Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 140-01-01/08 Ob-3974/08 , Stran 1576
1. Naročnik – koncedent: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru. 2. Predmet razpisa: predmet javnega je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju splošne medicine na območju Občine Križevci. 3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvene postaje Križevci, Križevci pri Ljutomeru. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične opravljati v drugi polovici junija 2008, takoj po upokojitvi dosedanje koncisionarke. 5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti. 6. Izpolnjevanje splošnih pogojev Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih določa 35. člen Zakon o Zdravstveni dejavnosti), za katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila: – da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti; – da niso v delovnem razmerju oziroma da kolikor so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji; – da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica; – da imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela tudi ustrezne kadre (šteje se, da ima kandidat zagotovljene ustrezne prostore, če sklene pogodbo z koncedentom o najemu oziroma uporabi prostorov v Zdravstveni postaji Križevci); – da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika. Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. 7. Kriteriji in merila Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili: – strokovna usposobljenost: maksimalno število točk 30, – strokovne izkušnje: maksimalno število točk 10, – dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje zdravstvene dejavnosti; maksimalno število točk 5, – zdravstveno – vzgojno delo v lokalni skupnosti v obdobju 2003 do 2007; maksimalno število točk 5. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav na Upravi Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ali na spletni strani www.obcina-krizevci.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo interesenti pri Vidi Štrakl na tel. 02/584-40-44 ali el. naslov: vida.strakl@obcina-krizevci.si. 9. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj: Koncesija zdravstvo«, naslov naročnika in na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika. 10. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidatur: ne glede na način dostave, morajo vloge prispeti na naslov: Občina Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, do četrtka, 8. maja 2008. Vloga se lahko pošlje po pošti oziroma osebno predloži. Prepozne in nepopolne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel. 11. Odpiranje kandidatur: odpiranje in ocenjevanje kandidatur bo v ponedeljek, 12. maja ob 10. uri, v sejni sobi Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru. Odpiranje kandidatur ni javno. 12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja kandidatur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti