Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1758. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Medvode, stran 4344.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2 in 25/08), tretjega odstavka 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode (Uradni list RS, št. 71/96) je Občinski svet Občine Medvode na 11. seji dne 8. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Medvode
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v Vrtec Medvode (v nadaljevanju: vrtec).
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti do vstopa v osnovno šolo. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke, vendar ne mlajših od dopolnjenih 11 mesecev starosti.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: vlagatelji) na sedežu vrtca osebno, po pošti ali po elektronski pošti na obrazcu »Vpisni list«, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo en predstavnik delavcev vrtca, en predstavnik staršev ter en predstavnik občinske uprave. Predstavnika delavcev zavoda imenuje ravnatelj, predstavnika staršev imenuje svet staršev, predstavnika občinske uprave imenuje župan.
Člani komisije so imenovani za štiri leta. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na svoji prvi seji.
Predsednik podpisuje sklepe komisije.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik. Komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani komisije.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja vrtec.
7. člen
Vrtec objavi enkrat letno razpis za vpis v vrtec za naslednje šolsko leto z rokom za oddajo vloge do 31. marca koledarskega leta.
8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
9. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti naslednje:
– podatke o udeležbi na seji,
– ugotovitev o številu prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje t. i. fleksibilni normativ,
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva,
– imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter označbo, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik se hrani v dokumentaciji vrtca, v skladu z veljavnimi predpisi.
KRITERIJI ZA SPREJEM IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+------------+-------------------------------------+-----------+
|Kriterij  |                   |Število  |
|      |                   |točk    |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|1      |Otrok in vsaj eden od staršev imajo |     40|
|      |stalno prebivališče na območju Občine|      |
|      |Medvode               |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|2      |Starši ali eden od staršev, s stalnim|     10|
|      |prebivališčem izven Občine Medvode, |      |
|      |ima stalno zaposlitev na območju   |      |
|      |Občine Medvode            |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|3      |Otrok je bil uvrščen na prednostni  |     10|
|      |vrstni red v preteklem letu in v   |      |
|      |vrtec ni bil sprejet, ker ni bilo  |      |
|      |prostora               |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|4      |Otrok živi v enostarševski družini  |     8|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|5      |Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma|     7|
|      |otrok staršev študentov       |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|6      |Gre za sprejem dvojčkov (trojčkov …) |     7|
+------------+-------------------------------------+-----------+
|7      |V vrtec je že vključen otrokov    |     3|
|      |sorojenec              |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|8      |Gre za sprejem dveh ali več otrok iz |     3|
|      |iste družinske skupnosti (vendar ne |      |
|      |dvojčka) v istem šolskem letu    |      |
+------------+-------------------------------------+-----------+
|9      |Gre za družino z več otroki do 15.  |     3|
|      |leta starosti 4 otroci ali več    |      |
|      +-------------------------------------+-----------+
|      |3 otroci               |     2|
+------------+-------------------------------------+-----------+
11. člen
Komisija sprejema svoje odločitve soglasno.
Komisija najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere so vlagatelji priložili odločbo o usmeritvi ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Nato komisija odloča o vlogah za premestitev otrok znotraj vrtca.
Preostale vloge komisija točkuje na podlagi kriterijev iz 10. člena pravilnika in določi, kateri otroci so sprejeti. Komisija določi prioritetni vrstni red po posameznih starostnih skupinah.
Če dve ali več vlog dosežejo enako število točk, je sprejet v vrtec otrok, katerega vloga je točkovana s kriterijem 1, nato si sledijo vloge, ki so pridobile točke pod kriterijem 2, nato 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9, vse do zapolnitve prostih mest.
Ostale otroke, ki niso bili sprejeti, se uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega.
Komisija izda vsem vlagateljem odločbo najkasneje v roku 8 dni po seji.
Zoper odločbo lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca.
Svet vrtca mora o pritožbi odločiti v 30 dneh po prejemu pritožbe.
12. člen
Vrtec mora omogočiti vlagateljem na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o sprejemu otrok v vrtec, v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
13. člen
Vrtec z vlagateljem sklene pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti.
Če vlagatelji ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku 8 dni od vročitve odločbe, oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
14. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh tekoče objavlja informacijo o prostih mestih po posameznih enotah in programih.
KONČNI DOLOČBI
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu Občine Medvode.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, sprejet na 2. seji sveta Vrtca Medvode, dne 24. 4. 1997.
Št. 602-8/08
Medvode, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti