župan lahko na predlog občinske uprave oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– z obnovo posebej zaščitenih in obeleženih znamenitosti (spomenikov);
– z obnovo objektov v lasti Občine Laško;
– s prireditvami ali aktivnostmi promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Laško in so sofinancirane s strani občine, pod pogojem, da se financirajo s strani udeležencev prireditve;
– s prireditvami, ki jih organizira občina, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, država, in drugi upravni organi ter krajevne skupnosti;
– s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v občini;
– s tradicionalnimi prireditvami (gasilske, turistične, kulturne, športne in druge podobne prireditve), ki jih prirejajo društva v občini, v kraju svojega sedeža.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja občinska uprava oziroma za to pooblaščene službe občinskega nadzora.
Ukrepanje občinskega organa inšpekcijskega nadzora
15. člen
Pristojni občinski organ inšpekcijskega nadzora ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za inšpekcijski nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
III. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 1.200 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki:
1. ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse;
2. v prijavi nastanka taksnega predmeta navede neresnične podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti;
3. postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Z globo 800 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 EUR se sankcionira odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250 EUR se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Pooblaščena organizacija za plakatiranje in izobešanje transparentov, ki prevzame naročilo za plakatiranje oziroma izobešanje transparentov, ne da bi ugotovila, če je naročnik predhodno plačal ustrezno občinsko takso ali prevzame naročilo, čeprav občinska taksa ni plačana, se kaznuje z globo 350 EUR.
Odgovorna oseba organizacije iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z globo 125 EUR.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Vrednost točke taksnih tarif
18. člen
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v Občini Laško znaša vrednost točke taksnih tarif 0,0754 EUR.
19. člen
Za taksne predmete, za katere zavezanci že plačujejo komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah, se izda odločbo v skladu s 7. členom Odloka o občinskih taksah, in sicer pred prvim obračunom po pričetku uporabe odloka.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 1/00).
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Laško, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
           TARIFE OBČINSKIH TAKS
  Tarifa št. 1
  Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) znaša
taksa za vsak uporabljen m2 dnevno:
+---------------------------------------------------+----------+
|1.1. za urejene in vzdrževane površine       | 5,0 točk|
+---------------------------------------------------+----------+
|1.2. za cirkuse in zabavne parke na        | 3,0 točk|
|nevzdrževanih javnih površinah           |     |
+---------------------------------------------------+----------+
|1.3. za druge uporabnike na nevzdrževanih javnih  | 2,0 točk|
|površinah                     |     |
+---------------------------------------------------+----------+


  Pojasnila:
  1. Z javno površino po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine na območju Občine Laško, ki so v lasti
oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Laško.
  2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali
prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
  Tarifa št. 2
  Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, objave,
oglase in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni, se plača taksa glede na velikost:
  2.1. če so stalnega značaja – letno, glede na velikost:
+-----------+------------+-----------+-------------------------+
|      |      |      |    osvetljen    |
+-----------+------------+-----------+------------+------------+
|      |enostranski |dvostranski| enostranski|dvostranski |
+-----------+------------+-----------+------------+------------+
|do 1 m2  | 500 točk | 1000 točk | 800 točk | 1600 točk |
+-----------+------------+-----------+------------+------------+
|za vsak  | 500 točk | 1000 točk | 800 točk | 1600 točk |
|nadaljnji |      |      |      |      |
|začeti m2 |      |      |      |      |
+-----------+------------+-----------+------------+------------+
|za jumbo  | 10000 točk |18000 točk | 15000 točk | 27000 točk |
|pano    |      |      |      |      |
+-----------+------------+-----------+------------+------------+

  2.2. za prenosne reklamne objekte (prenosne table, panoji in
transparenti), ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost,
na dan:
+-----------------------------+---------------+----------------+
|               | enostranski | dvostranski  |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|     do 1 m2       |  4 točke  |   8 točk   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|   od 1 m2 do 3 m2     |  10 točk  |  20 točk   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|    nad 3 m2       |  30 točk  |  60 točk   |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|za plakate, za vsakega    |  7 točk   |        |
|izobešenega / dan      |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|za zastavo, za vsako     |  3 točke  |        |
|izobešeno / dan       |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+


  Pojasnila:
  1. Kot oglaševanje stalnega značaja po tarifi 2 se šteje
oglaševanje na stenskih in samostoječih tablah oziroma panojih,
svetlobne table, slikovno ali pisano obdelane stene zgradb,
svetlobni in vrtljivi prikazovalniki, obešanke na drogovih
javne razsvetljave, napisi na markizah in ograjah, napisi,
znaki, nalepke in drugi simboli dejavnosti, izdelka in podobno,
oglaševalne vitrine, oglaševanje na vozilih in prikolicah s
plakati in podobnimi načini oglaševanja.
  2. Za javno mesto po tej tarifi se štejejo ceste, pločniki,
ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in neurejene
javne površine na območju Občine Laško, ki so v lasti oziroma
je imetnik pravice uporabe Občina Laško.
  3. Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje ali za
katere se oglaševanje, reklamiranje izvaja. Če tako
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov.
  4. Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave občinskih organov, organov
krajevnih in mestne skupnosti, političnih strank v času volilne
kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz
svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Občini Laško,
reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne
znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij.
  5. Za taksni predmet se ne šteje zakonsko obvezna označba
dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika,
nameščena pri vhodu v poslovni objekt, prostor.

  Tarifa št. 3
  Za uporabo javnih površin za parkiranje znaša taksa dnevno
za vsak začeti m2:
+-------------------------------------------------+------------+
|3.1. asfaltirane, tlakovane, betonske in podobne |  1,5 točke|
|utrjene površine                 |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|3.2. za utrjene makadamske površine       |  1,0 točka|
+-------------------------------------------------+------------+
|3.3. druge (neutrjene) površine         |  0,5 točke|
+-------------------------------------------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (parkiranje ob večjih političnih, zabavnih ali
gospodarsko-pridobitnih prireditvah) in ki je dovoljena na
podlagi ustreznega občinskega akta.
  Tarifa št. 4
  Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa dnevno
za vsak začeti m2:
+-------------------------------------------------+------------+
|4.1. asfaltirane, betonske, tlakovane in     |  1,5 točke|
|podobne utrjene površine             |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|4.2. utrjene makadamske površine         |  1,0 točka|
+-------------------------------------------------+------------+
|4.3. zelene površine               |  2,0 točki|
+-------------------------------------------------+------------+
|4.4. druge (neutrjene in nevzdrževane)      |  0,5 točke|
|površine                     |      |
+-------------------------------------------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Z javnim prostorom po tej tarifi se štejejo ceste,
pločniki, ulice, trgi, parkirišča in zelenice, druge urejene in
neurejene javne površine in prostori na območju Občine Laško,
ki so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Laško.
  2. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen (kot npr. šotoriti), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

  Tarifa št. 5
  Druge oblike uporabe javne površine. Za druge oblike uporabe
javne površine, kot je postavitev gradbenih odrov, ureditev
gradbišč, postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic,
potujočih prodajaln, uporaba pločnikov ali trgov v gospodarske
in gostinske namene, terase:
  5.1 Za uporabo tlakovanih, asfaltiranih ali posebej
vzdrževanih javnih površin za gradbene namene za ureditev
gradbišč za potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije
dnevno:
+-------------------------------------------------+------------+
|5.1.1 stanovanjskih objektov od m2        |  0,5 točke|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.1.2 poslovnih in drugih objektov od m2     |  1,5 točke|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.1.3 poslovno stanovanjskih objektov od m2   |  1,0 točke|
+-------------------------------------------------+------------+


  5.2 Za uporabo javnih površin za gostinstvo, trgovino in
podobno (razen za javne tržnice) od m2 dnevno:
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.1 za dodatno opremljene površine       |  3,5 točke|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.2 za tlakovane in asfaltirane površine    |  2,5 točke|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.3 za makadamske in ostale posebej      |  1,5 točke|
|vzdrževane površine               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.4. za kioske                 |   45 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.5. za stojnice                |   45 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.2.6. za potujoče prodajalne          |470 točk/dan|
+-------------------------------------------------+------------+

  5.3 Za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori se taksa
plača od vsakega začetega m2:
+-------------------------------------------------+------------+
|5.3.1 letno                   |  630 točk|
+-------------------------------------------------+------------+
|5.3.2 mesečno                  |   70 točk|
+-------------------------------------------------+------------+


  Pojasnila:
  1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, hodniki za pešce, zelenice in parkirišča, druge
urejene in neurejene javne površine na območju Občine Laško, ki
so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Laško.
  2. Upravljalci tržnice, ki so javno površino za potrebe
tržnice pridobili s posebnim aktom pristojnega organa ali
odlokom občinskega sveta, niso taksni zavezanci po tej tarifi.
  3. Dodatno opremljene površine pod tarifo 5.2.1 so površine,
ki so nadstandardno opremljene (tlaki, nadstreški, senčila in
podobno), pa tega dodatnega standarda ni ustvaril taksni
zavezanec.
  4. Taksni predmet pod točko 5.2 in 5.3 vključuje uporabo
pločnika in druge javne površine pred poslovnim prostorom,
oziroma v njegovi neposredni bližini, za neposredno opravljanje
iste dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako
drugačno omejitev javne uporabe take površine zaradi poslovnih
interesov (npr. zagrajevanje javne površine pred poslovnim
prostorom).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti