Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, stran 4354.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 30/00), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 11. redni seji dne 10. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič (Uradni list RS, št. 68/96, 15/98 in 36/02) se črta tretja alineja in se nadomesti z novo tako, da se glasi:
»– enota vrtec Sonček.«
2. člen
V 2. členu se črta tretja alineja četrtega odstavka in se nadomesti z novo, ki se glasi:
»– enota vrtec Sonček.«
3. člen
V 11. členu se spremeni prvi odstavek in se spremenjen glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– P/85.200  osnovnošolsko izobraževanje           
– P/85.100  predšolska vzgoja               
– I/56.290  druga oskrba z jedmi              
– L/68.200  oddajanje in obratovanje lastnih in najetih   
       nepremičnin                   
– H/49.391  medkrajevni in drugi cestni potniški promet   
– H/49.320  obratovanje taksijev              
– G/47.990  druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,    
       stojnic in tržnic.«
4. člen
V 16. členu se spremenita drugi in tretji odstavek in se spremenjena glasita:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da strokovni delavci izvolijo dva člana, tehnično osebje pa enega člana.«
Na koncu četrtega odstavka se doda nov peti stavek:
»Predstavnike staršev se voli tako, da starši matične šole in podružnice izvolijo 2 predstavnika, starši vrtca pa 1 predstavnika.«
5. člen
Spremeni se 25. člen in se spremenjen glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan kdor:
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec,
– ima najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski in učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če vzgojiteljski in učiteljski zbor, ustanovitelj ali svet staršev ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po preteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
6. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
V 27. členu se črta peti odstavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji in naloge, za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«
8. člen
Spremeni se poimenovanje vsebine 28. člena in se spremenjeno glasi:
»b) Vodja podružnice«
9. člen
Poimenuje se vsebina 29. člena in se glasi:
»c) Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri šoli«
10. člen
Spremeni se 29. člen in se spremenjen glasi:
»V enoti vrtca pri šoli ravnatelj imenuje za pedagoško in organizacijsko vodenje enote pomočnika ravnatelja za polno obveznost, če ima enota vsaj 9 oddelkov, oziroma sorazmerni delež, če ima oddelkov manj. Za dosego polne delovne obveznosti opravi pomočnik ravnatelja 15 ur dela z otroki oziroma 20 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka 2 oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden, za vsaka 2 oddelka manj se mu obveznost poveča za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden.
Pomočnik ravnatelja vrtca pri šoli opravlja naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji in za katere ga ravnatelj pisno pooblasti.«
11. člen
Spremeni se 30. člen in se spremenjen glasi:
»Strokovni organi v zavodu so: vzgojiteljski zbor, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi vzgojiteljev in učiteljev.«
12. člen
V 35. členu se doda nova predzadnja alineja, ki se glasi:
»– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«
13. člen
39. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj: v šoli v soglasju z Ministrstvom za šolstvo in šport, za enoto vrtca pa v soglasju z lokalno skupnostjo.«
14. člen
Črtata se 52. člen in 53. člen.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64-04-09/2002-6
Semič, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti