Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1778. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 4406.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter Odločbe in sklepa US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. seji dne 3. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe v Občini Šempeter - Vrtojba in ureja in določa način njihovega opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do dobrin gospodarskih javnih služb določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z zakonom.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
4. dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega omrežja,
5. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom določi Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
4. člen
Gospodarske javne službe za zagotavljanje potreb po javnih dobrinah prebivalcev občine Šempeter - Vrtojba se zagotavljajo v teritorialnem okviru občine Šempeter - Vrtojba ali v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, razen če z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe ni določeno drugače.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Šempeter - Vrtojba posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.
B) S podelitvijo koncesije:
1. urejanje in čiščenje javnih površin,
2. izvajanje javnega mestnega prometa,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
4. vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. dejavnost sistemskega operaterja plinskega distribucijskega omrežja,
6. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.
C) V režijskem obratu:
1. upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest,
2. upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje.
Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se zagotavlja v oblikah, ki jih določa zakon, ki ureja gasilstvo.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
7. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba. Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih nalog se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba ustanovi Svet uporabnikov. Svet uporabnikov sestavljajo predstavnika/ci Krajevnih odborov na območju Občine Šempeter - Vrtojba in en predstavnik/ca občinskega sveta.
14. člen
Pristojnosti Sveta uporabnikov so:
– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka so lastnina Občine Šempeter - Vrtojba in so del javne lastnine, ki je javno dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
– 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 17. alineja 3. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja OKS, občinske komunalne storitve d.o.o. (Uradne objave, št. 9/02). Podjetje opravlja te dejavnosti iz prejšnjih alinej, do uskladitve njihovega opravljanja s tem odlokom.
18. člen
Na podlagi tega odloka se v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 22/00).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-3/2008-14
Šempeter pri Gorici, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti