Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o., stran 4310.

Na podlagi 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI, 100/07 – popr. in 10/08), 69., 73. in 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in za izvajanje Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o.
1. člen
V Uredbi o preoblikovanju podjetja Rudnik živega srebra Idrija, p.o. (Uradni list RS, št. 32/95 in 55/06), se prvi in drugi odstavek 2. člena spremenita tako, da se glasita:
»Firma družbe je: Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Angleški prevod firme se glasi: Idrija Mercury Mine, Ltd.
Skrajšano ime firme družbe je: RŽS Idrija, d.o.o.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, zaradi katerih se ustanavlja družba, so:
a. vzdrževanje nezalitega dela jame,
b. spremljanje stanja,
c. vzdrževanje muzejskega rudnika,
d. vzdrževanje objektov tehniške dediščine, ki so v lasti družbe,
e. turistična dejavnost v zvezi z muzejskim rudnikom in objekti tehniške dediščine,
f. opravljanje geodetskih, rudarskih in laboratorijskih storitev,
g. raziskovalna dejavnost v zvezi z živim srebrom ter izobraževanje in ozaveščanje javnosti v zvezi z zmanjševanjem posledic obremenjevanja okolja z živim srebrom.
Dejavnosti iz točk a, b, c in d prejšnjega odstavka so v javnem interesu.
Dejavnosti iz točk e in f prvega odstavka tega člena družba opravlja kot tržne dejavnosti.
Dejavnost iz točke g prvega odstavka tega člena družba izvaja v okviru posebne notranje organizacijske enote.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka tega člena opravlja družba še dejavnosti:
07.29    Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin     
38.22    Ravnanje z nevarnimi odpadki           
38.10    Demontaža odpadnih naprav            
39.00    Saniranje okolja in ravnanje z odpadki      
43.13    Testno vrtanje in sondiranje           
47.78    Druga trgovina na drobno v drugih        
      specializiranih prodajalnah           
56.10    Okrepčevalnice in podobno            
58.19    Drugo založništvo                
68.10    Trgovanje z lastnimi nepremičninami       
68.20    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih   
      nepremičnin                   
69.20    Računovodske, knjigovodske in revizijske     
      dejavnosti, davčno svetovanje          
70.21    Dejavnost stikov z javnostjo           
71.12    Geomeritve, kartiranje              
71.20    Tehnično preizkušanje in analiziranje      
72.19    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih   
      področjih naravoslovja in tehnologije      
74.90    Druge nerazvrščene strokovne in tehnične     
      dejavnosti                    
79.12    Dejavnost organizatorjev potovanj        
82.19    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge   
      posamične pisarniške dejavnosti         
82.30    Organiziranje razstav, sejmov in srečanj     
84.25    Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah   
85.59    Drugo nerazvrščeno izobraževanje,        
      izpopolnjevanje in usposabljanje         
91.02    Dejavnost muzejev                
91.03    Varstvo kulturne dediščine.«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 4.025.167 eurov.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Sredstva za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka 3. člena te uredbe pridobiva družba iz proračuna Republike Slovenije, s prihodki od prodaje blaga in storitev, iz prejetih donacij in iz drugih virov.«.
5. člen
Prva in druga alinea drugega odstavka 10. člena se spremenita tako, da se glasita:
»– sprejema letni načrt poslovanja,
– sprejema letno poročilo,«.
Dodajo se nove četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea, ki se glasijo:
»– sklepa o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– določa višino sejnin članom nadzornega sveta,
– odloča o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in direktorju,
– imenuje revizorja,
– odloča o uporabi bilančnega dobička,
– sklepa o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,«.
Dosedanja četrta alinea postane deseta alinea.
6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet sestavlja pet članov, od tega:
– štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, enega na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, in enega na predlog občine Idrija;
– enega člana imenuje svet delavcev družbe v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Predsednik nadzornega sveta je član nadzornega sveta, ki ga predlaga ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.«.
Dosedanja tretja alinea drugega odstavka se črta ter se dodajo nove tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
»– predlaga skupščini v imenovanje revizorja,
– predloži skupščini pisno poročilo o preveritvi letnega poročila in poročilo o svojem delu,
– daje mnenje o primernosti predloga letnega načrta poslovanja,«.
Dosedanja četrta alinea postane šesta alinea.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Dosedanji člani nadzornega sveta družbe opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov v skladu s to uredbo, ki morajo biti imenovani najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
Direktor uskladi splošne akte družbe z določbami te uredbe in poskrbi za vpis sprememb v sodni register v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
Dosedanji direktor družbe opravlja poslovodenje do izteka mandata.
8. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-6/2008/6
Ljubljana, dne 17. aprila 2008
EVA 2008-2111-0045
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti