Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 352-2-0002/2008-502 Ob-4093/08 , Stran 1602
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 69, v X. nadstropju večstanovanjske stavbe Javornik 54, v skupni izmeri prodajne površine v izmeri 40,50 m2 oziroma skupne stanovanjske površine v izmeri 41,90 m2, ni vpisano v etažni lastnini in je oddano v najem za nedoločen čas. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke, zajema stanovanje prostore naslednjih neto koristnih površin: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987. 5. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-17. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – V ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno navesti ponujeno ceno. – Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. – Osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik predkupno pravico. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 7. Navedeno nepremičnino prodaja Občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je nepremičnina oddana v najem za nedoločen čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico; 8. Izhodiščna cena za predmetno nepremičnino je 30.593,49 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja št. 69 Javornik 54 – ne odpiraj«. 11. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 12. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 13. Kontaktna oseba prodajalca: svetovalka za urejanje stavbnih zemljišč, Irena Došen. 14. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 15. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 5. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti